Uroda

Pielęgnacja przeciwstarzeniowa podnosząca i ujędrniająca skórę – Nuxe Merveillance Lift 

Najnowsza, wyjątkowa gama pielęgnacji przeciwstarzeniowej Nuxe Merveillance Lift wypełnia głębokie zmarszczki i ujędrnia skórę. Ta przeznaczona od 40 roku życia seria liftingująca to ujędrniająca pielęgnacja, która działa tonizująco na skórę, korygując zmarszczki.

Najnowsza, wyjątkowa gama pielęgnacji przeciwstarzeniowej Nuxe Merveillance Lift

Naj­now­sza, wyjąt­ko­wa gama pie­lę­gna­cji prze­ciw­sta­rze­nio­wej Nuxe Merve­il­lan­ce Lift

Labo­ra­to­rium Nuxe odkry­ło 12 „aktyw­nych” czą­ste­czek o wyjąt­ko­wych wła­ści­wo­ściach prze­ciw­sta­rze­nio­wych w ser­cu kwia­tu liliow­ca. Linia Merve­il­lan­ce Lift to bowiem zwień­cze­nie wie­lo­let­nich badań. Chro­nio­na 3 paten­ta­mi (FR) gama Merve­il­lan­ce Expert dzia­ła w celu uzy­ska­nia efek­tu liftin­gu, wypeł­nie­nia zmarsz­czek i ujędr­nie­nia skó­ry. To jed­nak nie wszyst­ko. Każ­dy pro­dukt budzi zmy­sły swo­ją boga­tą tek­stu­rą i deli­kat­nym zapa­chem kwia­to­we­go bukie­tu łączą­ce­go prze­ni­kli­wą sło­dycz ylang ylang, kobie­cość jaśmi­nu i jedwa­bi­stą gład­kość wanilii.

Mar­ka Nuxe wybra­ła czer­wo­ne­go liliow­ca – kwiat upra­wia­ny na holen­der­skiej wyspie Texel, a to ze wzglę­du na jego boga­tą zawar­tość aktyw­nych czą­ste­czek. Bazu­jąc na 20-let­nim doświad­cze­niu w dzie­dzi­nie ole­jów bota­nicz­nych, labo­ra­to­rium Nuxe wybra­ło natu­ral­ny, dyna­micz­ny i bez­roz­pusz­czal­ni­ko­wy pro­ces eks­trak­cji, aby wyeks­tra­ho­wać całą rafi­no­wa­ną esen­cję rośli­ny: oleo-eko-eks­trak­cja. Otrzy­ma­ny w ten spo­sób oleo­ak­tyw­ny zawie­ra nie mniej niż 12 aktyw­nych czą­ste­czek, w tym fla­wo­no­idy, nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we i karo­te­no­idy oraz wyka­zu­je duże wła­ści­wo­ści prze­ciw­sta­rze­nio­we. Oprócz dzia­ła­nia prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce­go, Day­li­ly Oleo­ac­ti­ve poma­ga popra­wić jędr­ność skó­ry, sku­pia­jąc się na 3 klu­czo­wych biał­kach mło­dej skó­ry (kola­gen, ela­sty­na, wimentyna).

Pięć pod­sta­wo­wych pro­duk­tów prze­ciw­sta­rze­nio­wych z linii NUXE Merve­il­lan­ce Expert gwa­ran­tu­je pre­cy­zyj­ną i codzien­ną odpo­wiedź na pro­ble­my kobiet po 40 r.ż. Skó­ra nie­mal  natych­miast sta­je się bar­dziej napię­ta i unie­sio­na, a już po tygo­dniu – ujędrniona.

NUXE Merveillance Lift Krem liftingujący na noc

NUXE Merve­il­lan­ce Lift krem liftin­gu­ją­cy na noc: ten krem na noc to praw­dzi­wy kon­cen­trat prze­ciw­sta­rze­nio­wy. Dzię­ki nie­zwy­kłej for­mu­le skó­ra wyglą­da rano na wypo­czę­tą i gład­szą, jak po 2 dodat­ko­wych godzi­nach snu(3). skó­ra jest nała­do­wa­na ener­gią. 100% kobiet deklaruje(4), że skó­ra wyda­je się zre­ge­ne­ro­wa­na i gład­sza, a zmarszcz­ki skorygowane.

NUXE Merveillance Lift liftingujący krem skóra sucha

NUXE Merve­il­lan­ce Lift liftin­gu­ją­cy krem skó­ra sucha: boga­ty krem ujędr­nia­ją­cy skó­rę oraz kory­gu­ją­cy zmarszcz­ki.
Ide­al­ny dla skó­ry nor­mal­nej i suchej, dzię­ki otu­la­ją­cej kon­sy­sten­cji zapew­nia natych­mia­sto­wy efekt ujędr­nie­nia i wygła­dze­nie. Twarz wyglą­da na wymo­de­lo­wa­ną u 64%(1) kobiet. Po 2 mie­sią­cach, 100% kobiet(2) uwa­ża, że ich skó­ra jest pięk­niej­sza i bar­dziej jędrna.

NUXE Merveillance Lift liftingujący krem o pudrowej konsystencji

NUXE Merve­il­lan­ce Lift liftin­gu­ją­cy krem o pudro­wej kon­sy­sten­cji: dzię­ki inno­wa­cyj­nej, wypeł­nia­ją­cej for­mu­le pudro­wy krem ujędr­nia skó­rę i kory­gu­je zmarszcz­ki. Ide­al­ny do cery nor­mal­nej i mie­sza­nej, two­rzy natu­ral­ny efekt „blur”, zapew­nia­jąc nie­ska­zi­tel­ne wykończenie.71% kobiet już po pierw­szej apli­ka­cji czu­je, że ich skó­ra jest bar­dziej napięta(2).gładsza skó­ra: +63%(1)

Olejowe serum ujędrniające

NUXE Merve­il­lan­ce Lift  ole­jo­we serum ujędr­nia­ją­ce: to prze­ciw­sta­rze­nio­we serum to sil­ny kon­cen­trat i for­mu­ła aktyw­na w 100%. Wystar­czą 3 kro­ple, aby natych­miast uzy­skać efekt wymo­de­lo­wa­nia twa­rzy. skó­ra wyglą­da na gład­szą i wypeł­nio­ną. po 1 mie­sią­cu sto­so­wa­nia skó­ra jest jędr­niej­sza o +32%(3)! jest też sil­niej­sza i bar­dziej odpor­na; wyda­je się wyraź­nie młodsza.

Liftingujący krem pod oczy

NUXE Merve­il­lan­ce Lift liftin­gu­ją­cy krem pod oczy: dzię­ki natu­ral­nej for­mu­le krem bły­ska­wicz­nie two­rzy efekt „blur”, wygła­dza zmarszcz­ki, likwi­du­je obrzę­ki i ozna­ki zmę­cze­nia. Skó­ra wokół oczu już po 1 zastosowaniu(1) jest wyraź­nie odmło­dzo­na. Skó­ra wyglą­da na jędr­niej­szą, a powie­ki są wygła­dzo­ne. Po 1 miesiącu(2) 94% kobiet odczu­wa spły­ce­nie i wygła­dze­nie zmarsz­czek oraz drob­nych linii.

 

Tekst: Mar­le­na Wysocka/ mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

PIĘKNIEJSZA W 60 SEKUND Z NUXE

Apli­ka­cja tych dwóch pro­duk­tów zaj­mu­je tyl­ko minu­tę. Naj­pierw skó­ra jest wygła­dzo­na, wypeł­nio­na i roz­świe­tlo­na dzię­ki NUXE Super Serum [10]. Następ­nie krem z gamy NUXE Merve­il­lan­ce LIFT zapew­nia jej natych­mia­sto­wy efekt liftin­gu i napię­cia. Natu­ral­ne dba­nie o piękno…
Więcej
Uroda

Odżywia, naprawia i upiększa -  Nuxe Huile Prodigieuse® Néroli

Odkryj na nowo suchy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® o słod­kim, koją­cym zapa­chu Néro­li, przy­no­szą­cym chwi­lę wyci­sze­nia i relak­su. Ten nowy, cer­ty­fi­ko­wa­ny, orga­nicz­ny suchy ole­jek, posia­da 100% skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go i pie­lę­gnu­je skó­rę nada­jąc jej pięk­ny, promienny…
Więcej
Uroda

Kremowe nawilżenie z Nuxe Crème Fraîche® de beauté

Mar­ka zna­na szcze­gól­nie z natu­ral­nych kosme­ty­ków naj­wyż­szej jako­ści, któ­rych pro­duk­ty poko­cha­li klien­ci o róż­nych poko­le­niach na całym świe­cie powsta­ła z połą­cze­nia słów Natu­re i Luxu­ry, co ide­al­nie odwzo­ro­wu­je jej poli­ty­kę, pozwa­la­jąc na chwi­lę luk­su­su, z…
Więcej