UrodaZdrowie

Poznaj zbawienne właściwości mięty

Tekst: Hele­na Chmielewska
Zdję­cia: fotopedia.com

650mint

Te drob­ne list­ki to nie tyl­ko bogac­two olej­ków ete­rycz­nych (głów­nie men­to­lu, któ­ry odświe­ża, dzia­ła anty­sep­tycz­nie, prze­ciw­wi­ru­so­wo i prze­ciw­bó­lo­wo) ale przede wszyst­kim źró­dło karo­te­nu, wita­mi­ny A i C oraz pier­wiast­ków, takich jak żela­zo, magnez, potas, czy wapń.  Oprócz tego znaj­dzie­my w nich m.in. garb­ni­ki (wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­pal­ne i ścią­ga­ją­ce) oraz fla­wo­no­idy (prze­ciw­u­tle­nia­cze mają­ce dzia­ła­nie rozkurczowe).

Przede wszyst­kim nale­ży jed­nak pamię­tać, by nie poda­wać mię­ty nie­mow­lę­tom i dzie­ciom do 4 roku życia – to co dobre dla doro­słych, nie zawsze jest odpo­wied­nio tole­ro­wa­ne przez mło­dy orga­nizm. Odra­dza się ją, rów­nież ast­ma­ty­kom i –według nie­któ­rych szkół – kobie­tom w cią­ży. War­to pod­kre­ślić, ze odno­to­wa­no przy­pad­ki aler­gicz­nych reak­cji na men­tol, dla­te­go zanim się­gniesz po siłę zawar­tą w natu­rze upew­nij się, że przy­nie­sie ocze­ki­wa­ny efekt.

#Księżna kosmetologii

Mię­ta dosko­na­le spraw­dza się jako doda­tek prze­ciw­grzy­bicz­nych i dezyn­fe­ku­ją­cych pre­pa­ra­tów kosme­tycz­nych, jak np. spe­cy­fi­ki prze­ciw­dzia­ła­ją­ce nad­mier­ne­mu poce­niu się stóp. Smak i zapach jest doce­nia­ny przez kon­cer­ny dba­ją­ce o higie­nę jamy ust­nej (pro­du­cen­ci past do zębów, czy płu­ka­nek), któ­rzy prze­ści­ga­ją się w kam­pa­niach rekla­mo­wych pro­duk­tów mają­cych zapew­nić uczu­cie chło­du i odświeżenie.

Medy­cy­na ludo­wa nie­zwy­kle czę­sto wyko­rzy­sty­wa­ła zie­le do lecze­nia dole­gli­wo­ści der­ma­to­lo­gicz­nych, ze wzglę­du na koją­ce oraz prze­ciw­za­pal­ne wła­ści­wo­ści. Na skle­po­wych pół­kach nie bra­ku­je kre­mów i mase­czek z dodat­kiem mię­ty. Ich zada­niem jest łago­dzić podraż­nie­nia skór­ne w sta­nach zapal­nych (m.in. wal­ka z trą­dzi­kiem). Co cie­ka­we, według naj­now­szych badań, w przy­szło­ści dzia­ła­nie mię­ty ma pomóc w lecze­niu wiru­sa opryszcz­ki zwykłej.

# Wróg migreny, przyjaciel nerwusów 

Napar z liści mię­ty ukoi ner­wy nawet naj­więk­sze­go zło­śni­ka – łago­dzi ner­wo­bó­le, drgaw­ki ner­wo­we, a nawet bez­sen­ność. Jej wła­ści­wo­ści są szcze­gól­nie doce­nia­ne przez oso­by zma­ga­ją­ce się z migre­ną, bowiem sto­so­wa­nie olej­ku lub okła­dów z napa­ru w znacz­nej mie­rze redu­ku­je napię­cio­wy ból gło­wy. Ze wzglę­du na roz­kur­cza­ją­ce dzia­ła­nie dosko­na­le spraw­dza się w łago­dze­niu dole­gli­wo­ści menstruacyjnych.

# Jedz i oddychaj normalnie

W Pol­sce mię­ta sły­nie przede wszyst­kim ze zba­wien­ne­go wpły­wu na układ pokar­mo­wy – koi obja­wy zga­gi i zespo­łu jeli­ta draż­li­we­go, wspo­ma­ga tra­wie­nie, likwi­du­je kol­kę, nud­no­ści, wzdę­cia, czy zapar­cia. Sty­mu­lu­je wydzie­la­nie soku żołąd­ko­we­go i wytwa­rza żółć, a dodat­ko­wo ma wła­ści­wo­ści moczo­pęd­ne, dzię­ki cze­mu przy­spie­sza wyda­la­nie tok­syn z orga­ni­zmu. Pomo­że, rów­nież w wal­ce z bak­te­ria­mi odpo­wie­dzial­ny­mi za zatru­cia pokar­mo­we, jak sal­mo­nel­la, gron­ko­wiec zło­ci­sty, czy E. coli. Lecz­ni­cza moc olej­ku mię­to­we­go w peł­ni uwi­dacz­nia się w trak­cie inha­la­cji, przy­no­sząc  ulgę przy nie­ży­tach oskrze­li oraz gar­dła. Uła­twia oddy­cha­nie, udraż­nia nos i zato­ki oraz łago­dzi obja­wy przeziębienia.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  UrodaZdrowie

  Dobro płynące z natury, czyli oleje do pielęgnacji ciała cz. 1

  Odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja cia­ła zapew­nia nam dosko­na­ły wygląd zarów­no zimą, jak i latem. Coraz wię­cej osób zaczy­na zwra­cać uwa­gę na to, co dokład­nie znaj­du­je się w skła­dzie ich ulu­bio­nych kosme­ty­ków. Dłu­ga lista skład­ni­ków czę­sto spra­wia, że odkła­da­my kosme­tyk na pół­kę. Coraz więk­szą popu­lar­ność zdo­by­wa­ją 100% ole­je do pie­lę­gna­cji cia­ła. Przed­sta­wia­my Wam naj­po­pu­lar­niej­sze olej­ki, któ­re szyb­ko zdo­by­ły ser­ca wie­lu kobiet na świe­cie, w tym świa­to­wych gwiazd. Wybór jest duży i na pew­no każ­dy znaj­dzie coś dla siebie.
  Więcej
  Jedzenie

  Jakie właściwości posiadają zioła?

  Począ­tek wio­sny jest ide­al­nym momen­tem na wpro­wa­dze­nie zmian na kuchen­nym para­pe­cie. Zie­lo­ne, pach­ną­ce i świe­że zio­ła nie tyl­ko pięk­nie wyglą­da­ją, lecz są nie­zbęd­ne do posta­wie­nia krop­ki nad i w potra­wach. Kope­rek, maje­ra­nek, bazy­lia – dla­cze­go war­to posa­dzić ogró­dek we wła­snej kuchni?
  Więcej
  Uroda

  Naturalne maseczki z miodem

  Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: VERS-24 Warzy­wa, owo­ce i natu­ral­ne skład­ni­ki takie jak miód powin­ny gościć na Waszych taler­zach każ­de­go dnia, jed­nak ich zasto­so­wa­nie do pie­lę­gna­cji zewnętrz­nej może dodat­ko­wo wspo­ma­gać wewnętrz­ne kura­cje oczysz­cza­ją­ce. Dzi­siaj przy­go­to­wa­li­śmy dla…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *