Uroda

Naturalne maseczki z miodem

Tekst: Kata­rzy­na Kałaska
Zdję­cia: VERS-24

650IMG_0205

Warzy­wa, owo­ce i natu­ral­ne skład­ni­ki takie jak miód powin­ny gościć na Waszych taler­zach każ­de­go dnia, jed­nak ich zasto­so­wa­nie do pie­lę­gna­cji zewnętrz­nej może dodat­ko­wo wspo­ma­gać wewnętrz­ne kura­cje oczysz­cza­ją­ce. Dzi­siaj przy­go­to­wa­li­śmy dla Was spraw­dzo­ne prze­pi­sy na masecz­ki, któ­re może­cie wyko­nać w domu. Aby zauwa­żyć efekt wyko­nuj­cie je dwa, trzy razy w tygo­dniu. Z pew­no­ścią domo­we spa dostar­czy Wam wie­le przyjemności.

We wszy­skich zapro­po­no­wa­nych masecz­kach znaj­du­je się miód. Waż­ne jest, aby był natu­ral­ny. Moż­na go ziden­ty­fi­ko­wać na pół­kach w skle­pach ze zdro­wą żyw­no­ścią  i na bio­ba­za­rach. Powi­nien być skry­sta­li­zo­wa­ny. Fał­szy­wy miód jest pół­prze­zro­czy­sty i leją­cy. Miód zawie­ra wita­mi­ny, prze­ciw­u­tle­nia­cze. Ma dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne, przy­spie­sza rege­ne­ra­cję i oczysz­cza skó­rę. Zachę­ca­my do wypróbowania.

Jabł­ko­wa masecz­ka do tłu­stej cery

Skład­ni­ki:

 • Jabł­ko
 • Miód
 • Płat­ki owsiane

Wyko­na­nie:

Duże kwa­śne jabł­ko umyć i zetrzeć na tar­ce, dodać dwie łyż­ki sto­ło­we mio­du psz­cze­le­go i dokład­nie wymie­szać, dodać drob­nych płat­ków owsia­nych (łyż­kę lub dwie jako zagęst­nik uła­twia­ją­cy utrzy­ma­nie masecz­ki na twa­rzy) i wymie­szać, następ­nie nało­żyć masecz­kę na twarz i pozo­sta­wić na 10 – 15 minut. Zmyć twarz chłod­ną wodą, użyć toni­ku i kre­mu nawilżającego.

Odświe­ża­ją­ca masecz­ka ogórkowa

Skład­ni­ki:

 • Ogó­rek zie­lo­ny (1/2 sztuki)
 • Pół łyżecz­ki miodu
 • 3 łyż­ki cukru brązowego
 • 4 łyż­ki wody ocza­ro­wej lub toni­ku oczarowego
 • Ste­ryl­ny pojemnik
 • 1 łyż­ka oli­wy z oli­wek (opcjo­nal­nie w przy­pad­ku cery suchej)

Wyko­na­nie:

Ogór­ka zetrzeć na tar­ce o dużych oczkach, połą­czyć z cukrem, nie­wiel­ką ilo­ścią wody, mio­dem i oli­wą, zamie­szać. Nało­żyć na twarz i trzy­mać oko­ło 10 min, natęp­nie zmyć i nało­żyć krem. Cera zyska świe­żość i blask.

650IMG_0212

Odżyw­cza maska

Skład­ni­ki:

 • 1 łyż­ka miąż­szu z doj­rza­łe­go awokado
 • 1 łyżecz­ka miodu
 • kil­ka kro­pli ole­ju z awo­ka­do (opcjo­nal­nie)

Wyko­na­nie:

Widel­cem roz­gnieść awo­ka­do, zmie­szać z mio­dem i olej­kiem. Nało­żyć na twarz na 10–15 min. Po zmy­ciu i nało­że­niu kre­mu cera sta­je się gład­sza, nawil­żo­na i napięta.

Masecz­ka dla wraż­li­wej cery

Skład­ni­ki:

 • Płat­ki owsia­ne górskie
 • Mle­ko
 • Miód

 Wykonanie:

Kil­ka łyże­czek płat­ków owsia­nych zale­wa­my odro­bi­ną cie­płej wody, odsta­wia­my, nakła­da­my na twarz gdy zgęst­nie­je. Może­my wyko­nać przy tym deli­kat­ny peeling (jeśli chce­my moc­niej­szy – dosyp­my trosz­kę suchych płat­ków do roz­mo­kłej pap­ki), a pozo­sta­ło­ści potrzy­mać na twa­rzy ok. 15 minut. Na koniec dodać do niej odro­bi­nę mio­du, mle­ka.  Maska nawil­ża, popra­wia koloryt.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jak rozpoznać swój typ cery?

Sucha, wraż­li­wa, a może naczyn­ko­wa? Dokład­ne okre­śle­nie swo­je­go typu cery jest nie­zmier­nie waż­ne. Od tego zale­ży prze­cież cała nasza pie­lę­gna­cja. Jeśli źle go okre­śli­my, zamiast poma­gać swo­jej skó­rze, może­my jej zaszko­dzić. Ponad to wraz z…
Więcej
MakijażUroda

Jak działają płyny micelarne?

Płyn mice­lar­ny to must have więk­szo­ści współ­cze­snych kobiet, dba­ją­cych o pięk­no i mło­dzień­czy wygląd cery. Pro­dukt ten jest hitem na ryn­ku kosme­tycz­nym. Wszyst­ko to za spra­wą jego 2 atu­tów: wie­lo­za­da­nio­wo­ści i sku­tecz­no­ści. W czym tkwi…
Więcej
NewsroomUroda

Czym pielęgnować podrażnioną skórę?

Spe­cy­fi­ka skó­ry podraż­nio­nej  Kon­dy­cja Two­jej skó­ry zale­ży w dużej mie­rze od Cie­bie. Ten organ wyma­ga szcze­gól­nej tro­ski i pie­lę­gna­cji. Skó­ra nara­żo­na jest na kon­takt z czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi, któ­re w bez­po­śred­ni bądź pośred­ni spo­sób jej szkodzą.…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *