UrodaZdrowie

Dobro płynące z natury, czyli oleje do pielęgnacji ciała cz. 1

olejki do ciala_mini

 • Olej arganowy

Hit wśród kosme­ty­ków anti-aging. Olej arga­no­wy wytwa­rza­ny jest z drze­wa arga­no­we­go (łac. Arga­nia Spi­no­sa) zwa­ne­go rów­nież drze­wem arga­nii żela­znej, któ­re w Maro­ko nazy­wa­ne jest Drze­wem Życia. Rośli­ny te rosną tyl­ko w eko­lo­gicz­nie czy­stej czę­ści Maro­ka. Ze wzglę­du na swo­je pięk­ne, zło­ci­ste zabar­wie­nie olej arga­no­wy  nazy­wa­ny jest “Zło­tem Maro­ka”. Sta­no­wi cen­ne źró­dło kwa­sów Omega‑6 i Omega‑9, wita­mi­ny mło­do­ści, czy­li wita­mi­ny E oraz pro­wi­ta­mi­ny A. Na ryn­ku dostęp­nych jest wie­le tego typu pro­duk­tów, dla­te­go nale­ży dokład­nie czy­tać ich skład. Czę­sto spo­ty­ka­ny w sprze­da­ży olej arga­no­wy ozna­czo­ny napi­sem „100% natu­ral­ny” może ozna­czać mie­sza­ni­nę ole­jów np. oli­wy z oli­wek i ole­ju arga­no­we­go. Oba te skład­ni­ki są natu­ral­ne, jed­nak tym spo­so­bem nie kupi­my czy­ste­go ole­ju arga­no­we­go. Dla­te­go zawsze czy­taj skład pro­duk­tu – w przy­pad­ku 100% ole­ju arga­no­we­go powin­na być infor­ma­cja: Arga­nia Spi­no­sa Ker­nel Oil.

Właściwości oleju arganowego:

 • Rege­ne­ru­je, nawil­ża i zmięk­cza skórę,
 • Wzmac­nia paznok­cie i popra­wia ich wygląd,
 • Wzmac­nia wło­sy, szcze­gól­nie te znisz­czo­ne przez czę­ste pro­sto­wa­nie, i nada­je im blask
 • Chro­ni skó­rę przed sta­rze­niem, zapo­bie­ga przed­wcze­sne­mu poja­wie­niu się zmarszczek,
 • Wygła­dza powsta­łe zmarszczki
 • Łago­dzi obja­wy trą­dzi­ku młodzieńczego
 • Przy­spie­sza goje­nie się popa­rzeń i otarć naskórka
 • Zapo­bie­ga powsta­wa­niu cel­lu­li­tu i rozstępów

Jak stosować olej arganowy?

 • Bez­po­śred­nio na skó­rę całe­go cia­ła, zwra­ca­jąc szcze­gól­ną uwa­gę na pię­ty, łok­cie i dłonie,
 • Po kąpie­li na lek­ko mokrą skó­rę, wma­so­wu­je­my go w skó­rę i pozo­sta­wia­my do wyschnięcia,
 • Bez­po­śred­nio, jako ole­jek do masażu,
 • Na spę­ka­ne usta i cie­nie pod oczami,
 • Jako serum do twa­rzy – na oczysz­czo­ną skó­rę twa­rzy nakła­da­my dwie kro­ple ole­ju, wma­so­wu­je­my i cze­ka­my aż wyschnie,
 • Na wło­sy – kil­ka kro­pel ole­ju roz­grzać w dło­niach a następ­nie roz­pro­wa­dzić na wil­got­ne wło­sy (zwra­ca­jąc uwa­gę na ich koń­ców­ki) oraz wma­so­wać w skó­rę gło­wy. Olej może­my zasto­so­wać tak­że na noc – apli­ku­je­my go w ten sam spo­sób, gło­wę owi­ja­my ręcz­ni­kiem lub czep­kiem kąpie­lo­wym, (aby unik­nąć zabru­dze­nia poście­li) a rano myje­my włosy,
 • Bez­po­śred­nio na podat­ne na zła­ma­nia i roz­dwa­ja­ją­ce się paznok­cie – wcie­ra­my olej w płyt­kę paznok­cia oraz skór­ki i pozo­sta­wia­my na oko­ło 30 minut (do wyschnięcia).
 • Olej migdałowy

Pozy­ski­wa­ny jest przez tło­cze­nie na zim­no nasion drze­wa mig­da­ło­we­go (łac. Amyg­da­lus com­mu­nis – mig­da­ło­wiec zwy­czaj­ny). Ma jasno­żół­ty kolor i nie­wy­czu­wal­ny zapach. Jego głów­ny­mi skład­ni­ka­mi są: kwas lino­lo­wy i ole­ino­wy, wita­mi­ny A,E,D oraz z gru­py B (B1, B2, B6). W kosme­ty­ce sto­so­wa­ny jest olej ze słod­kich mig­da­łów. Nada­je się do każ­de­go typu skó­ry , jest lek­ki i szyb­ko się wchła­nia. Sta­no­wi dosko­na­łą alter­na­ty­wę dla che­micz­nych kosmetyków. 

Właściwości oleju migdałowego:

 • Ma wła­ści­wo­ści zmięk­cza­ją­ce i wygładzające,
 • Nie powo­du­je alergii,
 • Jest łagod­ny, nie podraż­nia (pole­ca­ny do pie­lę­gna­cji skó­ry wrażliwej),
 • Wzmac­nia wło­sy, nada­je im połysk i zdro­wy wygląd,
 • Zapo­bie­ga powsta­wa­niu roz­stę­pów (szcze­gól­nie pole­ca­ny w okre­sie ciąży),
 • Ma dzia­ła­nie przeciwzmarszczkowe,
 • Wzmac­nia barie­rę lipi­do­wą skóry,
 • Zapo­bie­ga pęka­niu naczyń wło­so­wa­tych, łago­dzi zaczerwienienia,
 • Zapo­bie­ga roz­dwa­ja­niu i łam­li­wo­ści paznokci.

Jak stosować olej migdałowy? 

 • Na wło­sy: wie­czo­rem olej wcie­ra­my bez­po­śred­nio we wło­sy oraz skó­rę gło­wy a rano dokład­nie myje­my wło­sy; sto­so­wać 2 – 3 razy w tygodniu
 • Na twarz: bez­po­śred­nio wma­so­wu­je­my olej w skó­rę twa­rzy, zwra­ca­jąc szcze­gól­ną uwa­gę na oko­li­ce oczu, czo­ła i nosa
 • Na paznok­cie: wetrzeć olej w płyt­kę paznok­cia oraz wokół niej
 • Jako ole­jek do masażu
 • Bez­po­śred­nio na skó­rę całe­go cia­ła, naj­le­piej tuż po kąpieli
 • Do dema­ki­ja­żu twa­rzy i oczu: kil­ka kro­pel roz­grzać w dło­ni, następ­nie za pomo­cą płat­ka kosme­tycz­ne­go zmyć makijaż
 • Olej makadamia

Olej maka­da­mia uzy­ski­wa­ny jest poprzez tło­cze­nie doj­rza­łych orze­chów z drzew maka­da­mia, wystę­pu­ją­cych dzi­ko w Austra­lii, na Nowej Kale­do­nii i na Sula­we­si oraz upra­wia­nych na Hawa­jach i w Afry­ce Połu­dnio­wej. Jest skład­ni­kiem wie­lu dostęp­nych w dro­ge­riach kosme­ty­ków, jed­nak znaj­du­je się w nich tyl­ko w nie­wiel­kich ilo­ściach. War­to zatem wypró­bo­wać czy­sty, nie­ra­fi­no­wa­ny olej maka­da­mia, gdyż tyl­ko taki dostar­czy naszej skó­rze wszyst­kich swo­ich war­to­ści odżyw­czych. W jego skład wcho­dzą głów­nie: nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we( w tym omega‑3 i omega‑6), wita­mi­ny A, B i E oraz lecy­ty­na. Ma jasno­żół­tą, bursz­ty­no­wą bar­wę oraz deli­kat­ny, orze­cho­wy zapach. Szcze­gól­nie pole­ca­ny jest do pie­lę­gna­cji skó­ry suchej i atopowej.

oleje do pielęgnacji ciała

Właściwości oleju makadamia:

 • Sta­no­wi natu­ral­ną ochro­nę przed pro­mie­nia­mi UV,
 • Odży­wia i wygła­dza suche, znisz­czo­ne wło­sy i nada­je im blask,
 • Wyka­zu­je naj­sil­niej­sze spo­śród wszyst­kich ole­jów wła­ści­wo­ści antycellulitowe,
 • Poma­ga w lecze­niu blizn i oparzeń
 •  Zmięk­cza i wygła­dza naskórek,
 • Spo­wal­nia pro­ces sta­rze­nia się komó­rek, dzia­ła przeciwzmarszczkowo,
 • Jest hipo­aler­gicz­ny, więc spo­koj­nie moż­na go sto­so­wać u dzie­ci i niemowląt.

Jak stosować olej makadamia?

 • Bal­sam do cia­ła – po kąpie­li wetrzeć olej w wil­got­ną skó­rę, pocze­kać do wyschnięcia,
 • Wło­sy: wetrzeć kil­ka kro­pel ole­ju we wło­sy, odcze­kać ok. godzi­nę i umyć wło­sy szam­po­nem; po umy­ciu wło­sów wetrzeć w wil­got­ne końcówki,
 • Twarz: nawil­żyć twarz wodą z Nero­li a następ­nie wetrzeć kil­ka kro­pel ole­ju w skórę,
 • Serum pod oczy: nie­wiel­ką ilość olej­ku wkle­pać w oko­li­ce oczu,
 • Do masa­żu (dzia­ła­nie antycellulitowe).
 • Olej różany (ulubieniec Mirandy Kerr!)

Otrzy­my­wa­ny jest z kwia­tów róży dama­sceń­skiej (Rosa dama­sce­na) któ­ra od kil­ku­na­stu lat upra­wia­na jest w Buł­ga­rii oraz Maro­ku. Zawie­ra nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we, mine­ra­ły, wita­mi­nę E oraz fito­ste­ro­le. Prze­zna­czo­ny jest do pie­lę­gna­cji wszyst­kich typów cery, ale szcze­gól­nie do deli­kat­nej, tłu­stej, trą­dzi­ko­wej oraz naczyn­ko­wej. Ze wzglę­du na małą zawar­tość ole­ju w róży oraz brak zamien­ni­ków natu­ral­nych i syn­te­tycz­nych, ole­jek róża­ny sta­no­wi jeden z naj­droż­szych ole­jów dostęp­nych na ryn­ku świa­to­wym. Ze wzglę­du na swo­je sil­ne dzia­ła­nie nie moż­na sto­so­wać go w for­mie nierozcieńczonej.

Właściwości oleju różanego:

 • Regu­lu­je wytwa­rza­nie sebum i zapo­bie­ga powsta­wa­niu wyprysków,
 • Dzia­ła nawil­ża­ją­co, zapo­bie­ga wysu­sza­niu naskórka,
 • Popra­wia barie­rę lipi­do­wą skóry,
 • Wzmac­nia naczy­nia krwionośne,
 • Poma­ga w lecze­niu blizn i rozstępów,
 • Redu­ku­je zaczer­wie­nie­nia i podrażnienia,
 • Pobu­dza pro­duk­cję kola­ge­nu, przy­spie­sza rege­ne­ra­cję naskórka,
 • Dzia­ła odka­ża­ją­co, leczy trą­dzik i zapa­le­nie miesz­ków włosowych.

 Jak stosować olej różany?

 • Do masa­żu i aromaterapii,
 • Wło­sy: nie­wiel­ką ilość ole­ju wetrzeć w koń­ców­ki włosów,
 • Twarz: kil­ka kro­pel olej­ku nałóż na twarz a następ­nie wma­suj w skórę,
 • Po kąpie­li wetrzeć w wil­got­ną skó­rę ciała,
 • Bez­po­śred­nio na płyt­ki paznok­ci oraz skórki.

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, Warsaw

_____

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
JedzenieStyl życia

Dlaczego warto jeść figi?

Figi to owo­ce popu­lar­ne na całym świe­cie. Są smacz­ne i pożyw­ne. Dla­cze­go war­to jeść figi?  Ostat­nie bada­nia poka­zu­ją, że mogą być pomoc­ne w lecze­niu sze­re­gu pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dla­cze­go war­to jeść figi? Figi są doce­nia­ne przez sma­ko­szy ze wzglę­du na…
Więcej
Jedzenie

Sałatka z jarmużem i canihua

Ta sałat­ka to spo­sób na szyb­ką, zdro­wą i smacz­ną prze­ką­skę. Możesz ją zjeść na lunch lub na kola­cje, zarów­no na cie­pło jak i na zim­no. Jed­nym ze skład­ni­ków to cani­hua – ziar­no, któ­re jest niedalekim…
Więcej
JedzenieStyl życia

10 (nie)zwykłych warzyw, które pomogą Ci zadbać o zdrowie

 Według naj­now­szych rapor­tów Ame­ry­ka­nie są naro­dem, któ­ry kon­su­mu­je naj­mniej warzyw na świe­cie. W Pol­sce coraz wię­cej osób jest świa­do­mych korzyst­ne­go wpły­wu warzyw na zdro­wie, jed­nak ich spo­ży­cie nadal jest sto­sun­ko­wo niskie. Nie­któ­re z nich są…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *