Jedzenie

Jakie właściwości posiadają zioła?

Począ­tek wio­sny jest ide­al­nym momen­tem na wpro­wa­dze­nie zmian na kuchen­nym para­pe­cie. Zie­lo­ne, pach­ną­ce i świe­że zio­ła nie tyl­ko pięk­nie wyglą­da­ją, lecz są nie­zbęd­ne do posta­wie­nia krop­ki nad i w potra­wach. Kope­rek, maje­ra­nek, bazy­lia – dla­cze­go war­to posa­dzić ogró­dek we wła­snej kuchni?

Więcej
UrodaZdrowie

Poznaj zbawienne właściwości mięty

W Pol­sce naj­więk­szą popu­lar­ność zyska­ła zie­lo­na oraz pie­przo­wa, nato­miast na całym świe­cie moż­na spo­tkać ponad 30 jej gatun­ków, wyko­rzy­sty­wa­nych w medy­cy­nie i kosme­to­lo­gii od tysię­cy lat. Lista jej lecz­ni­czych wła­ści­wo­ści jest bar­dzo dłu­ga: łago­dzi dole­gli­wo­ści żołąd­ko­we, udraż­nia dro­gi odde­cho­we, dzia­ła uspo­ka­ja­ją­co, prze­ciw­wy­miot­nie, dezyn­fe­ku­ją­co, uśmie­rza ból i odświe­ża oddech. Mowa oczy­wi­ście o mięcie!

Więcej