ModaMust haveTrendy

Powrót do pracy – 5 pomysłów na stylizacje

Koniec waka­cji czy urlo­pu nie­uchron­nie wią­że się z naszym powro­tem do pra­cy i codzien­nych obo­wiąz­ków. Nie ozna­cza to (wbrew domy­słom) jed­nak rezy­gna­cji z modo­wych sza­leństw i rado­ści z eks­pe­ry­men­to­wa­nia, na co nie­rzad­ko pozwa­la­my sobie wła­śnie pod­czas waka­cji. Jeśli w pra­cy nie obo­wią­zu­je Cię sztyw­ny dress code, śmia­ło możesz sko­rzy­stać z przy­go­to­wa­nych przez nas sty­li­za­cji – znaj­dą coś dla sie­bie kobie­ty cenią­ce wygo­dę: zwróć uwa­gę na to, jak ory­gi­nal­nie i ele­ganc­ko zara­zem moż­na zbu­do­wać sty­li­za­cję opar­tą na jean­sach (!), jak i for­ma­list­ki, dla któ­rych ponad­cza­so­wą ele­gan­cją pozo­sta­je spód­ni­ca do kolan. Poka­że­my Ci, jak umie­jęt­nie budo­wać swój look w biu­rze, nie tra­cąc przy tym na wia­ry­god­no­ści.

stylizacje do pracy

ZESTAW NR 1

1. Dłu­ga mary­nar­ka – ZARA 279 zł

2. Bluz­ka z sze­ro­ki­mi ręka­wa­mi – H&M 59 zł

3. Sza­lik – SAINT LAURENT €195

4. Mom jeans – ZARA 139 zł

5. Tor­ba – THE ROW €2,450

6. Buty na niskim obca­sie – ZARA 119 zł

Spraw­dzi się ide­al­nie, gdy stu­diu­jesz lub Two­ja pra­ca ozna­cza cią­głe bycie w bie­gu. Rano musisz być w cen­trum, dokoń­czyć waż­ny pro­jekt w tere­nie, a póź­niej dostar­czyć coś na dru­gi koniec mia­sta- wów­czas naj­lep­szym roz­wią­za­niem będą dla Cie­bie spodnie. Waż­ne, by pod­czas całe­go dnia inten­syw­nej pra­cy było Ci przede wszyst­kim wygod­nie. Postaw więc na bazę- pro­ste mom jeans. By całość zyska­ła ele­ganc­kie­go szni­tu, dobierz leją­cą bluz­kę w kolo­rze ecru i dopeł­nij pro­stą, dłuż­szą mary­nar­ką. Non­sza­lan­cji doda jedwab­ny, cien­ki sza­lik wią­za­ny tuż pod szy­ją i czó­łen­ka w szpic na nie­wiel­kim słup­ku (mają Ci prze­cież słu­żyć cały dzień). I koniecz­nie tor­ba, naj­le­piej duża i w jed­nym kolo­rze, któ­ra pomie­ści wszyst­kie nie­zbęd­ne rze­czy.

stylizacje do pracy

ZESTAW NR 2

1. Zega­rek – SKAGEN DENMARK 669 zł

2. Golf – H&M 99 zł

3. Asy­me­trycz­na spód­ni­ca – TOPSHOP £65.00

4. Oku­la­ry zerów­ki – THE ROW €396

5. Płaszcz w kra­tę – MANGO 469 zł

6. Bot­ki – J.W. ANDERSON €760

Szy­kow­na i ory­gi­nal­na – jeśli te dwa sło­wa odzwier­cie­dla­ją Twój styl i oso­bo­wość, możesz zde­cy­do­wać się na połą­cze­nie asy­me­trycz­nej spód­ni­cy ze spo­rym wią­za­niem, ale nadal ele­ganc­kiej, z dłu­go­ścią do kolan, z wyci­szo­ną, zabu­do­wa­ną górą- mono­chro­ma­tycz­nym bia­łym gol­fem. Cha­rak­te­ru doda­dzą okrą­głe oku­la­ry zerów­ki  i fan­ta­zyj­ne, brą­zo­we zamszo­we bot­ki z fal­ba­ną. Taki zestaw nie potrze­bu­je już dodat­ko­wej opra­wy- możesz uzu­peł­nić go mini­ma­li­stycz­nym zegar­kiem i męskim, sza­rym płasz­czem w kra­tę.

stylizacje do pracy

ZESTAW NR 3

1. Toreb­ka z łączo­nych mate­ria­łów – ZARA 119 zł

2. Bia­ło-czar­ny swe­ter – ALEXANDER MCQUEEN €875

3. Spodnie z guzi­ka­mi – ZARA 239 zł

4. Kol­czy­ki – H&M 29 zł

5. Spód­ni­ca – BALENCIAGA €645

6. Bot­ki – ZARA 359 zł

Tyl­ko dla odważ­nych, pew­nych sie­bie kobiet. Rzu­ca­ją­ce się w oczy dodat­ki – zło­te, wiszą­ce kol­czy­ki i szma­rag­do­we bot­ki na wyso­kim obca­sie wysy­ła­ją świa­tu infor­ma­cję – jestem nie­ustę­pli­wym nego­cja­to­rem i znam swo­ją war­tość. Ten out­fit spraw­dzi się zarów­no w biu­rze, jak i pod­czas zawo­do­wych wystą­pień czy spo­tkań. Do para­dok­sal­nie pro­ste­go, bia­ło-czar­ne­go swe­tra z sze­ro­ki­mi ręka­wa­mi zakoń­czo­ny­mi fal­ba­ną, możesz dowol­nie wybrać mary­nar­skie spodnie z guzi­ka­mi, bądź zamie­nić je dowol­nie na lek­ko roz­klo­szo­wa­ną… bia­łą spód­ni­cę, w zależ­no­ści od tego, w czym czu­jesz się lepiej. Pikan­te­rii cało­ści doda toreb­ka z dodat­kiem czer­wie­ni z łączo­nych mate­ria­łów.

stylizacje do pracy

 

ZESTAW NR 4

1. Koszu­la ze stój­ką – H&M 139 zł

2. Tor­ba – J.W. ANDERSON €1,226

3. Kol­czy­ki – JENNIFER FISHER €330

4. Weł­nia­ny płaszcz over­si­ze – H&M 499 zł

5. Czó­łen­ka – ALDO 379 zł

Nazwa­ła­bym tą sty­li­za­cję total­ly Chloe sty­le/ Weł­nia­ny, beżo­wy płaszcz over­si­ze i kla­sycz­na, błę­kit­na koszu­la ze stój­ką: gwa­ran­cja, że będziesz wyglą­dać po pro­stu dobrze! Do tego nowa it bag od J.W Ander­so­na toreb­ka i cha­rak­te­ry­stycz­ne bia­łe czó­łen­ka. Jeśli chcesz wyglą­dać bar­dziej poważ­nie i ele­ganc­ko, dobierz dłu­gie, nie­krzy­kli­we, zło­te kol­czy­ki. Tak do pra­cy ubie­ra się praw­dzi­wa pary­żan­ka!

 

stylizacje do pracy

ZESTAW NR 5

1. Mała toreb­ka – UTERQUE 495 zł

2. Swe­ter – ACNE STUDIOS €380

3. Mary­nar­ka w prą­żek – ZARA 279 zł

4. Sze­ro­kie spodnie – ISABEL MARANT €380

5. Wężo­we bot­ki – UTERQUE 800 zł

6. Cho­ker – WISHBONE 59 zł

Jeśli na co dzień lubisz bawić się modą, poeks­pe­ry­men­tuj z nie­zwy­kle mod­ny­mi w tym sezo­nie sze­ro­ki­mi spodnia­mi, ale… w bia­łym kolo­rze! Dobierz do nich małą toreb­kę i pro­sty, over­si­zo­wy, gru­by sza­ry swe­ter, a by cało­ści dodać lek­ko­ści, wybierz zwy­kłą czar­ną mary­nar­kę w prą­żek. O cha­rak­te­rze cało­ści sta­no­wić będą dodat­ki. Skup się więc na butach- wężo­we bot­ki w kolo­rze wina i deli­kat­ny cho­ker na szyi to znak, że na bie­żą­co śle­dzisz świa­to­we tren­dy.

Kola­że: Ola Kowal­ska
Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  ModaZOOM ON

  ZOOM ON: ZYNE

  Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
  Więcej
  ModaNewsroom

  Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

  Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da nie­zwy­kle…
  Więcej
  ModaNewsroom

  BADURA ICONS - Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

  Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons na sezon wiosna/lato 2017 wystą­pi­ły dwie pol­skie iko­ny – amba­sa­dor­ka…
  Więcej