UrodaVers24 favorites

POWAKACYJNY POWRÓT… PRZEBARWIEŃ

Przebarwienia to problem towarzyszący głównie kobietom, do 30 roku życia dotyka on ok. 35% z nich. Większe natężenie występuje w późniejszym wieku, gdyż do 50 roku życia pojawiają się one u ok. 90% kobiet. Są to ciemniejsze zmiany na skórze, które powstają w przypadku nieprawidłowego działania melanocytów, czyli komórek wytwarzających melatoninę. Bardzo często pojawia się po wakacjach jeśli zapominamy stosować kremy z filtrem lub wystawiamy twarz na zbyt intensywną ekspozycje słoneczną. 

Co zro­bić kie­dy zauwa­ży­my je na swo­jej skó­rze? 

Wszyst­ko zale­ży od tego jak inten­syw­ne są to zmia­ny, więk­szość z nich może­my wyeli­mi­no­wać dedy­ko­wa­ny­mi do tego pro­ble­mu kosmetykami:

La Prairie krem na przebarwienia

WHITE CAVIAR CRÈME EXTRAORDINAIRE uwal­nia potę­gę świa­tła. Opty­mal­na ilość czą­ste­czek Lumi­do­se poma­ga dotrzeć do źró­dła prze­bar­wień, aby uzy­skać efekt roz­świe­tle­nia jakie­go jesz­cze nie było. Lumi­do­se zosta­ła połą­czo­na z La Pra­irie Smart Cry­stal Whi­te, sys­te­mem wspo­ma­ga­ją­cym sil­ne dzia­ła­nie roz­ja­śnia­ją­ce poprzez zakłó­ca­nie pro­ce­su powsta­wa­nia mela­ni­ny. Wzbo­ga­co­ny szla­chet­nym eks­trak­tem ze Zło­te­go Kawio­ru, zawar­tym wyłącz­nie w kolek­cji Whi­te Caviar, zapew­nia wyjąt­ko­we wła­ści­wo­ści ujędr­nia­ją­ce. Udo­sko­na­lo­ny Eks­klu­zyw­nym Kom­plek­sem Komór­ko­wym mar­ki La Pra­irie, prze­ło­mo­wym bio­tech­no­lo­gicz­nym bada­niom w celu pobu­dza­nia do życia powsta­łym dzię­ki każ­dej komór­ki i przy­wra­ca­nia jej ener­gii, by dotrzeć do źró­dła pięk­na, Whi­te Caviar Crème Extra­or­di­na­ire usu­wa wszel­kie prze­bar­wie­nia, pozo­sta­wia­jąc skó­rę widocz­nie ujędr­nio­ną i nie­ska­zi­tel­ną. 2 881 zł/60 ml 

serum La Prairie serum rozświetlająco-ujędrniające na przebarwienia

WHITE CAVIAR ILLUMINATING PEARL INFUSION to serum roz­świe­tla­ją­co-ujędr­nia­ją­ce, któ­re redu­ku­je 3 rodza­je zabu­rzeń kolo­ry­tu skó­ry: pla­my star­cze, ciem­ne prze­bar­wie­nia powsta­ją­ce na sku­tek dzia­ła­nia pro­mie­ni UV, zaczer­wie­nie­nia skó­ry wywo­ła­ne podraż­nie­niem oraz mato­wą, sza­rą tona­cję skó­ry, będą­cą wyni­kiem oddzia­ły­wa­nia zanie­czysz­czeń śro­do­wi­ska. Serum zosta­ło zapro­jek­to­wa­ne w taki spo­sób, aby dostar­czyć skó­rze jak naj­wię­cej skład­ni­ków aktyw­nych. Serum zawie­ra też Eks­klu­zyw­ny Kom­pleks Komór­ko­wy La Pra­irie – uni­kal­ną kom­po­zy­cję ponad 100 cen­nych skład­ni­ków sty­mu­lu­ją­cych natu­ral­ny pro­ces odbu­do­wy i rege­ne­ra­cji skó­ry. Dobro­dziej­stwo skład­ni­ków aktyw­nych, zamknię­to w opa­li­zu­ją­cej for­mie pereł zato­pio­nych w żelo­wej roz­ja­śnia­ją­cej kon­sy­sten­cji.  

Efekt? Serum Whi­te Caviar Illu­mi­na­ting Pearl Infu­sion przy­wra­ca mło­dy, świe­tli­sty wygląd skó­rze. Kolo­ryt skó­ry jest wyrów­na­ny, prze­bar­wie­nia mniej widocz­ne, a ich powsta­wa­nie jest ogra­ni­czo­ne. Skó­ra odzy­sku­je blask i zdro­wy kolo­ryt, sta­je się bar­dziej jędr­na i ela­stycz­na. 2 245 zł/30 ml. 

 Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Piękne spojrzenie bez zmarszczek - najlepsze kremy pod oczy

Nasze spoj­rze­nie i skó­ra wokół oczy mogą spę­dzać sen z powiek, a zmarszcz­ki pod ocza­mi to zmo­ra wie­lu osób, w szcze­gól­no­ści kobiet. Tym­cza­sem, zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go kre­mu pod oczy może pomóc w roz­wią­za­niu tych pro­ble­mów. Od…
Więcej
Uroda

Pełne blasku spojrzenie z La Prairie - Skin Caviar Perfect Concealer

La Pra­irie od lat zgłę­bia naukę o kawio­rze i jego wpły­wie na oko­li­ce oczu. Nie bez powo­du mówi się bowiem, że „oczy są zwier­cia­dłem duszy”, a to o zwy­kle przy­cią­ga nasz wzrok, to spoj­rze­nie. Marka…
Więcej
UrodaVers24 favorites

EKSKLUZYWNA PIELĘGNACJA SKÓRY POD OCZAMI

Każ­dej z nas zale­ży na jak naj­dłuż­szym mło­dym wyglą­dzie skó­ry, a ozna­ki sta­rze­nia się widocz­ne są naj­czę­ściej w oko­li­cach oczu. Skó­ra w tym miej­scu jest deli­kat­na i bar­dzo cien­ka przez co wyma­ga wyjąt­ko­we­go trak­to­wa­nia i…
Więcej