UrodaVers24 favorites

EKSKLUZYWNA PIELĘGNACJA SKÓRY POD OCZAMI

Każdej z nas zależy na jak najdłuższym młodym wyglądzie skóry, a oznaki starzenia się widoczne są najczęściej w okolicach oczu. Skóra w tym miejscu jest delikatna i bardzo cienka przez co wymaga wyjątkowego traktowania i odpowiednich rytuałów pielęgnacyjnych. Mięsień okrężny oka jest najczęściej elementem będący w ciągłym ruchu twarzy. W wyniku tego na skórze pod oczami widoczne są oznaki zmęczenia, smutku oraz stresu, a zmarszczki występują i pogłębiają się szybciej niż na pozostałej części twarzy. Z tego względu naukowcy La Prairie zajmujący się pielęgnacją skóry, stworzyli w ramach kawiorowej kolekcji, ekskluzywne produkty dedykowane skórze wokół oczu. Niezrównany Ekstrakt Kawiorowy i unikalne proteiny morskie widocznie zmieniają naszą skórę. Staje się ona napięta, rozświetlona i jedwabista, a widoczne chwilę wcześniej oznaki zmęczenia całkowicie zanikają.

ESSENCE OF SKIN CAVIAR EYE COMPLEX

LA PRAIRIE ESSENCE OF SKIN CAVIAR EYE COMPLEX

 

ESSENCE OF SKIN CAVIAR EYE COMPLEX – natych­mia­sto­we ujędr­nie­nie i ener­gia dla oko­lic oczu 

Doda­ją­cy ener­gii żel ukie­run­ko­wa­ny na ujędr­nie­nie i nawil­ża­nie, opra­co­wa­ny z myślą o deli­kat­nej skó­rze wokół oczu. Poma­ga zmniej­szać zmarszcz­ki, wygła­dza­jąc i napi­na­jąc skó­rę. Żel sta­no­wi dosko­na­łą bazę pod maki­jaż. Natych­miast dzia­ła liftin­gu­ją­co i ujędr­nia­ją­co, mini­ma­li­zu­jąc linie  i opuch­nię­cia gór­nej i dol­nej powie­ki. Zapew­nia ujędr­nie­nie poprzez wystę­pu­ją­ce pep­ty­dy wzmac­nia­ją­ce kola­gen, aby wypeł­nić linie i zmarszcz­ki dla gład­szej, mło­dziej wyglą­da­ją­cej skóry.

Cena: 688 zł; Pojem­ność: 15 ml

LA PRAIRIE WHITE CAVIAR ILLUMINATING EYE CREAM

LA PRAIRIE WHITE CAVIAR ILLUMINATING EYE CREAM

WHITE CAVIAR ILLUMINATING EYE CREAM – roz­ja­śnia­ją­co – ujędr­nia­ją­cy krem pod oczy

 Lek­kim roz­świe­tla­ją­cym kre­mem, któ­ry mini­ma­li­zu­je cie­nie pod ocza­mi, napi­na, nawil­ża i chro­ni oko­li­ce oczu – nada­jąc spoj­rze­niu pro­mien­ny, mło­dzień­czy wygląd. Skład­ni­ki liftin­gu­ją­ce pocho­dze­nia roślin­ne­go natych­mia­sto­wo ujędr­nia­ją i wygła­dza­ją skó­rę. Wzmac­nia­ją­cy skó­rę pep­tyd poprzez sty­mu­la­cję syn­te­zy kola­ge­nu i ela­sty­ny zwięk­sza ela­stycz­ność skó­ry wokół oczu. Sys­tem nawil­ża­ją­cy zapew­nia skó­rze opty­mal­ne nawil­że­nie – lipi­dy oraz humek­tan­ty zapew­nia­ją natych­mia­sto­wy wzrost pozio­mu nawil­że­nia a poli­sa­cha­ry­dy two­rząc oklu­zję na powierzch­ni skó­ry, zabez­pie­cza­ją przed tran­se­pi­der­mal­ną utra­tą wody.

Cena: 1441 zł; Pojem­ność: 20 ml

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Piękne spojrzenie bez zmarszczek - najlepsze kremy pod oczy

Nasze spoj­rze­nie i skó­ra wokół oczy mogą spę­dzać sen z powiek, a zmarszcz­ki pod ocza­mi to zmo­ra wie­lu osób, w szcze­gól­no­ści kobiet. Tym­cza­sem, zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go kre­mu pod oczy może pomóc w roz­wią­za­niu tych pro­ble­mów. Od…
Więcej
Uroda

Pełne blasku spojrzenie z La Prairie - Skin Caviar Perfect Concealer

La Pra­irie od lat zgłę­bia naukę o kawio­rze i jego wpły­wie na oko­li­ce oczu. Nie bez powo­du mówi się bowiem, że „oczy są zwier­cia­dłem duszy”, a to o zwy­kle przy­cią­ga nasz wzrok, to spoj­rze­nie. Marka…
Więcej
UrodaVers24 favorites

POWAKACYJNY POWRÓT… PRZEBARWIEŃ

Prze­bar­wie­nia to pro­blem towa­rzy­szą­cy głów­nie kobie­tom, do 30 roku życia doty­ka on ok. 35% z nich. Więk­sze natę­że­nie wystę­pu­je w póź­niej­szym wie­ku, gdyż do 50 roku życia poja­wia­ją się one u ok. 90% kobiet. Są…
Więcej