Uroda

Pełne blasku spojrzenie z La Prairie – Skin Caviar Perfect Concealer

La Prairie od lat zgłębia naukę o kawiorze i jego wpływie na okolice oczu. Nie bez powodu mówi się bowiem, że „oczy są zwierciadłem duszy”, a to o zwykle przyciąga nasz wzrok, to spojrzenie.

La Prairie - Skin Caviar Perfect Concealer

La Pra­irie – Skin Caviar Per­fect Con­ce­aler

Mar­ka wciąż odkry­wa nowe, inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie, pro­wa­dząc bada­nia, a dzię­ki nasy­ce­niu Caviar Pre­mier, to oko sta­je się praw­dzi­wym cen­trum szwaj­car­skiej nauki La Pra­irie. Prze­ło­mo­wa nauka o kawio­rze, kry­ją­cym w sobie nie­zwy­kłą moc pozwo­li­ła na wzmoc­nie­nie Eks­trak­tu Kawio­ro­we­go, aby jesz­cze wydaj­niej wyko­rzy­stać jego poten­cjał. W wyni­ku tej ewo­lu­cji powstał Caviar Pre­mier – odzwier­cie­dle­nie che­micz­ne­go skła­du kawio­ru – kamień milo­wy w bada­niach nad kawio­rem.

Pierw­sze liftin­gu­ją­ce serum dla całej oko­li­cy oczu, w tym tak­że brwi na bazie kawio­ru – Skin Caviar Eye Lift zosta­ło wpro­wa­dzo­ne przez mar­kę na rynek rok temu. To potęż­ne połą­cze­nie dwóch for­muł wzbo­ga­co­nych w Caviar Pre­mier oraz Eks­klu­zyw­ny Kom­pleks Komór­ko­wy La Pra­irie, wyko­rzy­stu­ją­cy naj­no­wo­cze­śniej­sze bada­nia bio­tech­no­lo­gicz­ne w celu przy­wró­ce­nia ener­gii i nowe­go życia komór­kom. Wkrót­ce, naukow­cy z La Pra­irie odkry­li, że przy regu­lar­nym sto­so­wa­niu oczy wyda­ją się bar­dziej otwar­te, a kon­tu­ry oczu i brwi sta­ją się zre­de­fi­nio­wa­ne. Co wię­cej, gór­ne powie­ki sta­ją się też bar­dziej ujędr­nio­ne, a kurze łap­ki – wyraź­nie wygła­dzo­ne., podob­nie jak dol­ne powie­ki.

Krem Skin Caviar Luxe Eye Cre­am, wzmoc­nio­ny w 2019 roku o Caviar Pre­mier to praw­dzi­we wyba­wie­nie dla Two­ich oczu, uzu­peł­nio­ny o Eks­klu­zyw­ny Kom­pleks Komór­ko­wy La Pra­irie. Dzię­ki tak zaawan­so­wa­nej for­mu­le, zwal­cza ozna­ki sta­rze­nia się nawet w naj­bar­dziej deli­kat­nych obsza­rach twa­rzy. Krem szyb­ko się wchła­nia, niwe­lu­jąc utra­tę jędr­no­ści i ela­stycz­no­ści, drob­ne linie oraz zmarszcz­ki czy suchość i zasi­nie­nia pod ocza­mi. Dzię­ki nie­mu możesz cie­szyć się jędr­ną, mięk­ką i deli­kat­ną skó­rę wokół oczu. 

Skin Caviar Eye Lift, Skin Caviar Luxe Eye Cre­am oraz Skin Caviar Per­fect Con­ce­aler to kwin­te­sen­cja praw­dzi­wej nauki w połą­cze­niu z nowo­cze­sną tech­no­lo­gią oraz ele­ganc­ką este­ty­ką – a wszyst­ko to  w jed­nym rytu­ale pie­lę­gna­cyj­nym oko­li­cy oczu któ­ry poma­ga popra­wić ela­stycz­ność i napię­cie skó­ry.

To jed­nak dopie­ro począ­tek praw­dzi­wej rewo­lu­cji. W tym roku La Pra­irie posta­no­wi­ło wyko­rzy­stać swo­ją dotych­cza­so­wą, zdo­by­tą wie­dzę na temat kawio­ru i stwo­rzyć Skin Caviar Per­fect Con­ce­aler – kre­mo­wy, lek­ki jak chmur­ka korek­tor w pły­nie – uoso­bie­nie nie­ska­zi­tel­no­ści i natych­mia­sto­wej per­fek­cji. To praw­dzi­wy efekt wysu­bli­mo­wa­ne­go połą­cze­nia nauki o kawio­rze oraz sztu­ki kolo­ru. Korek­tor jest nasy­co­ny Wodą Kawio­ro­wą, któ­ra zawie­ra naj­bar­dziej deli­kat­ne skład­ni­ki odżyw­cze kawio­ru, a w połą­cze­niu z Eks­trak­tem Kawio­ro­wym ma wyjąt­ko­wą moc ujędr­nia­nia. Dodat­ko­wo, for­mu­łę wzbo­ga­co­no o Eks­klu­zyw­ny Kom­pleks Komór­ko­wy La Pra­irie. Nie­zwy­kła siła cen­nych skład­ni­ków zosta­ła zamknię­ta z zaawan­so­wa­ną mie­szan­ką dłu­go­trwa­łych pig­men­tów w nie­wiel­kim korek­to­rze, aby natych­miast udo­sko­na­lać spoj­rze­nie. Naj­now­sze połą­cze­nie korek­to­ra i pie­lę­gna­cji oko­li­cy oczu, któ­re zaowo­co­wa­ło jedy­nym takim, luk­su­so­wym pro­duk­tem – Skin Caviar Per­fect Con­ce­aler, jest per­fek­cyj­nym dopeł­nie­niem codzien­ne­go rytu­ału pie­lę­gna­cyj­ne­go skó­ry wokół oczu, któ­ry roz­ja­śnia i wygła­dza, nada­jąc Two­je­mu spoj­rze­niu świe­ży i pełen bla­sku wygląd.

Skin Caviar Eye Lift to nie tyl­ko eks­klu­zyw­ne, spraw­dzo­ne for­mu­ły, ale tak­że nowo­cze­sne opa­ko­wa­nie zain­spi­ro­wa­ne Skin Caviar Liqu­id Lift. Dzię­ki spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nej pom­p­ce akty­wu­ją­cej, dwie for­mu­ły mie­sza­ją się: jed­na zamknię­ta w pereł­kach kawio­ru,  dru­ga – w kre­mo­wo-żelo­wej emul­sji, za to obie umiesz­czo­ne w oddziel­nych komo­rach. Dzię­ki temu, serum zacho­wu­je swo­ją znie­wa­la­ją­ca tek­stu­rę i szyb­ko wta­pia się w skó­rę, dając uczu­cie uko­je­nia i natych­mia­sto­we­go napię­cia. Kobal­to­we, szkla­ne opa­ko­wa­nie Skin Caviar Luxe Eye Cre­am przy­wo­łu­je na myśl mini­ma­li­stycz­ne linie moder­ni­stycz­nej archi­tek­tu­ry, a ten boga­ty w cen­ne skład­ni­ki krem spo­czy­wa na ele­ganc­kiej tacy, w towa­rzy­stwie spe­cjal­nej szpa­tuł­ki umoż­li­wia­ją­cej nało­że­nie odpo­wied­niej daw­ki kre­mu. Meta­lo­wa, chłod­na koń­ców­ka poprzez deli­kat­ny masaż poma­ga zaś redu­ko­wać cie­nie i opuch­nię­cia pod ocza­mi, pod­czas, gdy inno­wa­cyj­ny pier­ścień uwal­nia odpo­wied­nią daw­kę pro­duk­tu. Pre­cy­zyj­ne nakła­da­nie i per­fek­cyj­ne roz­pro­wa­dze­nie korek­to­ra jest moż­li­we dzię­ki zin­te­gro­wa­ne­mu, zaokrą­glo­ne­mu pędz­lo­wi.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysoc­ka

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Piękne spojrzenie bez zmarszczek - najlepsze kremy pod oczy

Nasze spoj­rze­nie i skó­ra wokół oczy mogą spę­dzać sen z powiek, a zmarszcz­ki pod ocza­mi to zmo­ra wie­lu osób, w szcze­gól­no­ści kobiet. Tym­cza­sem, zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go kre­mu pod oczy może pomóc w roz­wią­za­niu tych pro­ble­mów. Od…
Więcej
UrodaVers24 favorites

EKSKLUZYWNA PIELĘGNACJA SKÓRY POD OCZAMI

Każ­dej z nas zale­ży na jak naj­dłuż­szym mło­dym wyglą­dzie skó­ry, a ozna­ki sta­rze­nia się widocz­ne są naj­czę­ściej w oko­li­cach oczu. Skó­ra w tym miej­scu jest deli­kat­na i bar­dzo cien­ka przez co wyma­ga wyjąt­ko­we­go trak­to­wa­nia i…
Więcej
UrodaVers24 favorites

POWAKACYJNY POWRÓT… PRZEBARWIEŃ

Prze­bar­wie­nia to pro­blem towa­rzy­szą­cy głów­nie kobie­tom, do 30 roku życia doty­ka on ok. 35% z nich. Więk­sze natę­że­nie wystę­pu­je w póź­niej­szym wie­ku, gdyż do 50 roku życia poja­wia­ją się one u ok. 90% kobiet. Są…
Więcej