Uroda

Podwójna moc kultowego La Mer The Concentrate

Nie ma już wątpliwości, że obecnie podstawową przyczyną przedwczesnego starzenia się skóry jest przewlekły stan zapalny, najczęściej powodowany na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych, m.in. wolnych rodników czy innych, środowiskowych czynników drażniących. Takie stany zapalne mogą prowadzić do niszczenia kolagenu – podstawowego budulca sieci wspierającej skórę, generując tym samym powstawanie linii i zmarszczek. 

 

Kultowy produkt marki La Mer - The Concentrate

 

Kul­to­wy pro­dukt mar­ki La Mer – The Con­cen­tra­te peł­ny koją­ce­go skó­rę Mirac­le Broth™- opra­co­wa­ne­go w celu wzmoc­nie­nia, a tak­że sta­bi­li­za­cji skó­ry oraz jej funk­cji został wzmoc­nio­ny anty­ok­sy­dan­ta­mi, któ­re zapew­nia­ją skó­rze dodat­ko­wą, sil­niej­szą ochro­nę przed szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi powo­du­ją­cy­mi podraż­nie­nia i przy­spie­sza­ją­cy­mi sta­rze­nie. Ponad­to, naj­now­szy pro­dukt  mar­ki per­fek­cyj­nie niwe­lu­je zaczer­wie­nie­nia oraz sta­ny zapal­ne skó­ry mogą­ce pro­wa­dzić do powsta­wa­nia widocz­nych oznak sta­rze­nia.

Z bie­giem lat, ale i roz­wo­jem cywi­li­za­cji nasz skó­ra coraz bar­dziej nara­żo­na jest na szko­dli­we dzia­ła­nie wol­nych rod­ni­ków pocho­dzą­cych z zanie­czysz­czeń powie­trza, co może pro­wa­dzić do powsta­nia sta­nu zapal­ne­go – głów­nej przy­czy­ny przed­wcze­sne­go sta­rze­nia się. Naj­now­szy The Con­cen­tra­te La Mer dzię­ki swo­jej ochro­nie prze­ciw stre­so­rom śro­do­wi­ska i koją­cym wła­ści­wo­ściom znacz­nie uła­twia utrzy­ma­nie rów­no­wa­gi skó­ry, zapo­bie­ga­jąc jed­no­cze­śnie powsta­wa­niu widocz­nych oznak sta­rze­nia się. Sekre­tem naj­now­sze­go pro­duk­tu mar­ki jest zawar­ta w nim ochro­na anty­ok­sy­da­cyj­na, któ­ra poma­ga neu­tra­li­zo­wać wol­ne rod­ni­ki powsta­łe na sku­tek zanie­czysz­czeń. Kon­cen­trat dzia­ła bowiem niczym nie­wi­dzial­na, „płyn­na barie­ra”, któ­ra sku­tecz­nie odpie­ra szko­dli­we czyn­ni­ki draż­nią­ce naszą skó­rę, jed­no­cze­śnie wspie­ra­jąc jej odbu­do­wę.  W efek­cie, skó­ra sta­je się mniej deli­kat­na i przy­go­to­wa­na do wal­ki z przy­spie­sza­ją­cy­mi sta­rze­nie, śro­do­wi­sko­wy­mi czyn­ni­ka­mi draż­nią­cy­mi.

Naj­now­szy The Con­cen­tra­te z Con­cen­tra­te Mirac­le Broth – uni­kal­nym eks­trak­tem z wodo­ro­stów mor­skich, dodat­ko­wo wzmoc­nio­ny opa­ten­to­wa­nym przez La Mer – Lime Tea Con­cen­tra­te, two­rzy śro­do­wi­sko ide­al­ne do zauwa­żal­ne­go łago­dze­nia sta­nów zapal­nych, wzmac­nia­jąc nawet naj­bar­dziej deli­kat­ną i wraż­li­wą skó­rę. Mar­ka La Mer, sto­su­jąc uni­kal­ny pro­ces zim­nej próż­ni wytwo­rzy­ła ory­gi­nal­ne­go Mir­ca­le Broth skon­cen­tro­wa­ną, uni­ka­to­wą for­mu­łę. Ten nie­zwy­kle sil­ny elik­sir poma­ga uko­ić zauwa­żal­ne ozna­ki sta­nu zapal­ne­go i pobu­dzić natu­ral­ną odno­wę skó­ry. W dodat­ku, fer­ment pozy­ska­ny z wytrzy­ma­łej, odpor­nej na stres „mor­skiej elek­trow­ni” poma­ga wyraź­nie uko­ić wygląd deli­kat­nej, podraż­nio­nej skó­ry. Opa­ten­to­wa­na przez La Mer „elek­trow­nia prze­ciw­u­tle­nia­ją­ca” poma­ga neu­tra­li­zo­wać wol­ne rod­ni­ki, chro­niąc skó­rę przed stre­sem śro­do­wi­sko­wym, takim jak zanie­czysz­cze­nie.

Kie­dy naj­le­piej sto­so­wać naj­now­szy The Con­cen­tra­te? Wystar­czy, że będziesz go uży­wać po eks­po­zy­cji na słoń­cu, co uspo­koi, a zara­zem ukoi  nara­żo­ną na wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry skó­rę. Nale­ży bowiem pamię­tać, że taka ochro­na przed zanie­czysz­cze­nia­mi i szko­dli­wy­mi dla skó­ry uszko­dze­nia­mi powo­do­wa­ny­mi przez wol­ne rod­ni­ki powin­na być naszym codzien­nym rytu­ałem. Dodat­ko­wą zale­tą serum jest jego funk­cjo­nal­ność – możesz swo­bod­nie sto­so­wać je tak­że jako bazę pod pod­kład, nakła­da­jąc np.  pod SPF 20 Soft Flu­id Long Wear La Mer, co pozwo­li uzy­skać nie­ska­zi­tel­ne wykoń­cze­nie i zdro­wo wyglą­da­ją­cą skó­rę.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Jak dbać o skórę latem?

Każ­da pora roku ina­czej wpły­wa na kon­dy­cję naszej skó­ry. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby dosto­so­wać codzien­ną pie­lę­gna­cję do panu­ją­cych warun­ków. Lato to suche powie­trze od kli­ma­ty­za­cji i moc­ne pro­mie­nio­wa­nie UV. Jak pie­lę­gno­wać skó­rę pod­czas cie­płych…
Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

Krem pod oczy -  jaki wybrać?

Pie­lę­gna­cja skó­ry pod ocza­mi jest wyma­ga­ją­ca, dla­te­go wybie­ra­jąc naj­lep­szy dla niej kosme­tyk, war­to zwró­cić uwa­gę na kil­ka aspek­tów. Dzię­ki odpo­wied­nim pro­duk­tom opóź­nia­my pro­ce­sy sta­rze­nia stre­fy pod ocza­mi. Obce nam będą tak­że zasi­nie­nia i prze­su­sze­nia. W…
Więcej
NewsroomUroda

Focus na spojrzenie - koncentrat do zadań specjalnych LA MER  The Eye Concentrate

Kon­cen­trat do zadań spe­cjal­nych mar­ki LA MER The Eye Con­cen­tra­te już od cza­su powsta­nia, a więc ponad 10 lat temu poko­cha­ły kobie­ty na całym świe­cie. LA MER idąc z duchem cza­su dosko­na­le zda­je sobie spra­wę,…
Więcej