Uroda

Podwójna moc kultowego La Mer The Concentrate

Nie ma już wątpliwości, że obecnie podstawową przyczyną przedwczesnego starzenia się skóry jest przewlekły stan zapalny, najczęściej powodowany na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych, m.in. wolnych rodników czy innych, środowiskowych czynników drażniących. Takie stany zapalne mogą prowadzić do niszczenia kolagenu – podstawowego budulca sieci wspierającej skórę, generując tym samym powstawanie linii i zmarszczek. 

 

Kultowy produkt marki La Mer - The Concentrate

 

Kul­to­wy pro­dukt mar­ki La Mer – The Con­cen­tra­te peł­ny koją­ce­go skó­rę Mirac­le Broth™- opra­co­wa­ne­go w celu wzmoc­nie­nia, a tak­że sta­bi­li­za­cji skó­ry oraz jej funk­cji został wzmoc­nio­ny anty­ok­sy­dan­ta­mi, któ­re zapew­nia­ją skó­rze dodat­ko­wą, sil­niej­szą ochro­nę przed szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi powo­du­ją­cy­mi podraż­nie­nia i przy­spie­sza­ją­cy­mi sta­rze­nie. Ponad­to, naj­now­szy pro­dukt  mar­ki per­fek­cyj­nie niwe­lu­je zaczer­wie­nie­nia oraz sta­ny zapal­ne skó­ry mogą­ce pro­wa­dzić do powsta­wa­nia widocz­nych oznak starzenia.

Z bie­giem lat, ale i roz­wo­jem cywi­li­za­cji nasz skó­ra coraz bar­dziej nara­żo­na jest na szko­dli­we dzia­ła­nie wol­nych rod­ni­ków pocho­dzą­cych z zanie­czysz­czeń powie­trza, co może pro­wa­dzić do powsta­nia sta­nu zapal­ne­go – głów­nej przy­czy­ny przed­wcze­sne­go sta­rze­nia się. Naj­now­szy The Con­cen­tra­te La Mer dzię­ki swo­jej ochro­nie prze­ciw stre­so­rom śro­do­wi­ska i koją­cym wła­ści­wo­ściom znacz­nie uła­twia utrzy­ma­nie rów­no­wa­gi skó­ry, zapo­bie­ga­jąc jed­no­cze­śnie powsta­wa­niu widocz­nych oznak sta­rze­nia się. Sekre­tem naj­now­sze­go pro­duk­tu mar­ki jest zawar­ta w nim ochro­na anty­ok­sy­da­cyj­na, któ­ra poma­ga neu­tra­li­zo­wać wol­ne rod­ni­ki powsta­łe na sku­tek zanie­czysz­czeń. Kon­cen­trat dzia­ła bowiem niczym nie­wi­dzial­na, „płyn­na barie­ra”, któ­ra sku­tecz­nie odpie­ra szko­dli­we czyn­ni­ki draż­nią­ce naszą skó­rę, jed­no­cze­śnie wspie­ra­jąc jej odbu­do­wę.  W efek­cie, skó­ra sta­je się mniej deli­kat­na i przy­go­to­wa­na do wal­ki z przy­spie­sza­ją­cy­mi sta­rze­nie, śro­do­wi­sko­wy­mi czyn­ni­ka­mi drażniącymi.

Naj­now­szy The Con­cen­tra­te z Con­cen­tra­te Mirac­le Broth – uni­kal­nym eks­trak­tem z wodo­ro­stów mor­skich, dodat­ko­wo wzmoc­nio­ny opa­ten­to­wa­nym przez La Mer – Lime Tea Con­cen­tra­te, two­rzy śro­do­wi­sko ide­al­ne do zauwa­żal­ne­go łago­dze­nia sta­nów zapal­nych, wzmac­nia­jąc nawet naj­bar­dziej deli­kat­ną i wraż­li­wą skó­rę. Mar­ka La Mer, sto­su­jąc uni­kal­ny pro­ces zim­nej próż­ni wytwo­rzy­ła ory­gi­nal­ne­go Mir­ca­le Broth skon­cen­tro­wa­ną, uni­ka­to­wą for­mu­łę. Ten nie­zwy­kle sil­ny elik­sir poma­ga uko­ić zauwa­żal­ne ozna­ki sta­nu zapal­ne­go i pobu­dzić natu­ral­ną odno­wę skó­ry. W dodat­ku, fer­ment pozy­ska­ny z wytrzy­ma­łej, odpor­nej na stres „mor­skiej elek­trow­ni” poma­ga wyraź­nie uko­ić wygląd deli­kat­nej, podraż­nio­nej skó­ry. Opa­ten­to­wa­na przez La Mer „elek­trow­nia prze­ciw­u­tle­nia­ją­ca” poma­ga neu­tra­li­zo­wać wol­ne rod­ni­ki, chro­niąc skó­rę przed stre­sem śro­do­wi­sko­wym, takim jak zanieczyszczenie.

Kie­dy naj­le­piej sto­so­wać naj­now­szy The Con­cen­tra­te? Wystar­czy, że będziesz go uży­wać po eks­po­zy­cji na słoń­cu, co uspo­koi, a zara­zem ukoi  nara­żo­ną na wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry skó­rę. Nale­ży bowiem pamię­tać, że taka ochro­na przed zanie­czysz­cze­nia­mi i szko­dli­wy­mi dla skó­ry uszko­dze­nia­mi powo­do­wa­ny­mi przez wol­ne rod­ni­ki powin­na być naszym codzien­nym rytu­ałem. Dodat­ko­wą zale­tą serum jest jego funk­cjo­nal­ność – możesz swo­bod­nie sto­so­wać je tak­że jako bazę pod pod­kład, nakła­da­jąc np.  pod SPF 20 Soft Flu­id Long Wear La Mer, co pozwo­li uzy­skać nie­ska­zi­tel­ne wykoń­cze­nie i zdro­wo wyglą­da­ją­cą skórę.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Odżywienie i odnowa z nowym kremem odżywczym La Mer The Moisturizing Soft Cream

Luk­su­so­wa, wzmac­nia­ją­ca i boga­ta, a jed­no­cze­śnie lek­ka i deli­kat­na – taka jest naj­now­sza kon­sy­sten­cja Moistu­ri­zing Soft Cre­am mar­ki La Mer, któ­ra róż­ni się od dobrze zna­ne­go i uwiel­bia­ne­go na całym świe­cie kul­to­we­go Crème de la…
Więcej
Uroda

Suche skórki na twarzy - jak się ich pozbyć?

Suche skór­ki na twa­rzy to pro­blem, któ­ry doty­ka nie tyl­ko posia­da­czy suchej skó­ry. Każ­de­mu z nas mogą się zda­rzyć nie­este­tycz­ne zgru­bie­nia, widocz­ne na przy­kład pod pod­kła­dem. Jak się ich pozbyć bez podraż­nie­nia i naru­sze­nia struktury…
Więcej
Uroda

Cera mieszana - jak ją pielęgnować?

Z jed­nej stro­ny się prze­su­sza, z dru­giej ma ten­den­cję do prze­tłusz­cza­nia. Czę­sto mówi się, że cera mie­sza­na to jed­na z naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych cer. Jak więc o nią dbać, aby wyglą­da­ła pięk­nie i była zdro­wa? Cera…
Więcej