Podróże z Indią: Atostogos/Wilno

Szu­kasz miej­sca, w któ­rym poczu­jesz się jak na waka­cjach? Zapra­sza­my do Wil­na, do kawiar­ni Ato­sto­gos, któ­rej nazwa i kli­mat ide­al­nie odda­ją waka­cyj­ną atmos­fe­rę. Szcze­gól­nie war­to wybrać się tam w week­end, kie­dy, oprócz prze­pysz­nych dese­rów i ciast, ser­wo­wa­ne są śnia­da­nia (w ofer­cie m.in. twa­ro­go­we pla­cusz­ki, czy jaj­ka po bene­dyk­tyń­sku). Co jesz­cze wyróż­nia to miej­sce? Przede wszyst­kim dobra kawa i skan­dy­naw­ski, suro­wy kli­mat wnę­trza.