ModaMust have

Idealna piżama na lato

Do ofi­cjal­ne­go roz­po­czę­cia lata został mie­siąc, więc naj­wyż­szy czas odświe­żyć sza­fę. Począ­tek lata koja­rzy nam się z tym, że w koń­cu może­my pocho­wać cie­płe kurt­ki, swe­try i spodnie, a wyjąć sukien­ki, san­da­ły i krót­kie t‑shirty. War­to pamię­tać row­nież o wymia­nie piża­my. Więk­szość osób nie przy­ku­wa uwa­gi do tego w czym śpi, a to błąd. Strój, w któ­rym kła­dzie­my się do łóż­ka ma bar­dzo duży wpływ na to jak będzie­my się czuć następ­ne­go dnia. Oczy­wi­ście bar­dzo waż­na jest wygo­da i fakt, żeby nic nas nie uwie­ra­ło, mate­riał nie był za gru­by i naj­le­piej miły w doty­ku. Jed­nak to jak będzie­my się pre­zen­to­wać ma ogrom­ny wpływ na nasze samo­po­czu­cie. To nor­mal­ne, że jak kobie­ta wyglą­da pięk­nie to czu­je się dobrze i bije od niej duża pew­ność sie­bie. W takim razie po co rezy­gno­wać z tej pew­no­ści wie­czo­ra­mi?! Mod­ne w tym sezo­nie są zwiew­ne, zro­bio­ne z deli­kat­nych mate­ria­łów koszu­le noc­ne, hal­ki i kom­ple­ty. Kró­lu­ją odcie­nie beżu, zie­le­ni i błę­ki­tu oraz kwia­to­we wzo­ry.

Idealna piżama na lato

Redak­cja Vers-24 zna­la­zła dla Cie­bie kil­ka inspi­ra­cji, któ­re są pięk­ne, mod­ne i wygod­ne!

Mango piżama 139,80 PLN

Man­go piża­ma 139,80 PLN

FLEUR DU MAL koszula nocna €517

FLEUR DU MAL koszu­la noc­na €517

MOYE

MOYE JANE OLIVE koszu­la noc­na 330,00 PLN

hmprod

H&M Koszu­la noc­na z wisko­zy 79,90 PLN

zara home

Zara Home DŁUGA JEDWABNA KOSZULA NOCNA 269,00PLN

asos pyjama

ASOS koszu­la noc­na €42.25

OYSHO piżama 199,90 PLN

OYSHO piża­ma 199,90 PLN

ASOS piżama €36.62

ASOS piża­ma €36.62

683927_fr_xl

OLIVIA VON HALLE piża­ma €500

Tekst: Sonia Kru­piń­ska
Zdję­cia: net-a-porter.com, moyestore.com, hm.com, mango.com, asos.com

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
Moda

Siła, kobiecość i wrażliwość - The Vampire’s Wife x H&M

Wytwor­na i kobie­ca – taka jest naj­now­sza kolek­cja H&M stwo­rzo­na we współ­pra­cy z kul­to­wą mar­ką o ame­ry­kań­skim sty­lu i z mrocz­ną, euro­pej­ską duszą – The Vampire’s Wife – dziec­kiem bry­tyj­skiej pro­jek­tant­ki, model­ki i muzy –…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze swetry na jesień

Nie­uchron­nie poże­gna­li­śmy się z let­nim sezo­nem peł­nym zwiew­nych sukie­nek i topów, a w powie­trzu czuć pierw­sze powie­wy jesien­ne­go chło­du. Pierw­sze chłod­ne dni to naj­lep­szy znak, że zbli­ża­my się do jesien­no – zimo­we­go sezo­nu na gru­be,…
Więcej