Idealna piżama na lato

Do ofi­cjal­ne­go roz­po­czę­cia lata został mie­siąc, więc naj­wyż­szy czas odświe­żyć sza­fę. Począ­tek lata koja­rzy nam się z tym, że w koń­cu może­my pocho­wać cie­płe kurt­ki, swe­try i spodnie, a wyjąć sukien­ki, san­da­ły i krót­kie t-shir­ty. War­to pamię­tać row­nież o wymia­nie piża­my. Więk­szość osób nie przy­ku­wa uwa­gi do tego w czym śpi, a to błąd. Strój, w któ­rym kła­dzie­my się do łóż­ka ma bar­dzo duży wpływ na to jak będzie­my się czuć następ­ne­go dnia. Oczy­wi­ście bar­dzo waż­na jest wygo­da i fakt, żeby nic nas nie uwie­ra­ło, mate­riał nie był za gru­by i naj­le­piej miły w doty­ku. Jed­nak to jak będzie­my się pre­zen­to­wać ma ogrom­ny wpływ na nasze samo­po­czu­cie. To nor­mal­ne, że jak kobie­ta wyglą­da pięk­nie to czu­je się dobrze i bije od niej duża pew­ność sie­bie. W takim razie po co rezy­gno­wać z tej pew­no­ści wie­czo­ra­mi?! Mod­ne w tym sezo­nie są zwiew­ne, zro­bio­ne z deli­kat­nych mate­ria­łów koszu­le noc­ne, hal­ki i kom­ple­ty. Kró­lu­ją odcie­nie beżu, zie­le­ni i błę­ki­tu oraz kwia­to­we wzo­ry.

01-5

Redak­cja Vers-24 zna­la­zła dla Cie­bie kil­ka inspi­ra­cji, któ­re są pięk­ne, mod­ne i wygod­ne!

Tekst: Sonia Kru­piń­ska
Zdję­cia: net-a-porter.com, moyestore.com, hm.com, mango.com, asos.com

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy