ModaMust have

Idealna piżama na lato

Do ofi­cjal­ne­go roz­po­czę­cia lata został mie­siąc, więc naj­wyż­szy czas odświe­żyć sza­fę. Począ­tek lata koja­rzy nam się z tym, że w koń­cu może­my pocho­wać cie­płe kurt­ki, swe­try i spodnie, a wyjąć sukien­ki, san­da­ły i krót­kie t‑shirty. War­to pamię­tać row­nież o wymia­nie piża­my. Więk­szość osób nie przy­ku­wa uwa­gi do tego w czym śpi, a to błąd. Strój, w któ­rym kła­dzie­my się do łóż­ka ma bar­dzo duży wpływ na to jak będzie­my się czuć następ­ne­go dnia. Oczy­wi­ście bar­dzo waż­na jest wygo­da i fakt, żeby nic nas nie uwie­ra­ło, mate­riał nie był za gru­by i naj­le­piej miły w doty­ku. Jed­nak to jak będzie­my się pre­zen­to­wać ma ogrom­ny wpływ na nasze samo­po­czu­cie. To nor­mal­ne, że jak kobie­ta wyglą­da pięk­nie to czu­je się dobrze i bije od niej duża pew­ność sie­bie. W takim razie po co rezy­gno­wać z tej pew­no­ści wie­czo­ra­mi?! Mod­ne w tym sezo­nie są zwiew­ne, zro­bio­ne z deli­kat­nych mate­ria­łów koszu­le noc­ne, hal­ki i kom­ple­ty. Kró­lu­ją odcie­nie beżu, zie­le­ni i błę­ki­tu oraz kwia­to­we wzo­ry.

Idealna piżama na lato

Redak­cja Vers-24 zna­la­zła dla Cie­bie kil­ka inspi­ra­cji, któ­re są pięk­ne, mod­ne i wygod­ne!

Mango piżama 139,80 PLN

Man­go piża­ma 139,80 PLN

FLEUR DU MAL koszula nocna €517

FLEUR DU MAL koszu­la noc­na €517

MOYE

MOYE JANE OLIVE koszu­la noc­na 330,00 PLN

hmprod

H&M Koszu­la noc­na z wisko­zy 79,90 PLN

zara home

Zara Home DŁUGA JEDWABNA KOSZULA NOCNA 269,00PLN

asos pyjama

ASOS koszu­la noc­na €42.25

OYSHO piżama 199,90 PLN

OYSHO piża­ma 199,90 PLN

ASOS piżama €36.62

ASOS piża­ma €36.62

683927_fr_xl

OLIVIA VON HALLE piża­ma €500

Tekst: Sonia Kru­piń­ska
Zdję­cia: net-a-porter.com, moyestore.com, hm.com, mango.com, asos.com

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
Więcej
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadru­ków…
Więcej
Moda

Bajkowy i ultra - kobiecy romantyzm - H&M x Simone Rocha

Już od począt­ku 2021 roku H&M nie prze­sta­je zaska­ki­wać i wła­śnie ogła­sza kola­bo­ra­cję z kolej­nym pro­jek­tan­tem, kon­ty­nu­ując wie­lo­let­nia tra­dy­cję współ­pra­cy z wiel­ki­mi doma­mi mody. Tym razem zna­na na świe­cie szwedz­ka sie­ciów­ka połą­czy siły z  z…
Więcej