ModaMust have

Idealna piżama na lato

Do ofi­cjal­ne­go roz­po­czę­cia lata został mie­siąc, więc naj­wyż­szy czas odświe­żyć sza­fę. Począ­tek lata koja­rzy nam się z tym, że w koń­cu może­my pocho­wać cie­płe kurt­ki, swe­try i spodnie, a wyjąć sukien­ki, san­da­ły i krót­kie t‑shirty. War­to pamię­tać row­nież o wymia­nie piża­my. Więk­szość osób nie przy­ku­wa uwa­gi do tego w czym śpi, a to błąd. Strój, w któ­rym kła­dzie­my się do łóż­ka ma bar­dzo duży wpływ na to jak będzie­my się czuć następ­ne­go dnia. Oczy­wi­ście bar­dzo waż­na jest wygo­da i fakt, żeby nic nas nie uwie­ra­ło, mate­riał nie był za gru­by i naj­le­piej miły w doty­ku. Jed­nak to jak będzie­my się pre­zen­to­wać ma ogrom­ny wpływ na nasze samo­po­czu­cie. To nor­mal­ne, że jak kobie­ta wyglą­da pięk­nie to czu­je się dobrze i bije od niej duża pew­ność sie­bie. W takim razie po co rezy­gno­wać z tej pew­no­ści wie­czo­ra­mi?! Mod­ne w tym sezo­nie są zwiew­ne, zro­bio­ne z deli­kat­nych mate­ria­łów koszu­le noc­ne, hal­ki i kom­ple­ty. Kró­lu­ją odcie­nie beżu, zie­le­ni i błę­ki­tu oraz kwia­to­we wzo­ry.

Idealna piżama na lato

Redak­cja Vers-24 zna­la­zła dla Cie­bie kil­ka inspi­ra­cji, któ­re są pięk­ne, mod­ne i wygod­ne!

Mango piżama 139,80 PLN

Man­go piża­ma 139,80 PLN

FLEUR DU MAL koszula nocna €517

FLEUR DU MAL koszu­la noc­na €517

MOYE

MOYE JANE OLIVE koszu­la noc­na 330,00 PLN

hmprod

H&M Koszu­la noc­na z wisko­zy 79,90 PLN

zara home

Zara Home DŁUGA JEDWABNA KOSZULA NOCNA 269,00PLN

asos pyjama

ASOS koszu­la noc­na €42.25

OYSHO piżama 199,90 PLN

OYSHO piża­ma 199,90 PLN

ASOS piżama €36.62

ASOS piża­ma €36.62

683927_fr_xl

OLIVIA VON HALLE piża­ma €500

Tekst: Sonia Kru­piń­ska
Zdję­cia: net-a-porter.com, moyestore.com, hm.com, mango.com, asos.com

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potra­fi­cie wyobra­zić sobie let­nich dni bez zwiew­nej, lek­kiej sukienki?Najgorętszy sezon dopie­ro przed nami. A kie­dy ter­mo­metr się­ga trzy­dzie­stu stop­ni, nie ma nic lep­sze­go niż sukien­ka. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że…
Więcej
ModaNewsroom

H&M w walce z COVID-19

Nale­ży zda­wać sobie spra­wę, że koro­na­wi­rus ma ogrom­ny wpływ na każ­de­go z nas i to bez wzglę­du na to, czy zetknę­li­śmy się z nim bez­po­śred­nio, czy też nie. To dla­te­go gru­pa H&M, podob­nie jak wie­le…
Więcej
ModaMust havePolecane

10 sukienek na święta z H&M

Gru­dzień to mie­siąc, któ­ry szyb­ko zapeł­nia się świą­tecz­ny­mi impre­za­mi – od kiep­skich i nud­nych spo­tkań w pra­cy, po sza­lo­ne spo­tka­nia ze zna­jo­my­mi do bia­łe­go rana, a wkrót­ce i rodzin­ną kola­cją i impre­zą syl­we­stro­wą. Wów­czas roz­po­czy­na…
Więcej