Pierogi z żurawiną i serem camembert

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

c5bcurawina3

Skład­ni­ki:

Cia­sto na pie­ro­gi (oko­ło 90 sztuk)

  • 1 kg mąki pszen­nej
  • 2 łyż­ki ole­ju roślin­ne­go
  • łyżecz­ka soli
  • cie­pła woda – oko­ło pół­to­rej szklan­ki, ale raczej nale­ży jej ilość dozo­wać „na wyczu­cie”

Pora­dy: 

Z mąki usy­pu­je­my kop­czyk, dosy­pu­je­my sól. W kop­cu robi­my wgłę­bie­nie, w któ­re wle­wa­my olej oraz stop­nio­wo wodę. Zagnia­ta­my ela­stycz­ne cia­sto regu­lu­jąc ilość wody i mąki. Wyra­bia­my oko­ło 10 minut, aż będzie zupeł­nie gład­kie. Goto­we cia­sto prze­cho­wu­je­my owi­nię­te szczel­nie ście­recz­ką.

Cia­sto cien­ko roz­wał­ko­wu­je­my na posy­pa­nej mąką stol­ni­cy i za pomo­cą kie­lisz­ka wykra­wa­my z nie­go koła, w któ­rych będzie­my zamy­ka­li farsz (po oko­ło łyż­ce), skła­da­jąc je na pół i zawi­ja­jąc dokład­nie brze­gi. Goto­we pie­ro­gi gotu­je­my w dużej ilo­ści oso­lo­ne­go wrząt­ku. W zależ­no­ści od rodza­ju far­szu przez 3–6 minut od momen­tu wypły­nię­cia na powierzch­nię.

Świą­tecz­ne pie­ro­gi może­my podać z kwa­śną śmie­ta­ną, pod­sma­żo­ną na zło­to cebu­lą, bocz­kiem lub skwar­ka­mi.

Skład­ni­ki: 

Farsz z sera camem­bert i żura­wi­ny

  • 150 g sera camem­bert
  • szklan­ka żura­wi­ny
  • sok z poło­wy limon­ki
  • 4 łyż­ki cukru
  • sól, czar­ny pieprz

Żura­wi­nę wrzu­ca­my do ron­dla o gru­bym dnie, zasy­pu­je­my cukrem i doda­je­my sok z limon­ki. Pod­grze­wa­my, aż cukier się roz­pu­ści, a żura­wi­na puści nie­co soku. Zmniej­sza­my ogień i redu­ku­je­my płyn – żura­wi­na musi być dosyć gęsta (w razie potrze­by może­my zagę­ścić ją nie­wiel­ką ilo­ścią skro­bi ziem­nia­cza­nej roz­pusz­czo­nej w wodzie – utwo­rzy nam się coś na kształt kisie­lu). Ser kro­imy na drob­ne kawał­ki. Do każ­de­go kół­ka z cia­sta wkła­da­my po kawał­ku sera i po łyżecz­ce żura­wi­ny.

c5bcurawina1
c5bcurawina2

SMACZNEGO!


For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:

 
Komentarze

komen­ta­rzy