PolecaneUrodaVers24 favoritesWłosy

Pielęgnacja włosów  – jak dbać o włos po zimie?

Nadejście zimy odczuwa dotkliwie nie tylko nasza skóra, ale również nasze włosy. Podczas zimnych miesięcy nasze włosy stają się suche, niesforne i tracą połysk. Podczas kiedy my odpoczywamy od upałów, zima niekoniecznie jest idealną porą roku dla naszych włosów. Co robić, aby cieszyć się gładkimi i bezproblemowymi włosami przez cały rok?

Pielęgnacja włosów  - jak dbać o włos po zimie: Delikatna maska Joico Defy Damage, głęboko nawilżająca maska wzbogacona olejkiem Marula Paul Mitchell,  Joico LIQUID RECONSTRUCTOR, Joico Luster Lock Mutli-perfector, wygładzający primer nadający połysk Paul Mitchell AWAPUHI WILD GINGER, lekka mgiełka Paul Mitchell Lavender Mint, olejek do włosów John Masters Organics, Lawenda&Awokado odżywka John Masters Organics, Kiehl's Amino Acid szampon, Hair Rituel by Sisley szampon.

Pie­lę­gna­cja wło­sów  – jak dbać o włos po zimie: Deli­kat­na maska Joico Defy Dama­ge, głę­bo­ko nawil­ża­ją­ca maska wzbo­ga­co­na olej­kiem Maru­la Paul Mit­chell,  Joico LIQUID RECONSTRUCTOR, Joico Luster Lock Mutli-per­fec­tor, wygła­dza­ją­cy pri­mer nada­ją­cy połysk Paul Mit­chell AWAPUHI WILD GINGER, lek­ka mgieł­ka Paul Mit­chell Laven­der Mint, ole­jek do wło­sów John Masters Orga­nics, Lawenda&Awokado odżyw­ka John Masters Orga­nics, Kieh­l’s Ami­no Acid szam­pon, Hair Ritu­el by Sisley szampon.

Nie ma się co oszu­ki­wać – kli­ma­ty­zo­wa­ne i gorą­ce pomiesz­cze­nia, niskie tem­pe­ra­tu­ry na zewnątrz tyl­ko pogar­sza­ją kon­dy­cję naszych wło­sów. Wów­czas war­to szcze­gól­ną uwa­gę zwró­cić na ich nawil­że­nie, ale jed­no­cze­śnie pamię­tać o ich oczysz­cza­niu. 

Nie­ste­ty, zimą skó­ra gło­wy sta­je się sucha, co może powo­do­wać łusz­cze­nie się i swę­dze­nie Myjąc wło­sy pod prysz­ni­cem pamię­taj, by robić to dwu­eta­po­wo – pierw­sze mycie usu­wa bowiem wszel­kie zanie­czysz­cze­nia i tok­sy­ny, dru­gie zaś – nada­je połysk Two­im wło­som. Pamię­taj rów­nież o odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­rze i nigdy nie myj wło­sów zbyt gorą­cą wodą! Ide­al­nie spraw­dzi się woda let­nia, w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej. Wraz ze spad­kiem pozio­mu wil­go­ci w powie­trzu, wło­sy sta­ją się tak­że łam­li­we, co naj­do­tkli­wiej odczu­wa­ją posia­dacz­ki wło­sów krę­co­nych. Wszyst­ko dla­te­go, że wło­sy te zwy­kle i tak są już bar­dzo suche.

Tym­cza­sem, zdro­we, lśnią­ce wło­sy to jed­na z naj­bar­dziej atrak­cyj­nych cech, bowiem wska­zu­je na zdro­we życie. Dla­te­go wystar­czy, że pie­lę­gna­cję wło­sów (któ­ra nie jest w koń­cu taka trud­na) potrak­tu­jesz jako swo­isty reżim i codzien­ny rytu­ał dla sie­bie. Oprócz dobrych kosme­ty­ków, tj. szam­po­nów, masek, odży­wek czy spray­ów, takie pro­ste prak­ty­ki jak ole­jo­wa­nie, mycie czy odży­wie­nie wło­sów w celu ich nawil­że­nia mogą zdzia­łać cuda! Wystar­czy, że zasto­su­jesz kil­ka wska­zó­wek i zaczniesz uży­wać szam­po­nów i masek wzbo­ga­co­nych olej­ka­mi, tj. olej­kiem koko­so­wym, mig­da­ło­wym lub oli­wą z oli­wek. Regu­lar­nie wyko­ny­wa­ny pod­czas mycia masaż skó­ry gło­wy zwięk­szy prze­pływ krwi na skó­rze gło­wy i spra­wi, że Two­je wło­sy sta­ną się sil­niej­sze. Jeże­li z pomo­cą pro­fe­sjo­nal­nych pro­duk­tów zaczniesz myć skó­rę gło­wy z pomo­cą let­niej wody możesz być pew­na, że z pew­no­ścią nie sta­ną się szorst­kie czy suche. O puszą­ce się wło­sy, oprócz masek i odży­wek zadba­ją odpo­wied­nie poszew­ki wyko­na­ne z saty­ny, któ­re powo­du­ją powsta­wa­nie ładun­ków elek­tro­sta­tycz­nych, odpo­wie­dzial­nych za ich pusze­nie się.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Ikony Rekonstrukcji Włosów JOICO K-PAK

Pro­duk­ty, któ­re zre­kon­stru­ują nawet naj­bar­dziej znisz­czo­ne wło­sy, czy­li IKONY REKONSTRUKCJI WŁOSÓW JOICO K‑PAK. Dzię­ki zawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii lipo­so­mo­wej Smar­tRe­le­ase, któ­ra napra­wia, wzmac­nia i chro­ni wło­sy dokład­nie tam, gdzie tego potrze­bu­ją, seria K‑PAK poma­ga napra­wić wie­lo­let­nie, widoczne…
Więcej
Uroda

Szybsze suszenie włosów dzięki JOICO Dream Blowout

Szyb­sze susze­nie wło­sów nie musi pozo­stać jedy­nie w Two­ich snach! Nie musisz też ści­nać swo­ich wło­sów, aby przy­spie­szyć ich susze­nie, bo mamy coś, co Ci pomo­że – krem do wło­sów – JOICO Dre­am Blo­wo­ut, który…
Więcej
Uroda

Jak prawidłowo zadbać o włosy po lecie?

Słoń­ce – kocha­my je bez­gra­nicz­nie i ono nas rów­nież, ale… w nad­mia­rze nie­ste­ty nam szko­dzi. Jeśli w trak­cie waka­cji nie korzy­sta­łaś z kosme­ty­ków z fil­tra­mi UV, za to pły­wa­łaś w sło­nej lub chlo­ro­wa­nej wodzie, to…
Więcej