PolecaneUrodaVers24 favoritesWłosy

Pielęgnacja włosów  – jak dbać o włos po zimie?

Nadejście zimy odczuwa dotkliwie nie tylko nasza skóra, ale również nasze włosy. Podczas zimnych miesięcy nasze włosy stają się suche, niesforne i tracą połysk. Podczas kiedy my odpoczywamy od upałów, zima niekoniecznie jest idealną porą roku dla naszych włosów. Co robić, aby cieszyć się gładkimi i bezproblemowymi włosami przez cały rok?

Pielęgnacja włosów  - jak dbać o włos po zimie: Delikatna maska Joico Defy Damage, głęboko nawilżająca maska wzbogacona olejkiem Marula Paul Mitchell,  Joico LIQUID RECONSTRUCTOR, Joico Luster Lock Mutli-perfector, wygładzający primer nadający połysk Paul Mitchell AWAPUHI WILD GINGER, lekka mgiełka Paul Mitchell Lavender Mint, olejek do włosów John Masters Organics, Lawenda&Awokado odżywka John Masters Organics, Kiehl's Amino Acid szampon, Hair Rituel by Sisley szampon.

Pie­lę­gna­cja wło­sów  – jak dbać o włos po zimie: Deli­kat­na maska Joico Defy Dama­ge, głę­bo­ko nawil­ża­ją­ca maska wzbo­ga­co­na olej­kiem Maru­la Paul Mit­chell,  Joico LIQUID RECONSTRUCTOR, Joico Luster Lock Mutli-per­fec­tor, wygła­dza­ją­cy pri­mer nada­ją­cy połysk Paul Mit­chell AWAPUHI WILD GINGER, lek­ka mgieł­ka Paul Mit­chell Laven­der Mint, ole­jek do wło­sów John Masters Orga­nics, Lawenda&Awokado odżyw­ka John Masters Orga­nics, Kieh­l’s Ami­no Acid szam­pon, Hair Ritu­el by Sisley szampon.

Nie ma się co oszu­ki­wać – kli­ma­ty­zo­wa­ne i gorą­ce pomiesz­cze­nia, niskie tem­pe­ra­tu­ry na zewnątrz tyl­ko pogar­sza­ją kon­dy­cję naszych wło­sów. Wów­czas war­to szcze­gól­ną uwa­gę zwró­cić na ich nawil­że­nie, ale jed­no­cze­śnie pamię­tać o ich oczysz­cza­niu. 

Nie­ste­ty, zimą skó­ra gło­wy sta­je się sucha, co może powo­do­wać łusz­cze­nie się i swę­dze­nie Myjąc wło­sy pod prysz­ni­cem pamię­taj, by robić to dwu­eta­po­wo – pierw­sze mycie usu­wa bowiem wszel­kie zanie­czysz­cze­nia i tok­sy­ny, dru­gie zaś – nada­je połysk Two­im wło­som. Pamię­taj rów­nież o odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­rze i nigdy nie myj wło­sów zbyt gorą­cą wodą! Ide­al­nie spraw­dzi się woda let­nia, w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej. Wraz ze spad­kiem pozio­mu wil­go­ci w powie­trzu, wło­sy sta­ją się tak­że łam­li­we, co naj­do­tkli­wiej odczu­wa­ją posia­dacz­ki wło­sów krę­co­nych. Wszyst­ko dla­te­go, że wło­sy te zwy­kle i tak są już bar­dzo suche.

Tym­cza­sem, zdro­we, lśnią­ce wło­sy to jed­na z naj­bar­dziej atrak­cyj­nych cech, bowiem wska­zu­je na zdro­we życie. Dla­te­go wystar­czy, że pie­lę­gna­cję wło­sów (któ­ra nie jest w koń­cu taka trud­na) potrak­tu­jesz jako swo­isty reżim i codzien­ny rytu­ał dla sie­bie. Oprócz dobrych kosme­ty­ków, tj. szam­po­nów, masek, odży­wek czy spray­ów, takie pro­ste prak­ty­ki jak ole­jo­wa­nie, mycie czy odży­wie­nie wło­sów w celu ich nawil­że­nia mogą zdzia­łać cuda! Wystar­czy, że zasto­su­jesz kil­ka wska­zó­wek i zaczniesz uży­wać szam­po­nów i masek wzbo­ga­co­nych olej­ka­mi, tj. olej­kiem koko­so­wym, mig­da­ło­wym lub oli­wą z oli­wek. Regu­lar­nie wyko­ny­wa­ny pod­czas mycia masaż skó­ry gło­wy zwięk­szy prze­pływ krwi na skó­rze gło­wy i spra­wi, że Two­je wło­sy sta­ną się sil­niej­sze. Jeże­li z pomo­cą pro­fe­sjo­nal­nych pro­duk­tów zaczniesz myć skó­rę gło­wy z pomo­cą let­niej wody możesz być pew­na, że z pew­no­ścią nie sta­ną się szorst­kie czy suche. O puszą­ce się wło­sy, oprócz masek i odży­wek zadba­ją odpo­wied­nie poszew­ki wyko­na­ne z saty­ny, któ­re powo­du­ją powsta­wa­nie ładun­ków elek­tro­sta­tycz­nych, odpo­wie­dzial­nych za ich pusze­nie się.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Dbaj o włosy i pomagaj!

Fir­ma Per­fect Salon, pol­ski dys­try­bu­tor pro­fe­sjo­nal­nych kosme­ty­ków do wło­sów (JOICO, Paul Mit­chell i Sexy­Ha­ir), jest orga­ni­za­to­rem akcji „Dbaj o wło­sy i poma­gaj!”.  Przez cały paź­dzier­nik możesz kupić wybra­ne pro­duk­ty JOICO w pro­mo­cyj­nej cenie, wspie­ra­jąc przy…
Więcej
Uroda

Kosmetyki do stylizacji włosów – JOICO nadchodzi z NOWOŚCIAMI!

Kosme­ty­ki do sty­li­za­cji wło­sów powin­ny nieść za sobą sze­reg róż­no­rod­nych korzy­ści dla wło­sów – od utrwa­le­nia po ochro­nę ter­micz­ną. Z taki­mi pro­duk­ta­mi nad­cho­dzi JOICO, czy­li pro­fe­sjo­nal­na mar­ka do wło­sów, któ­rą wyróż­nia­ją inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie, zawar­te w…
Więcej
UrodaWłosy

Jak odpowiednio chronić włosy latem?

Nasza wie­dza na temat świa­do­mej i bez­piecz­nej eks­po­zy­cji skó­ry na słoń­ce wzra­sta z roku na rok, wciąż jed­nak nie­wie­le mówi się o let­niej ochro­nie w kon­tek­ście wło­sów. A szko­da – pro­mie­nio­wa­nie UVA i UVB może…
Więcej