UrodaVers24 favorites

Pielęgnacja skóry wrażliwej

Skóra wrażliwa? Ja taką mam?!

Skóra wrażliwa to ten z typów, z którym należy obchodzić się jak z „jajkiem”. Dlaczego? Jest delikatna, reaktywna i podatna na działanie czynników atmosferycznych takich jak silny wiatr, mróz oraz upały. Przypomina taflę lustrzaną; wszystko się na niej odbija w postaci podrażnień, pękających naczynek i rumienia. Stres, brak snu, spożywanie pikantnych potraw, zbyt częste picie mocnej herbaty, kawy i alkoholu. Ten szczególny typ skóry posługuje się osobistym kodem i alarmuje, jeśli coś jest nie tak. Gdy szczypie, piecze, swędzi lub czerwieni się to znak, że potrzebuje szczególnej troski i uwagi. 

Skó­ra wraż­li­wa to jeden z typów skó­ry. Wśród niej wyróż­nia­my jesz­cze pod­ty­py takie jak: skó­ra nad­wraż­li­wa naczyn­ko­wa (bar­dzo czę­sto spo­ty­ka­na), nad­wraż­li­wa sucha (czę­sto spo­ty­ka­na) i nad­wraż­li­wa tłu­sta (rzad­ko spo­ty­ka­na). Przy­czy­ną nad­wraż­li­wo­ści skó­ry jest nie­pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie jej zewnętrz­nych warstw, a więc ochron­ne­go płasz­cza lipi­do­we­go oraz naskórka. 

Pielęgnacja skóry wrażliwej
Z wrażliwości na piękno


O skó­rę wraż­li­wą nale­ży dbać od pod­staw i regu­lar­nie sto­so­wać deli­kat­ne pre­pa­ra­ty. Mar­ka Vichy posia­da w swo­jej ofer­cie linię Pure­té Ther­ma­le, dedy­ko­wa­ną oso­bom bory­ka­ją­cym się z dole­gli­wo­ścia­mi skó­ry wraż­li­wej.  Jeśli masz ten rodzaj cery to po pro­stu efekt genów bądź nie­pra­wi­dło­wej pie­lę­gna­cji. O ile na  DNA nie wpły­niesz „ ‑tak sobie”, to możesz zmie­nić swo­je rytu­ały kosme­tycz­ne i zatrosz­czyć się o swo­ją skó­rę z nale­ży­tą uwa­gą. Nie ma co ukry­wać, że skó­ra wraż­li­wa jest jed­nym z naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych typów. Jed­nak bez wysił­ku nie moż­na mówić o suk­ce­sie. Już po 1 mie­sią­cu sto­so­wa­nia się do naszych kosme­tycz­nych zale­ceń w trak­cie swo­jej poran­nej i wie­czor­nej toa­le­ty, zauwa­żysz zmia­ny na skó­rze. Sta­nie się nie tyl­ko mniej reak­tyw­na, ale rów­nież bar­dziej odpor­na na czyn­ni­ki zewnętrz­ne i wewnętrz­ne. Pamię­taj, że skó­ra odwdzię­czy Ci pięk­nym i świe­żym wyglądem.

Pielęgnacja skóry wrażliwej
Pielęgnacja skóry wrażliwej – krok po kroku


Pod­czas pie­lę­gna­cji skó­ry wraż­li­wej zale­ca się uży­wa­nie kosme­ty­ków jak naj­mniej zapa­cho­wych. Pre­pa­ra­ty o sil­nych zapa­chach powo­du­ją uczu­le­nia oraz sta­ny aler­gicz­ne, któ­re w przy­pad­ku  skó­ry wraż­li­wej są nie­mal­że „chle­bem powsze­dnim”. Dla­te­go naj­le­piej sto­suj kosme­ty­ki aptecz­ne, na bazie wody ter­mal­nej, takie jak Vichy Pure­te Ther­ma­le – linia skon­stru­owa­na spe­cjal­nie dla cery wraż­li­wej. Uni­kaj nato­miast kosme­ty­ków, któ­re w swo­im skła­dzie zawie­ra­ją reti­nol lub kwa­sy owocowe.

W przy­pad­ku skó­ry wraż­li­wej, nale­ży uwa­żać na oczy i prze­my­wać je bar­dzo deli­kat­nie. Pole­ca­my­pły­ny mice­lar­ne, takie jak Vichy Pure­té Ther­ma­le do oczu wraż­li­wych, Vichy Pure­té Ther­ma­le do dema­ki­ja­żu oczu i wraż­li­wej skó­ry 3 w 1 oraz pre­pa­rat Vichy Pure­te Ther­ma­le do dema­ki­ja­żu twa­rzy i oczu 3 w 1 bez spłu­ki­wa­nia. Pre­pa­ra­ty te są odpo­wied­nie dla osób noszą­cych soczew­ki. Dema­ki­jaż naj­le­piej wyko­ny­wać, przy­kła­da­jąc wacik nasą­czo­ny pły­nem. Odcze­kaj aż kosme­tyk roz­pu­ści tusz i kolo­ro­we cie­nie, bez pocie­ra­nia i ścią­gnij wacik deli­kat­nym ruchem w dół. Dzię­ki temu Two­je oczy nie będą zaczerwienione.

Ther­ma­le do dema­ki­ja­żu twa­rzy i oczu 3 w 1 bez spłu­ki­wa­nia. Pre­pa­ra­ty te są odpo­wied­nie dla osób noszą­cych soczew­ki. Dema­ki­jaż naj­le­piej wyko­ny­wać, przy­kła­da­jąc wacik nasą­czo­ny pły­nem. Odcze­kaj aż kosme­tyk roz­pu­ści tusz i kolo­ro­we cie­nie, bez pocie­ra­nia i ścią­gnij wacik deli­kat­nym ruchem w dół. Dzię­ki temu Two­je oczy nie będą zaczerwienione.

Do mycia twa­rzy zale­ca się pre­pa­ra­ty takie jak żele, pły­ny oraz pian­ki. Naj­lep­sze są deli­kat­ne kosme­ty­ki m.in. odświe­ża­ją­cy żel Vichy Pure­té Ther­ma­le do mycia twa­rzy bez mydła lub oczysz­cza­ją­ca pian­ka Vichy Pure­té Ther­ma­le przy­wra­ca­ją­ca blask skó­ry. Pre­pa­ra­ty te oczysz­cza­ją skó­rę i pozo­sta­wia­ją ją świe­żą oraz czy­stą. Ogra­ni­cza­ją dys­kom­fort spo­wo­do­wa­ny wpły­wem twar­dej wody na skó­rę.  Chlo­ro­wa­na woda nisz­czy war­stwę lipi­do­wą oraz naskó­rek. Przy osu­sza­niu skó­ry nale­ży uży­wać mięk­kie­go ręcz­ni­ka, przy­kła­da­jąc go deli­kat­nie do twarzy. 

Pielęgnacja skóry wrażliwej
- „Porcja nawilżenia, proszę”.


Cera wraż­li­wa zawsze upo­mi­na się o odpo­wied­nią daw­kę nawil­że­nia. Tutaj spraw­dza­ją się kre­my o sil­nym dzia­ła­niu łago­dzą­cym i ochron­nym, jed­nak z małą zawar­to­ścią skład­ni­ków. War­to wyro­bić sobie nawyk sto­so­wa­nia kre­mów w zależ­no­ści od sezo­nu. Krem z fil­trem, chro­nią­cy przed pro­mie­nio­wa­niem sło­necz­nym nale­ży uży­wać przez cały rok. Powi­nien zawie­rać filtr mini­mum SPF 15, naj­le­piej filtr fizycz­ny, gdyż nie wni­ka w głąb skó­ry, a osa­dza się na jej powierzch­ni. Fil­try fizycz­ne są tak­że lepiej tole­ro­wa­ne niż che­micz­ne. Zimą wystar­czy zaku­pić krem, któ­ry sta­no­wi sku­tecz­ną blo­ka­dę przed wia­trem i mrozem.

Kre­my do cery wraż­li­wej powin­ny zawie­rać odpo­wied­nie skład­ni­ki m.in. eks­trakt z róży lub rumian­ku, któ­ry łago­dzi sta­ny zapal­ne skó­ry oraz jej podraż­nie­nie, koi i wyci­sza. Wita­mi­na E zwa­ną wita­mi­ną mło­do­ści – zwal­cza wol­ne rod­ni­ki i chro­ni skó­rę przed czyn­ni­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi. Masło shea odży­wia i wspo­ma­ga rege­ne­ra­cję skó­ry, a ole­jek jojo­ba przy­wra­ca jej gład­kość. Gli­ce­ry­na utrzy­mu­je wła­ści­wy poziom nawil­że­nia, a alan­to­ina sku­tecz­nie łago­dzi podrażnienia. 

Cera wraż­li­wa „lubi się” z peelin­ga­mi enzy­ma­tycz­ny­mi, któ­re roz­pusz­cza­ją wią­za­nia mię­dzy mar­twy­mi komór­ka­mi, a nie ście­ra­ją ich mecha­nicz­nie.  Po peelin­gu war­to nało­żyć masecz­kę łago­dzą­cą  i wzmac­nia­ją­cą skó­rę. Sto­suj tego typu zabie­gi 1 raz na tydzień. Gru­bo­ziar­ni­ste peelin­gi podraż­nia­ją skó­rę wraż­li­wą i pro­wa­dzą do jej zaczer­wie­nie­nia. Te kosme­ty­ki niech wylą­du­ją w koszu lub w pudeł­ku poda­run­ko­wym dla zna­jo­mych, któ­rzy mają skó­rę np. nor­mal­ną  Poza kre­ma­mi war­to uzu­peł­nić swo­ją kosme­tycz­kę żela­mi lub pre­pa­ra­ta­mi na pęka­ją­ce naczyn­ka. Zie­lo­ny korek­tor pięk­nie zama­sku­je drob­ne „pającz­ki”.


Skóra wrażliwa, a słońce!

Co za samo­opa­la­cza­mi? Dobra wia­do­mość. Posia­dacz­ki skó­ry wraż­li­wej tak­że mogą je sto­so­wać. Nowe for­mu­ły hypo­aler­gicz­ne, bez sztucz­nych dodat­ków, barw­ni­ków oraz DHA (dihy­dro­ace­to­nu – związ­ku bar­wią­ce­go) są dostęp­ne dla „wraż­liw­ców”, któ­rzy pra­gną korzy­stać z uro­ków słoń­ca. W bal­sa­mach i pre­pa­ra­tach nale­ży szu­kać ery­tru­lo­zy, związ­ku cukro­we­go wyka­zu­ją­ce­go podob­ne wła­ści­wo­ści do DHA. Cechu­je go brak sil­ne­go zapa­chu cha­rak­te­ry­stycz­ne­go dla for­muł zawie­ra­ją­cych DHA. Dzię­ki pre­pa­ra­tom z DHA, skó­ra zyska opa­lo­ny wygląd już po 4 godzi­nach od pierw­sze­go użycia.
War­to tak­że spoj­rzeć na opa­ko­wa­nie pro­duk­tu i zwró­cić uwa­gę na to, czy jest ono szczel­nie zamknię­te i czy posia­da apli­ka­tor do dozo­wa­nia kosme­ty­ku. Dzię­ki temu, do pre­pa­ra­tu nie dosta­ną się bak­te­rie, któ­re szko­dzą skó­rze wrażliwej. 

Błędy w trosce o skórę wrażliwą? Nigdy więcej!


Na koniec, przyj­rzyj się swo­jej pie­lę­gna­cji skó­ry wraż­li­wej. Sto­so­wa­nie choć­by jed­ne­go z wymie­nio­nych „błę­dów”, powo­du­je, że stan skó­ry pogar­sza się, a jej „uwraż­li­wie­nie” nasi­la. Dla­te­go zale­ca­my uni­ka­nie pocie­ra­nia i mecha­nicz­ne­go tar­cia skó­ry ponie­waż powo­du­je usu­nię­cie cien­kiej war­stwy ochron­nych lipi­dów. Uni­kaj sto­so­wa­nia zbyt sil­nych kosme­ty­ków odmła­dza­ją­cych o wyso­kim stę­że­niu reti­no­lu lub wita­mi­ny C. Mik­so­wa­nie kre­mów do twa­rzy może przy­nieść odwrot­ny bądź zupeł­nie nie­prze­wi­dzia­ny sku­tek. Naj­le­piej nie łączyć zbyt wie­lu skład­ni­ków naraz. Jeśli uży­wasz jed­ne­go kre­mu do twa­rzy, zapo­mnij o pomy­śle otwo­rze­nia kolej­ne­go za 15 minut i nakła­da­nia go jeden po dru­gim. Czę­sta zmia­na kosme­ty­ków tak­że nie słu­ży skó­rze wraż­li­wej. By pre­pa­rat mógł zadzia­łać, potrze­ba regu­lar­ne­go sto­so­wa­nia pro­duk­tu. Zmia­na na nowy  kosme­tyk jest zale­ca­na tyl­ko wów­czas, gdy dotych­cza­so­wy pro­dukt podraż­nia skó­rę bądź nad­cho­dzą­cy mie­siąc wyma­ga „cięć budże­to­wych”. Podraż­nio­ną skó­rę nale­ży naj­pierw wyci­szyć jak pła­czą­ce dziec­ko 😉 Eks­pe­ry­men­ty z nowo­ścia­mi, lepiej zosta­wić na przy­szłość, a przy­naj­mniej do cza­su aż podraż­nie­nie ustąpi.

Tekst/zdjęcia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jak rozpoznać swój typ cery?

Sucha, wraż­li­wa, a może naczyn­ko­wa? Dokład­ne okre­śle­nie swo­je­go typu cery jest nie­zmier­nie waż­ne. Od tego zale­ży prze­cież cała nasza pie­lę­gna­cja. Jeśli źle go okre­śli­my, zamiast poma­gać swo­jej skó­rze, może­my jej zaszko­dzić. Ponad to wraz z…
Więcej
MakijażUroda

Jak działają płyny micelarne?

Płyn mice­lar­ny to must have więk­szo­ści współ­cze­snych kobiet, dba­ją­cych o pięk­no i mło­dzień­czy wygląd cery. Pro­dukt ten jest hitem na ryn­ku kosme­tycz­nym. Wszyst­ko to za spra­wą jego 2 atu­tów: wie­lo­za­da­nio­wo­ści i sku­tecz­no­ści. W czym tkwi…
Więcej
NewsroomUroda

Czym pielęgnować podrażnioną skórę?

Spe­cy­fi­ka skó­ry podraż­nio­nej  Kon­dy­cja Two­jej skó­ry zale­ży w dużej mie­rze od Cie­bie. Ten organ wyma­ga szcze­gól­nej tro­ski i pie­lę­gna­cji. Skó­ra nara­żo­na jest na kon­takt z czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi, któ­re w bez­po­śred­ni bądź pośred­ni spo­sób jej szkodzą.…
Więcej