MakijażUroda

Jak działają płyny micelarne?

Płyn mice­lar­ny to must have więk­szo­ści współ­cze­snych kobiet, dba­ją­cych o pięk­no i mło­dzień­czy wygląd cery. Pro­dukt ten jest hitem na ryn­ku kosme­tycz­nym. Wszyst­ko to za spra­wą jego 2 atu­tów: wie­lo­za­da­nio­wo­ści i sku­tecz­no­ści. W czym tkwi sekret dzia­ła­nia pły­nu micelarnego?

 Płyn micelarny

Jak działają płyny micelarne?

Płyn mice­lar­ny speł­nia rolę oczysz­cza­ją­ce­go mlecz­ka, odświe­ża­ją­ce­go toni­ku oraz pły­nu do dema­ki­ja­żu oczu. Potra­fi upo­rać się z tuszem wodo­od­por­nym, bez potrze­by pocie­ra­nia oczu. To kosme­tyk nie­za­wod­ny przy wie­czor­nej toa­le­cie. Nie tyl­ko pomo­że Ci szyb­ko pozbyć się maki­ja­żu, ale rów­nież oczy­ści skó­rę i co waż­ne, nawilży.

Micele działające jak magnes

Płyn mice­lar­ny jest boga­ty w tzw. mice­le – mikro­sko­pij­ne kulecz­ki, któ­re radzą sobie z nad­mia­rem sebum, czą­stecz­ka­mi wodo­od­por­ne­go tuszu do rzęs oraz roz­pusz­cza­ją pozo­sta­łe zanie­czysz­cze­nia. Pro­dukt ponad­to jest wzbo­ga­co­ny w sub­stan­cje aktyw­ne takie jak: kwas hia­lu­ro­no­wy o wła­ści­wo­ściach nawil­ża­ją­cych i zmięk­cza­ją­cych, d‑panthenol o dzia­ła­niu łago­dzą­cym, koją­cym i rege­ne­ru­ją­cym. Płyn mice­lar­ny to mistrz w usu­wa­niu maki­ja­żu. Dzię­ki nie­mu poznasz, co w prak­ty­ce ozna­cza poję­cie oszczęd­no­ści cza­su, port­fe­la oraz miej­sca w podróż­nej kosmetyczce.

Płyn micelarny to indywidualny wybór 

Co prze­ma­wia za tym, że możesz polu­bić pły­ny mice­lar­ne? Ich dostęp­ność i róż­no­rod­ność. O ile kosme­tyk ten jest wie­lo­funk­cyj­ny, to dedy­ko­wa­ny z myślą o wła­ści­ciel­kach róż­ne­go typu skó­ry. Róż­ni się dobo­rem skład­ni­ków np. redu­ku­ją­cych pra­cę gru­czo­łów łojo­wych czy obkur­cza­ją­cych popę­ka­ne naczyn­ka i zmniej­sza­ją­cych zaczer­wie­nie­nie. By polep­szyć stan swo­jej skó­ry, uży­waj pły­nu mice­lar­ne­go prze­zna­czo­ne­go do jej indy­wi­du­al­nych potrzeb. Mar­ka Gar­nier ofe­ru­je róż­ne serie pły­nów mice­lar­nych 3 w 1. Pierw­szy pro­dukt pocho­dzi z linii prze­zna­czo­nej do skó­ry wraż­li­wej. Wyka­zu­je dzia­ła­nie oczysz­cza­ją­ce i koją­ce. Bez­za­pa­cho­wa for­mu­ła mini­ma­li­zu­je ryzy­ko podraż­nień. Pro­dukt jest w peł­ni bez­piecz­ny, bo testo­wa­ny der­ma­to­lo­gicz­nie i oku­li­stycz­nie. Ponad­to, otrzy­mał tytuł Kosme­ty­ku Wszech­cza­sów od Polek na Wizaż.pl Dru­gi pro­dukt mar­ki Gar­nier to płyn mice­lar­ny 3 w 1 do skó­ry nor­mal­nej i mie­sza­nej. Oczysz­cza, przy­wra­ca rów­no­wa­gę i usu­wa nad­miar sebum. Kosme­tyk ten został wyróż­nio­ny przez In Sty­le Best Beau­ty Buys w 2015 roku! Trze­cia pro­po­zy­cja mar­ki Gar­nier to płyn mice­lar­ny 3 w 1 prze­zna­czo­ny do maki­ja­żu dłu­go­trwa­łe­go i wodo­od­por­ne­go. Sku­tecz­nie usu­wa make-up, odży­wia skó­rę i ją koi. Każ­dy z pro­duk­tów spi­su­je się na medal, tak­że pod wzglę­dem wydajności.

Płyn micelarny

Jak stosować płyn micelarny? 

Nic prost­sze­go! Nanieś kil­ka kro­pel pły­nu na wacik kosme­tycz­ny, prze­trzyj nim deli­kat­nie twarz, bez szorst­kie­go pocie­ra­nia i goto­we! Mice­le niczym magnes przy­cią­gną zanie­czysz­cze­nia i w mig się z nimi roz­pra­wią. Jeśli wyko­nu­jesz dema­ki­jaż oczu, pamię­taj, by przy­trzy­mać nasą­czo­ny wacik przez kil­ka sekund na zamknię­tej powie­ce. Nim się obej­rzysz, dema­ki­jaż fini­to!

Płyn micelarny, a inwestycja w inne kosmetyki do demakijażu

W prze­ci­wień­stwie do mlecz­ka, płyn mice­lar­ny nie posia­da tłu­stej kon­sy­sten­cji, choć rów­nie sku­tecz­nie usu­wa maki­jaż i nawil­ża skó­rę. Zawar­tość skład­ni­ków o cha­rak­te­rze tłusz­czo­wym wystę­pu­je w pro­por­cji 50%. Tyle, że pre­pa­rat ten nie pozo­sta­wia na powierzch­ni skó­ry tłu­stej war­stwy, wyma­ga­ją­cej zmy­cia toni­kiem. Płyn mice­lar­ny jest tak­że czę­sto porów­ny­wa­ny do toni­ku. Oby­dwa kosme­ty­ki neu­tra­li­zu­ją pH skó­ry i przy­wra­ca­ją jej wła­ści­wy, kwa­śny odczyn oraz zwę­ża­ją pory. Dzię­ki temu, unik­niesz nie­chcia­nych wypry­sków. Tonik sto­su­jesz w ostat­niej fazie dema­ki­ja­żu, z tego wzglę­du, że jest roz­two­rem wod­nym lub wod­no-alko­ho­lo­wym. Roz­two­ry tego typu  nie usu­ną wszel­kich zanie­czysz­czeń. Nato­miast płyn mice­lar­ny dzia­ła na wszyst­kie wymie­nio­ne sfe­ry. Nie trze­ba po nim uży­wać toni­ku. Speł­nia ponad­to inte­li­gent­ne funk­cje pre­pa­ra­tu do usu­wa­nia maki­ja­żu oczu. Ma sil­niej­sze dzia­ła­nie i sku­tecz­niej upo­ra się z tuszem wodo­od­por­nym niż tra­dy­cyj­ny eye remo­ver.

Tekst: Ilo­na Jaworska
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jak rozpoznać swój typ cery?

Sucha, wraż­li­wa, a może naczyn­ko­wa? Dokład­ne okre­śle­nie swo­je­go typu cery jest nie­zmier­nie waż­ne. Od tego zale­ży prze­cież cała nasza pie­lę­gna­cja. Jeśli źle go okre­śli­my, zamiast poma­gać swo­jej skó­rze, może­my jej zaszko­dzić. Ponad to wraz z…
Więcej
NewsroomUroda

Czym pielęgnować podrażnioną skórę?

Spe­cy­fi­ka skó­ry podraż­nio­nej  Kon­dy­cja Two­jej skó­ry zale­ży w dużej mie­rze od Cie­bie. Ten organ wyma­ga szcze­gól­nej tro­ski i pie­lę­gna­cji. Skó­ra nara­żo­na jest na kon­takt z czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi, któ­re w bez­po­śred­ni bądź pośred­ni spo­sób jej szkodzą.…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Pielęgnacja skóry wrażliwej

Skó­ra wraż­li­wa? Ja taką mam?! Skó­ra wraż­li­wa to ten z typów, z któ­rym nale­ży obcho­dzić się jak z „jaj­kiem”. Dla­cze­go? Jest deli­kat­na, reak­tyw­na i podat­na na dzia­ła­nie czyn­ni­ków atmos­fe­rycz­nych takich jak sil­ny wiatr, mróz oraz upały.…
Więcej