NewsroomUroda

Czym pielęgnować podrażnioną skórę?

Specyfika skóry podrażnionej 

Kon­dy­cja Two­jej skó­ry zale­ży w dużej mie­rze od Cie­bie. Ten organ wyma­ga szcze­gól­nej tro­ski i pie­lę­gna­cji. Skó­ra nara­żo­na jest na kon­takt z czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi, któ­re w bez­po­śred­ni bądź pośred­ni spo­sób jej szko­dzą. Pra­wi­dło­wo wypie­lę­gno­wa­na skó­ra podzię­ku­je Ci pro­mien­nym wyglą­dem i jed­no­li­tym odcie­niem. W tro­sce o skó­rę podraż­nio­ną naj­le­piej zain­we­sto­wać w der­mo­ko­sme­ty­ki np. z serii La Roche-Posay Cica­plast, któ­re znaj­dziesz w apte­kach. Nie zawie­ra­ją szko­dli­wych sub­stan­cji zapa­cho­wych, barw­ni­ków oraz kon­ser­wan­tów, prze­su­sza­ją­cych skó­rą i pogar­sza­ją­cych jej stan.

Skó­rę podraż­nio­ną możesz roz­po­znać po wie­lu symp­to­mach takich jak zaczer­wie­nie­nie, uczu­cie pie­cze­nia, świąd, ból, a nawet widocz­ne pęche­rzy­ki. To jak wyglą­da­ją zmia­ny i jak sil­ny dys­kom­fort odczu­wasz zale­ży od czyn­ni­ka, któ­ry wywo­łał stan podraż­nie­nia, a tak­że od jej odpor­no­ści. Oso­by, któ­re bory­ka­ją się z cho­ro­ba­mi der­ma­to­lo­gicz­ny­mi są szcze­gól­nie nara­żo­ne na tego typu dolegliwości.

Czym pielęgnować podrażnioną skórę?

Formuła 3x, a dermokosmetyki

Jeże­li wła­śnie odczu­wasz sil­ny dys­kom­fort wywo­ła­ny podraż­nie­niem skó­ry bez­po­śred­nio po apli­ka­cji kosme­ty­ku, usuń go natych­miast z jej powierzch­ni. Prze­myj skó­rę pły­nem mice­lar­nym, by pozbyć się czyn­ni­ka, któ­ry wywo­łał zapa­le­nie. Pozbądź się kosme­ty­ków uczu­la­ją­cych niczym intru­zów. Zamień je na „lep­szy model” der­mo­ko­sme­ty­ków np. z serii La Roche-Posay Cica­plast. Linia ta dzia­ła niczym opatrunek.W pro­ce­sie pie­lę­gna­cji podraż­nio­nej skó­ry, kie­ruj się 3 hasła­mi: UKOJENIE, GOJENIE i REGENERACJA. Sto­suj kre­my i bal­sa­my nawil­ża­ją­ce, żele do mycia cia­ła, pian­ki do mycia twa­rzy z alo­esem i alan­to­iną, mlecz­ka koją­ce do dema­ki­ja­żu, bal­sa­my do ust oraz oliw­ki do masa­żu. Skó­rę możesz oczy­ścić tak­że za pomo­cą wody ter­mal­nej. Sto­suj środ­ki nie zawie­ra­ją­ce mydła lub sub­stan­cji powierzch­nio­wo czynnych.

Czym pielęgnować podrażnioną skórę?

Czym pielęgnować podrażnioną skórę?

Wybie­raj kre­my koją­ce, łago­dzą­ce i lecz­ni­cze, naj­le­piej z fil­trem prze­ciw­sło­necz­nym. Szcze­gól­nie pole­ca­my dwa pro­duk­ty do twa­rzy i cia­ła. Pierw­sze odkry­cie to krem La-Roche Posay Cica­plast Bau­me B5 SPF 50. Kosme­tyk odbu­do­wu­je naskó­rek, łago­dzi podraż­nie­nia oraz chro­ni przed prze­bar­wie­nia­mi. Przy­no­si ulgę, kom­fort oraz prze­ciw­dzia­ła swę­dze­niu skó­ry. Jego wie­lo­funk­cyj­ność i sil­ne dzia­ła­nie spra­wia­ją, że krem ten jest uni­kal­ny na ryn­ku pol­skim. Kosme­tyk zapo­bie­ga powsta­wa­niu czer­wo­nych i brą­zo­wych prze­bar­wień oraz chro­ni skó­rę z tatu­ażem. Dodat­ko­wo, zmniej­sza uczu­cie pie­cze­nia i zawie­ra filtr SPF 50+! Bez fil­tru, żaden Anio­łek Victoria’s Secret nie eks­po­nu­je twa­rzy na słoń­cu 😉 W przy­pad­ku podraż­nio­nej i popę­ka­nej skó­ry świet­nie spraw­dzi się rege­ne­ru­ją­cy pre­pa­rat La-Roche Posay Cica­plast do popę­ka­nej skó­ry. Kosme­tyk przy­no­si natych­mia­sto­we rezul­ta­ty, bo dzia­ła już od pierw­sze­go zasto­so­wa­nia. Poma­ga zre­ge­ne­ro­wać Two­ją skó­rę oraz odbu­do­wać jej barie­rę ochron­ną. Dzię­ki dzia­ła­niu sub­stan­cji anty­bak­te­ryj­nych, jesz­cze sku­tecz­niej chro­ni i popra­wia kon­dy­cję skó­ry. Pro­dukt nie zawie­ra para­be­nów. Możesz go sto­so­wać po zabie­gach der­ma­to­lo­gicz­nych. Ide­al­ny do suchej i bar­dzo suchej skóry. 

Pamię­taj tak­że, że Two­ja skó­ra wyma­ga szcze­gól­nej ochro­ny pod­czas podró­ży. Zmia­na stre­fy kli­ma­tycz­nej oraz warun­ki panu­ją­ce w samo­lo­cie spra­wia­ją, że dło­nie i usta są szcze­gól­nie wraż­li­we na róż­ne­go rodza­ju podraż­nie­nia. Dla­te­go koniecz­nie spa­kuj do swo­jej kosme­tycz­ki krem do rąk i bal­sam do ust. W trud­nych warun­kach Two­ja skó­rę sku­tecz­nie ochro­nie gene­ru­ją­cy, barie­ro­wy krem do rąk La-Roche Posay Cica­plast. Kosme­tyk nie tyl­ko łago­dzi podraż­nio­ną skó­rę dło­ni, ale rów­nież rege­ne­ru­je ich barie­rę ochron­ną. Pole­ca­ny do znisz­czo­nych dło­ni w wyni­ku nad­mier­nej pra­cy, podat­nych na dzia­ła­nie czyn­ni­ków zewnętrz­nych, takich jak mróz oraz wil­goć.  For­mu­ła jest opar­ta o nia­ci­na­mid oraz gli­ce­ry­nę, zabez­pie­cza­jąc naskó­rek przed uszko­dze­niem. Pole­ca­my krem wszyst­kim spra­co­wa­nym mamom. 

W zadba­niu o pięk­ne usta pomo­że barie­ro­wy bal­sam La Roche-Posay Cica­plast o dzia­ła­niu rege­ne­ru­ją­cym. Bal­sam łago­dzi podraż­nie­nia, chro­ni i odbu­do­wu­je naskó­rek na spierzch­nię­tych, popę­ka­nych i podraż­nio­nych war­gach. Krem zawie­ra pan­the­nol oraz skład­ni­ki aktyw­ne sty­mu­lu­ją­ce nawil­że­nie skó­ry. To nie­sa­mo­wi­ta wygo­da, mieć pod ręką der­mo­ko­sme­tyk, któ­ry jest nie­za­wod­ny i zaj­mu­je tak mało miej­sca w toreb­ce. Pro­dukt jest odpo­wied­ni zarów­no dla doro­słych, jak i Two­je­go dziec­ka. W peł­ni bezpieczny.

Czym pielęgnować podrażnioną skórę?

Uzu­peł­nie­nie Two­jej kosme­tycz­ki może sta­no­wić koją­cy bal­sam rege­ne­ru­ją­cy La Roche-Posay­Ci­ca­plast Bau­me B5.  To sku­tecz­ny kosme­tyk rege­ne­ru­ją­cy, któ­ry przy­no­si uko­je­nie podraż­nio­nej skó­rze. Pozwa­la sku­tecz­nie zwal­czać skut­ki podraż­nie­nia naskór­ka, takie jak spę­ka­nia, szorst­kość, otar­cia oraz suchość. Dzię­ki nie­sa­mo­wi­te­mu połą­cze­niu masła kari­te i gli­ce­ry­ny, koją­ce­go pan­the­no­lu oraz kom­plek­su mine­ral­ne­go, kosme­tyk dzia­ła jak kom­pres i przy­no­si odczu­wal­ną ulgę skó­rze. Pro­dukt nie dość, że nie zawie­ra para­be­nów i lano­li­ny, to jest na tyle deli­kat­ny, że mogą go sto­so­wać doro­śli, dzie­ci i nie­mow­lę­ta. Prze­ko­naj­cie się sami i poczuj­cie róż­ni­cę na wła­snej skórze!

Tekst: Ilo­na Jaworska
Zdję­cia: Ola Kowalska

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jak rozpoznać swój typ cery?

Sucha, wraż­li­wa, a może naczyn­ko­wa? Dokład­ne okre­śle­nie swo­je­go typu cery jest nie­zmier­nie waż­ne. Od tego zale­ży prze­cież cała nasza pie­lę­gna­cja. Jeśli źle go okre­śli­my, zamiast poma­gać swo­jej skó­rze, może­my jej zaszko­dzić. Ponad to wraz z…
Więcej
MakijażUroda

Jak działają płyny micelarne?

Płyn mice­lar­ny to must have więk­szo­ści współ­cze­snych kobiet, dba­ją­cych o pięk­no i mło­dzień­czy wygląd cery. Pro­dukt ten jest hitem na ryn­ku kosme­tycz­nym. Wszyst­ko to za spra­wą jego 2 atu­tów: wie­lo­za­da­nio­wo­ści i sku­tecz­no­ści. W czym tkwi…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Pielęgnacja skóry wrażliwej

Skó­ra wraż­li­wa? Ja taką mam?! Skó­ra wraż­li­wa to ten z typów, z któ­rym nale­ży obcho­dzić się jak z „jaj­kiem”. Dla­cze­go? Jest deli­kat­na, reak­tyw­na i podat­na na dzia­ła­nie czyn­ni­ków atmos­fe­rycz­nych takich jak sil­ny wiatr, mróz oraz upały.…
Więcej