Czy zrównoważona, ekologiczna moda może być równie szykowna i zaskakująca co regularne kolekcje? Po raz kolejny marka H&M udowadnia, że tak. W najnowszej kolekcji Conscious Exclusive AW20 wytworne elementy zostały bowiem wykonane z materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł, wytworzonych z odpadów. Tym razem to, co zwykle jest wyrzucane, w niezwykle przemyślany sposób przekształcono w prawdziwe perełki, co pozwala docenić potencjał odpadów i inspiruje do jak najbardziej kreatywnego, ponownego wykorzystywania rzeczy. 

Piękno odpadów - H&M Conscious Exclusive AW20 

Jesienno/zimowa kolek­cja przede wszyst­kim skła­da się z inno­wa­cyj­nych tka­nin i pro­ce­sów, któ­re pozwa­la­ją prze­kształ­cać odpa­dy z upraw roślin spo­żyw­czych w natu­ral­ne włók­no, tka­ni­ny wyko­na­ne z mia­zgi drzew­nej pozy­ski­wa­nej w zrów­no­wa­żo­ny spo­sób czy wyko­rzy­stu­ją­ce uni­kal­ny pro­ces prze­twa­rza­nia sta­rej odzie­ży na nową. Takie mate­ria­ły moż­na zna­leźć w ele­men­tach odzie­ży dam­skiej, m.in. suk­niach wie­czo­ro­wych z czar­no-zie­lo­nej żakar­do­wej tafty, żół­te­go żakar­du lub z gir­lan­da­mi kwia­tów w przy­ku­rzo­nym odcie­niu zie­le­ni czy spek­ta­ku­lar­nych koszu­lach. W kolek­cji zna­la­zło się tak­że miej­sce dla obszer­nych topów oraz ele­ganc­kich, dopa­so­wa­nych gar­ni­tu­rów. Obję­tość, deli­kat­ne kształ­ty i efek­tow­ne fal­ba­ny wspa­nia­le współ­gra­ją z ostrzej­szy­mi akcen­ta­mi, two­rząc mrocz­ny, sen­su­al­ny styl. Ponad­to, do kolek­cji Conscio­us Exc­lu­si­ve powra­ca odzież męska. Nie zabrak­nie zatem smo­kin­gów, luk­su­so­wych gar­ni­tu­rów, koszul czy mary­na­rek.

Con­scio­us Exc­lu­si­ve AW20 to pierw­sza kolek­cja, w któ­rej prze­kro­czo­no gra­ni­ce kre­atyw­no­ści, wpro­wa­dza­jąc zrów­no­wa­żo­ną modę na zupeł­nie inny poziom, w któ­rej to odpa­dy gra­ją głów­ną rolę. To z nich wytwo­rzo­no bowiem nie­sa­mo­wi­te mate­ria­ły, z któ­rych powsta­ły pro­duk­ty Con­scio­us Exc­lu­si­ve. Pra­cu­jąc przy tego rodza­ju trans­for­ma­cjach, dys­po­nu­jąc moż­li­wo­ścią prze­ma­wia­nia do klien­tów poprzez pięk­no, mar­ka prze­wi­du­je, że już wkrót­ce odpa­dy sta­ną się czę­ścią  przy­szło­ści praw­dzi­wie zrów­no­wa­żo­nej mody.

Prócz ubrań nie mogło tak­że zabrak­nąć akce­so­riów: wyra­zi­stych, moc­nych naszyj­ni­ków typu cho­ker, kol­czy­ków, klip­sów do   butów z meta­li pocho­dzą­cych z recy­klin­gu oraz abso­lut­nie wyjąt­ko­we­go mode­lu oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych wyko­na­nych z mate­ria­łu Made of Air®, czę­ścio­wo powsta­łe­go z bio­ma­sy odpa­do­wej. Buty moż­na nosić nie tyl­ko w wer­sji mule, ale tak­że jako bot­ki z wyj­mo­wa­ną skar­pe­tą, wyko­na­ną z VEGEA TM – wegań­skiej skó­ry czę­ścio­wo wyko­na­nej z pro­duk­tów ubocz­nych powsta­łych przy pro­duk­cji wina. Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia nadru­ków sta­ły się zaś ponad­cza­so­we moty­wy kwia­to­we, łusz­czą­ce się z upły­wem cza­su oraz będą­ce już czę­ścią histo­rii gobe­li­ny, pod­czas, gdy kwia­to­we apli­ka­cje  i moty­wy ćmy nawią­zu­ją do życia, ale i roz­kła­du.

Ponad­to dwa skle­py H&M – w Sztok­hol­mie i Ber­li­nie – będą ofe­ro­wać usłu­gę wynaj­mu sze­ściu róż­nych pro­duk­tów z kolek­cji AW20 – wśród nich te uni­kal­ne, tyl­ko dla wypo­ży­czal­ni oraz egzem­pla­rze powsta­łe w eks­klu­zyw­nych kolo­rach.

Nie­zwy­kła kam­pa­nia Con­scio­us Exc­lu­si­ve AW20, któ­rej twa­rzą zosta­ła Zin­nia Kumar – uro­dzo­na w Austra­lii lon­dyń­ską eko­loż­ka, akty­wist­ka i model­ka, we wspa­nia­ły spo­sób zachę­ca do „nosze­nia odpa­dów”- a wszyst­ko po to, aby zmie­niać nie tyl­ko modę, ale i świat. 

Piękno odpadów - H&M Conscious Exclusive AW20  Piękno odpadów - H&M Conscious Exclusive AW20  Piękno odpadów - H&M Conscious Exclusive AW20  Piękno odpadów - H&M Conscious Exclusive AW20  Piękno odpadów - H&M Conscious Exclusive AW20  Piękno odpadów - H&M Conscious Exclusive AW20  Piękno odpadów - H&M Conscious Exclusive AW20  Piękno odpadów - H&M Conscious Exclusive AW20  Piękno odpadów - H&M Conscious Exclusive AW20  Piękno odpadów - H&M Conscious Exclusive AW20  Piękno odpadów - H&M Conscious Exclusive AW20  Piękno odpadów - H&M Conscious Exclusive AW20  Piękno odpadów - H&M Conscious Exclusive AW20  Piękno odpadów - H&M Conscious Exclusive AW20  Piękno odpadów - H&M Conscious Exclusive AW20  Piękno odpadów - H&M Conscious Exclusive AW20  Piękno odpadów - H&M Conscious Exclusive AW20 

Naj­now­sza kolek­cja H&M Con­scio­us Exc­lu­si­ve AW20 będzie dostęp­na na stro­nie inter­ne­to­wej www.hm.com już od 1 grud­nia.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
Moda

Siła, kobiecość i wrażliwość - The Vampire’s Wife x H&M

Wytwor­na i kobie­ca – taka jest naj­now­sza kolek­cja H&M stwo­rzo­na we współ­pra­cy z kul­to­wą mar­ką o ame­ry­kań­skim sty­lu i z mrocz­ną, euro­pej­ską duszą – The Vampire’s Wife – dziec­kiem bry­tyj­skiej pro­jek­tant­ki, model­ki i muzy –…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze swetry na jesień

Nie­uchron­nie poże­gna­li­śmy się z let­nim sezo­nem peł­nym zwiew­nych sukie­nek i topów, a w powie­trzu czuć pierw­sze powie­wy jesien­ne­go chło­du. Pierw­sze chłod­ne dni to naj­lep­szy znak, że zbli­ża­my się do jesien­no – zimo­we­go sezo­nu na gru­be,…
Więcej
Moda

Biżuteria idealna na jesień

Warto przeczytać