NewsroomUroda

Jak dbać o usta? 

Zebraliśmy zdrowe rytuały, które warto wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji, aby jeszcze lepiej zadbać o usta. W końcu wszyscy chcemy, aby były zawsze pełne, gładkie i po prostu piękne!

jak dbać o usta

Zdję­cia Ale­xan­der Kri­vit­skiy z Unsplash

O pie­lę­gna­cji ust łatwo zapo­mnieć, szcze­gól­nie jeśli nie są suche i nie pęka­ją. War­to jed­nak o nie zadbać, aby pre­zen­to­wa­ły się dosko­na­le – zarów­no bez, jak i w maki­ja­żu. W dodat­ku, to bar­dzo pro­ste – obie­cu­je­my, że dba­nie o usta nie zaj­mie wię­cej niż 3 minu­ty każ­de­go dnia.

Po pierwsze – peeling ust

Złusz­cza­nie to zawsze pierw­szy krok do pięk­nej skó­ry, tak­że ust. Dla­te­go war­to zaopa­trzyć się w spe­cjal­ny peeling do ust. Te z dro­ge­rii mają nie­ziem­skie zapa­chy i są poręcz­ne. Dobry i natu­ral­ny peeling do ust może­my też bez kło­po­tu wyko­nać samo­dziel­nie – wystar­czy łyż­kę brą­zo­we­go cukru zmie­szać z płyn­nym miodem.

Peeling ust powin­ni­śmy wyko­ny­wać oko­ło raz w tygo­dniu. Częst­szy może je podraż­nić, zaś jeśli będzie­my wyko­ny­wać go rza­dziej – mogą przy­da­rzyć nam się suche skór­ki, szcze­gól­nie, jeśli jeste­śmy fana­mi mato­wych pomadek.

Po drugie – nawilżanie ust

Po pomad­ki nawil­ża­ją­ce naj­czę­ściej się­ga­my zimą. War­to nawil­żać usta koją­cą pomad­ką z wita­mi­na­mi codzien­nie, naj­le­piej przed snem. Jeśli aku­rat masz w zwy­cza­ju nakła­da­nie odżyw­cze­go kre­mu na skó­rę dło­ni przed poło­że­niem się do łóż­ka, koniecz­nie umieść na swo­jej szaf­ce noc­nej tak­że bal­sam do ust. Szyb­ko zauwa­żysz, że two­je usta sta­ną się bar­dziej nawil­żo­ne, mięk­kie i zdro­wo wyglą­da­ją­ce. 

Po trzecie – masaż ust

Zało­ży­my się, że to coś cze­go nie­mal nigdy nie robi­łaś. O ile masaż twa­rzy wał­kiem jade­ito­wym to już nic nowe­go, z jakie­goś powo­du czę­sto w trak­cie jego wyko­ny­wa­nia omi­ja­my war­gi.  A zapew­nia­my, że napraw­dę war­to maso­wać usta! Dzię­ki temu popra­wi­my ich ukrwie­nie, zmniej­szy­my zmarszcz­ki wokół ust, a nawet optycz­nie je powięk­szy­my. 

Jeśli nie posia­dasz wałecz­ka jade­ito­we­go, do masa­żu ust wyko­rzy­staj swo­je dło­nie.  Złap mię­dzy pal­ce wska­zu­ją­ce a kciu­ki naj­pierw gór­ną, a następ­nie dol­ną war­gę i deli­kat­nie prze­su­waj raz w jed­ną, a raz w dru­gą stro­nę. Masaż wyko­nuj z odro­bi­ną ulu­bio­ne­go ole­ju i wyko­nuj go deli­kat­nie, aby nie spo­wo­do­wać sinia­ków. Taki krót­ki masaż możesz wyko­ny­wać nawet codzien­nie! 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
MakijażUroda

PERFEKCYJNY MAKIJAŻ UST KROK PO KROKU

Po porad­niku, jak w kil­ku pro­stych kro­kach wyko­nać “Make up no make up”  oraz tuto­ria­lu “Jak optycz­nie powięk­szyć oczy”, przy­szedł czas na usta! Poni­żej znaj­dzie­cie wska­zów­ki, jak wyko­nać per­fek­cyj­ny i trwa­ły maki­jaż ust. KOREKTOR NAKED SKIN…
Więcej