Olivia Palermo – aktorka, modelka i ikona stylu wraca z nową kampanią dla Max&Co.

Na nad­cho­dzą­cy sezon MAX&Co. pro­po­nu­je luź­ne kro­je i lek­kie tka­ni­ny. Wyra­zi­ste kolo­ro­we prin­ty roz­kwi­ta­ją na sukien­kach i spód­ni­cach w kształ­cie lite­ry „A”. W kolek­cji moż­na też zna­leźć mięk­kie paste­lo­we dżer­se­je w asy­me­trycz­nych kro­jach. Tor­by i naszyj­ni­ki zdo­bią chwo­sty w sty­lu boho.

Olivia Palermo – aktorka, modelka i ikona stylu wraca z nową kampanią dla Max&Co.Let­nią kolek­cję oży­wia­ją meta­licz­nie poły­sku­ją­ce tka­ni­ny. Pli­so­wa­ne maxi spód­ni­ce, skó­rza­ne mini zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne tak, że pasu­ją zarów­no do dzien­nych jak i wie­czo­ro­wych sty­li­za­cji, co jest kwin­te­sen­cją tej kolek­cji Max&Co, czy­li jej uni­wer­sal­ność.

Olivia Palermo – aktorka, modelka i ikona stylu wraca z nową kampanią dla Max&Co.

Styl Max&Co. dosko­na­le czu­je Oli­via Paler­mo, któ­ra sta­nę­ła na cze­le kam­pa­nii rekla­mo­wej mar­ki już po raz pią­ty.

Tekst/zdjęcia/film: mata­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy