Na nadchodzący sezon MAX&Co. proponuje luźne kroje i lekkie tkaniny. Wyraziste kolorowe printy rozkwitają na sukienkach i spódnicach w kształcie litery „A”. W kolekcji można też znaleźć miękkie pastelowe dżerseje w asymetrycznych krojach. Torby i naszyjniki zdobią chwosty w stylu boho.

Olivia Palermo – aktorka, modelka i ikona stylu wraca z nową kampanią dla Max&Co.Let­nią kolek­cję oży­wia­ją meta­licz­nie poły­sku­ją­ce tka­ni­ny. Pli­so­wa­ne maxi spód­ni­ce, skó­rza­ne mini zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne tak, że pasu­ją zarów­no do dzien­nych jak i wie­czo­ro­wych sty­li­za­cji, co jest kwin­te­sen­cją tej kolek­cji Max&Co, czy­li jej uni­wer­sal­ność.

Olivia Palermo – aktorka, modelka i ikona stylu wraca z nową kampanią dla Max&Co.

Styl Max&Co. dosko­na­le czu­je Oli­via Paler­mo, któ­ra sta­nę­ła na cze­le kam­pa­nii rekla­mo­wej mar­ki już po raz pią­ty.

Tekst/zdjęcia/film: mata­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej
ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da nie­zwy­kle…
Więcej
ModaNewsroom

BADURA ICONS - Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons na sezon wiosna/lato 2017 wystą­pi­ły dwie pol­skie iko­ny – amba­sa­dor­ka…
Więcej