Uroda

Odżywienie i odnowa z nowym kremem odżywczym La Mer The Moisturizing Soft Cream

Luksusowa, wzmacniająca i bogata, a jednocześnie lekka i delikatna – taka jest najnowsza konsystencja Moisturizing Soft Cream marki La Mer, która różni się od dobrze znanego i uwielbianego na całym świecie kultowego Crème de la Mer. 

Odżywienie i odnowa z nowym kremem odżywczym La Mer The Moisturizing Soft Cream

Nawil­ża­ją­ce sfe­ry wypeł­nio­ne Mirac­le Broth TM -  duszą wszyst­kich pro­duk­tów La Mer, czy­li fer­men­tem,  mie­szan­ką alg, któ­re ema­nu­ją koją­cą ener­gią morza – ten lżej­szy w kon­sy­sten­cji krem sku­tecz­nie odna­wia barie­rę ochron­ną skó­ry, przy­wra­ca­jąc jej natu­ral­ny blask. Co waż­ne, ide­al­nie spraw­dzi się zarów­no dla skó­ry mie­sza­nej, jak i suchej, a jego apli­ka­cja już w kil­ka sekund spra­wia, że cera sta­je się uko­jo­na, nabie­ra zdro­we­go, pro­mien­ne­go bla­sku, a ponad­to jest odpo­wied­nio przy­go­to­wa­na do odna­wia­nia swo­jej barie­ry ochronnej.

W czym tkwi sekret wydo­by­wa­nia pro­mien­ne­go bla­sku przez The Moistu­ri­zing Soft Cre­am? Wszyst­ko jest zasłu­gą pro­ce­su rege­ne­ra­cji barie­ry ochron­nej skó­ry, któ­ry nastę­pu­je nie­mal natych­miast po apli­ka­cji kre­mu, co dzie­je się na sku­tek zatrzy­ma­nia wil­go­ci wewnątrz skó­ry, zaś draż­nią­cych czyn­ni­ków na zewnątrz, co przy­wra­ca zdro­wy, natu­ral­ny blask naszej cerze. Tak napraw­dę, sekret tej boga­tej, a jed­no­cze­śnie lek­kiej kon­sy­sten­cji tkwi w wie­lo­war­stwo­wych, ultra deli­kat­nych sfe­rach nawil­ża­ją­cych, tj. Moistu­ri­zing Sphe­res. Ele­men­ty tej war­stwo­wej struk­tu­ry sta­no­wią Mirac­le Broth TM oraz boga­ta w prze­ciw­u­tle­nia­cze her­ba­ta z limon­ki – Lime Tea, któ­re połą­czo­ne siat­ką deli­kat­nych wią­zań two­rzą gład­ką i lek­ką tek­stu­rę, poma­ga­jąc wil­go­ci wnik­nąć głę­bo­ko w powierzch­nię skó­ry, przez co nawil­ża­ją ją i odna­wia­ją jej natu­ral­ną barie­rę ochronną.

Naj­now­sza, lżej­sza wer­sja odżyw­cze­go kre­mu Ła Mer, nasy­co­na odna­wia­ją­cym komór­ki Mirac­le Broth TM, zapew­nia koją­ce nawil­że­nie, bez koniecz­no­ści rezy­gna­cji z głę­bo­kiej odno­wy skó­ry, wspa­nia­le dopa­so­wu­jąc się do potrzeb w zakre­sie nawil­ża­nia – bez wzglę­du na porę roku, miej­sce czy styl życia.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Zatrzymaj czas z Genaissance de la Mer

Naj­now­sza linia Gena­is­san­ce de la Mer to odmło­dze­nie na wycią­gnię­cie ręki. Te luk­su­so­we, sil­nie dzia­ła­ją­ce pro­duk­ty wzbo­ga­co­no o Cry­stal Mirac­le Broth, któ­ry przy­śpie­sza natu­ral­ną odno­wę skó­ry, dzię­ki cze­mu pomo­gą Ci zatrzy­mać bieg cza­su. Wyjąt­ko­wa moc Serum…
Więcej
Uroda

Jesienna kosmetyczka, czyli zmiana rutyny pielęgnacji skóry

Wraz z nadej­ściem jesie­ni, tem­pe­ra­tu­ry ule­gły znacz­ne­mu obni­że­niu, a kapry­śna aura coraz czę­ściej daje się we zna­ki. Tak samo, jak zaczy­na­my zupeł­nie nowy sezon w modzie i naszą let­nią  gar­de­ro­bę na cie­płe, gru­be swe­try czy…
Więcej
Uroda

Suche skórki na twarzy - jak się ich pozbyć?

Suche skór­ki na twa­rzy to pro­blem, któ­ry doty­ka nie tyl­ko posia­da­czy suchej skó­ry. Każ­de­mu z nas mogą się zda­rzyć nie­este­tycz­ne zgru­bie­nia, widocz­ne na przy­kład pod pod­kła­dem. Jak się ich pozbyć bez podraż­nie­nia i naru­sze­nia struktury…
Więcej