Uroda

Odżywienie i odnowa z nowym kremem odżywczym La Mer The Moisturizing Soft Cream

Luksusowa, wzmacniająca i bogata, a jednocześnie lekka i delikatna – taka jest najnowsza konsystencja Moisturizing Soft Cream marki La Mer, która różni się od dobrze znanego i uwielbianego na całym świecie kultowego Crème de la Mer. 

Odżywienie i odnowa z nowym kremem odżywczym La Mer The Moisturizing Soft Cream

Nawil­ża­ją­ce sfe­ry wypeł­nio­ne Mirac­le Broth TM -  duszą wszyst­kich pro­duk­tów La Mer, czy­li fer­men­tem,  mie­szan­ką alg, któ­re ema­nu­ją koją­cą ener­gią morza – ten lżej­szy w kon­sy­sten­cji krem sku­tecz­nie odna­wia barie­rę ochron­ną skó­ry, przy­wra­ca­jąc jej natu­ral­ny blask. Co waż­ne, ide­al­nie spraw­dzi się zarów­no dla skó­ry mie­sza­nej, jak i suchej, a jego apli­ka­cja już w kil­ka sekund spra­wia, że cera sta­je się uko­jo­na, nabie­ra zdro­we­go, pro­mien­ne­go bla­sku, a ponad­to jest odpo­wied­nio przy­go­to­wa­na do odna­wia­nia swo­jej barie­ry ochronnej.

W czym tkwi sekret wydo­by­wa­nia pro­mien­ne­go bla­sku przez The Moistu­ri­zing Soft Cre­am? Wszyst­ko jest zasłu­gą pro­ce­su rege­ne­ra­cji barie­ry ochron­nej skó­ry, któ­ry nastę­pu­je nie­mal natych­miast po apli­ka­cji kre­mu, co dzie­je się na sku­tek zatrzy­ma­nia wil­go­ci wewnątrz skó­ry, zaś draż­nią­cych czyn­ni­ków na zewnątrz, co przy­wra­ca zdro­wy, natu­ral­ny blask naszej cerze. Tak napraw­dę, sekret tej boga­tej, a jed­no­cze­śnie lek­kiej kon­sy­sten­cji tkwi w wie­lo­war­stwo­wych, ultra deli­kat­nych sfe­rach nawil­ża­ją­cych, tj. Moistu­ri­zing Sphe­res. Ele­men­ty tej war­stwo­wej struk­tu­ry sta­no­wią Mirac­le Broth TM oraz boga­ta w prze­ciw­u­tle­nia­cze her­ba­ta z limon­ki – Lime Tea, któ­re połą­czo­ne siat­ką deli­kat­nych wią­zań two­rzą gład­ką i lek­ką tek­stu­rę, poma­ga­jąc wil­go­ci wnik­nąć głę­bo­ko w powierzch­nię skó­ry, przez co nawil­ża­ją ją i odna­wia­ją jej natu­ral­ną barie­rę ochronną.

Naj­now­sza, lżej­sza wer­sja odżyw­cze­go kre­mu Ła Mer, nasy­co­na odna­wia­ją­cym komór­ki Mirac­le Broth TM, zapew­nia koją­ce nawil­że­nie, bez koniecz­no­ści rezy­gna­cji z głę­bo­kiej odno­wy skó­ry, wspa­nia­le dopa­so­wu­jąc się do potrzeb w zakre­sie nawil­ża­nia – bez wzglę­du na porę roku, miej­sce czy styl życia.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Nowy The Moisturizing Soft Cream od La Mer

Wyjąt­ko­wo deli­kat­ny, kul­to­wy krem, ide­al­ny dla skó­ry nor­mal­nej i suchej został teraz wzbo­ga­co­ny o zaawan­so­wa­ne korzy­ści – to praw­dzi­wa nowa era koją­ce­go nawil­że­nia. W wyni­ku sta­rze­nia się skó­ra może tra­cić struk­tu­ral­ne wspar­cie kola­ge­nu, co powoduje…
Więcej
Uroda

Skrystalizuj czas z linią Genaissance de La Mer™

Luk­su­so­wa, sta­ran­nie opra­co­wa­na prze­ciw­sta­rze­nio­wa kolek­cja opar­ta na bazie peł­ne­go mocy Cry­stal Mirac­le Broth™, któ­ry przy­spie­sza odno­wę skó­ry pozwo­li odzy­skać Two­jej skó­rze mło­dzień­czy wygląd w środ­ku nocy. The Con­cen­tra­ted Night Balm to kura­cja wzmac­nia­ją­ca, a niezwykły…
Więcej
Uroda

Mikro złuszczanie i wygładzenie - La Mer The Micro Peel 

Mar­ka La Mer przed­sta­wia inno­wa­cyj­ny pro­dukt, któ­ry złusz­cza skó­rę twa­rzy, a jed­no­cze­śnie ja wzmac­nia – The Micro Peel.  Sku­tecz­ny, a zara­zem deli­kat­ny dla skó­ry, został stwo­rzo­ny do sto­so­wa­nia pod­czas wie­czor­ne­go rytu­ału pie­lę­gna­cyj­ne­go, pod­czas któ­re wygładza,…
Więcej