Odżywcza i detoksykująca moc alg w nowej masce od Algenist

Tekst/zdjęcia: Mate­ria­ły pra­so­we

650Algae_Brightening_Mask copie

Algi mor­skie, zwa­ne potocz­nie glo­na­mi, są źró­dłem wita­min, mine­ra­łów oraz mikro­ele­men­tów. Nie ma lep­sze­go natu­ral­ne­go łatwo przy­swa­jal­ne­go źró­dła żela­za. Ponad to likwi­du­ją cel­lu­lit oraz nad­wa­gę, leczą nie­do­czyn­ność tar­czy­cy, zabi­ja­ją wiru­sy, wspo­ma­ga­ją odchu­dza­nie. Sto­su­je się je w kosme­to­lo­gii odży­wia­jąc i ujędr­nia­jąc skó­rę, popra­wia­jąc jej kolo­ryt, zwal­cza­ją trą­dzik oraz wypry­ski, przy­no­sząc uko­je­nie popę­ka­nej i łusz­czą­cej się skó­rze. Po ich cudow­ne wła­ści­wo­ści się­gnę­ła wła­śnie mar­ka Alge­nist, two­rząc nową maskę Algae Bri­gh­te­ning Mask.

Recep­tu­ra kre­mo­wej maski zawie­ra boga­tą kom­bi­na­cję mikro- i makro-alg, któ­re mają efek­tyw­ne dzia­ła­nie nawil­ża­ją­ce, roz­świe­tla­ją­ce i wygła­dza­ją­ce. Świe­ża i lek­ko per­fu­mo­wa­na for­mu­ła kosme­ty­ku lek­ko złusz­cza skó­rę dzię­ki zawar­to­ści liści alg oraz osa­dów z alg nie­bie­sko-zie­lo­nych o wła­ści­wo­ściach anty­ok­sy­da­cyj­nych. Ta kom­bi­na­cja alg daje nie­zwy­kłe rezul­ta­ty. Natych­miast po apli­ka­cji na skó­rze widocz­ne są efek­ty oczysz­cza­ją­ce­go i detok­sy­ka­cyj­ne­go dzia­ła­nia masecz­ki. Tek­stu­ra skó­ry jest udo­sko­na­lo­na, jej kolo­ryt wyrów­na­ny a cera odzy­sku­je zdro­wy blask.

Eks­per­ty­za nauko­wa Alge­nist:
Maska “Algae Bri­gh­te­ning Mask” stwo­rzo­na w opar­ciu o algi z 6 źró­deł sta­no­wi kom­plet­ną for­mu­łę.
– Kwas Algu­ro­ni­que Acid (uni­kal­ny opa­ten­to­wa­ny skład­nik aktyw­ny): sil­ny czyn­nik, któ­ry rege­ne­ru­je i chro­ni komór­ki mikro-alg. Niwe­lu­je zmarszcz­ki, przy­wra­ca jędr­ność skó­ry, pozo­sta­wia­jąc ją gład­szą i peł­ną bla­sku.
– Eks­trakt z alg: Nawil­ża skó­rę
– Eks­trakt z Wiel­ko­morsz­cza Grusz­ko­no­śne­go (liść listow­ni­cow­ców): Deli­kat­nie złusz­cza.
– Eks­trakt z algi Ala­ria Escu­len­ta (Algi Brą­zo­we): Niwe­lu­je zmarszcz­ki i przy­wra­ca sprę­ży­stość skó­ry.
– Eks­trakt z alg Haema­to­coc­cus Plu­via­lis (Algi słod­ko­wod­ne): Two­rzy tar­czę anty­ok­sy­da­cyj­ną i chro­ni przed szko­dli­wym dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrz­nych.
– Osa­dy z alg nie­bie­sko-zie­lo­nych: Odży­wia­ją skó­rę.

For Vers-24, War­saw

_____

DOSTĘPNA:
sephora.pl
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy