ModaNewsroom

Nylonowe akcesoria marki EDITED

Marka EDITED to oryginalny produkty: ubrania, dodatki i buty. Z miłości do mody, w każdym sezonie powstają trzy kolekcje inspirowane najważniejszymi trendami z całego świata, stworzone przez zespół projektantów. I tak w każdej z nich odnajdziesz zarówno  miejski styl casual, jak i eleganckie, minimalistyczne ubrania, które pomogą Ci odnaleźć Twój indywidualny styl.

 

W tym sezo­nie na wio­snę 2020 mar­ka EDITED pre­zen­tu­je pięć zupeł­nie róż­nych akce­so­riów inspi­ro­wa­nych sty­lem vin­ta­ge, które sta­no­wią wspa­nia­ły doda­tek do  sty­li­za­cji inspi­ro­wa­nych sty­lem lat 80. i 90.

Ner­ki, koper­tów­ki czy shop­pe­ry - każ­da z nas znaj­dzie coś dla sie­bie. Każ­da z toreb dostęp­na jest nie tyl­ko w kolo­rze kla­sycz­nej, ponad­cza­so­wej czer­ni, ale tak­że w żywych kolo­rach i dyna­micz­nych wzo­rach. Dzię­ki temu, bez wzglę­du na to, któ­rą z nich wybie­rzesz, będzie ide­al­nym dodat­kiem i do kobie­cej  sty­li­za­cji  i do spor­to­we­go look‑u niczym pro­sto z lat 80.

Dla­cze­go nylon? Odpo­wiedź jest pro­sta, bowiem nylon jest nie tyl­ko sty­lo­wym mate­ria­łem. To, co naj­waż­niej­sze i co czy­ni tor­by naj­prak­tycz­niej­szy­mi to wodo­od­por­ny mate­riał, z któ­re­go są stwo­rzo­ne. Dzię­ki temu sta­ją się dodat­kiem wprost stwo­rzo­nym na nad­cho­dzą­ce let­nie festi­wa­le czy kon­cer­ty. Z nimi nawet naj­bar­dziej desz­czo­wa pogo­da nie zesnu­je Ci zaba­wy. 

Nylonowe akcesoria marki EDITED Nylonowe akcesoria marki EDITED Nylonowe akcesoria marki EDITED Nylonowe akcesoria marki EDITED Nylonowe akcesoria marki EDITED Nylonowe akcesoria marki EDITED

Naj­now­szą, nylo­no­wą kolek­cję mar­ki EDITED znaj­dzie­cie na stro­nie inter­ne­to­wej EDITED.pl oraz w skle­pach sta­cjo­nar­nych mar­ki na tere­nie Nie­miec, Austrii, Szwaj­ca­rii czy Holandii.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Oda do paryskiego stylu życia - EDITED Paris, je t’aime

Nie­mal każ­dy, kto cho­ciaż raz w życiu odwie­dził fran­cu­ską sto­li­cę zako­chał się w niej od pierw­sze­go wej­rze­nia. Ilość zabyt­ków, prze­pięk­nych uli­czek, uro­kli­wych kawiar­ni przy­wra­ca o zawrót gło­wy, a styl życia pary­ża­nek zachwy­ca od wie­ków. Tworząc…
Więcej
ModaNewsroom

Margova for EDITED

Pro­jek­tant­ka o cha­rak­te­ry­stycz­nej i nie­tu­zin­ko­wej uro­dzie – Denit­za Mar­go­va we współ­pra­cy z mar­ką EDITED stwo­rzy­ła w Ber­li­nie wyjąt­ko­wą kap­su­ło­wą kolek­cję biżu­te­rii skła­da­ją­cej się z ręcz­nie wyko­na­nych ele­men­tów, któ­ra pozwa­la marzyć. Mar­go­va for EDITED to nie…
Więcej
ModaNewsroom

EDITED Eclectic Nomad

Sło­necz­ne sty­li­za­cje nawią­zu­ją­ce do lat 80., miks boho i spor­to­we­go sty­lu – czy coś może bar­dziej koja­rzyć się z nad­cho­dzą­cym latem? Naj­now­sza kolek­cja EDITED Eclec­tic Nomad za pomo­cą nie­oczy­wi­stych sty­li­za­cji wpro­wa­dza w praw­dzi­wie waka­cyj­ny nastrój.…
Więcej