Uroda

NUXE BIO – nowe, rewolucyjne i naturalne kosmetyki dla każdego 

Francuska marka NUXE, a jednocześnie pionier tworzenia kosmetyków pochodzenia naturalnego, założona przez Alizę Jabès, w ciągu dwudziestu pięciu lat została uznana za wzorzec w sektorze, który w znacznym stopniu przyczynił się do stworzenia kosmetyków farmaceutycznych. Przez lata, NUXE zbudował uniwersalny asortyment produktów, z których poszczególne z nich osiągnęły już kultowy status, m.in. olejek Huile Prodigieuse®. 

Certyfikowana linia kosmetyków NUXE BIO

Cer­ty­fi­ko­wa­na linia kosme­ty­ków NUXE BIO

Wraz z nowo wpro­wa­dzo­ną linią kosme­ty­ków NUXE BIO koń­czy ze ste­reo­ty­pa­mi doty­czą­cy­mi płci, ofe­ru­jąc kolek­cję pro­duk­tów nie­zbęd­nych w codzien­nej pie­lę­gna­cji – dla każ­de­go. W pro­stych i ele­ganc­kich, prze­zna­czo­nych do recy­klin­gu opa­ko­wa­niach znaj­dzie­my bogac­two natu­ral­nych i sku­tecz­nych skład­ni­ków. Cer­ty­fi­ko­wa­na linia BIO to odpo­wiedź na rosną­ce potrze­by, a jed­no­cze­śnie świa­do­mą pie­lę­gna­cję zwią­za­ną ze śro­do­wi­skiem natu­ral­nym. Orga­nicz­ne pro­duk­ty wyko­rzy­sta­ne do stwo­rze­nia for­muł prze­zna­czo­nych do codzien­nej pie­lę­gna­cji skó­ry kry­ją w sobie moc skład­ni­ków aktyw­nych, pozy­ska­nych w pro­ce­sie zie­lo­nek eks­trak­cji. Cała gama posia­da w 100% natu­ral­ne zapa­chy i zmy­sło­we kon­sy­sten­cje, któ­re czy­nią codzien­ny rytu­ał pie­lę­gna­cyj­ny jesz­cze przy­jem­niej­szym, jed­no­cze­śnie zapew­nia­jąc dosko­na­łe efek­ty. 

NUXE już od daw­na wie­rzy, że natu­ra to naj­lep­sze labo­ra­to­rium, a jej róż­no­rod­ność to bogac­two skład­ni­ków aktyw­nych. Do cer­ty­fi­ko­wa­nej, orga­nicz­nej pie­lę­gna­cji nowej gene­ra­cji mar­ka wybra­ła naj­sku­tecz­niej­sze skład­ni­ki aktyw­ne pocho­dze­nia natu­ral­ne­go. A wszyst­ko po to, aby zaspo­ko­ić pod­sta­wo­we potrze­by każ­dej skó­ry, zapew­nia­jąc wyraź­ną sku­tecz­ność. Wybra­na przez NUXE meto­da eks­trak­cji bądź zamien­nie prze­twa­rza­nia zosta­ła dobra­na odpo­wied­nio dla każ­dej rośli­ny, po to, aby odkryć jej poten­cjał przy mini­mal­nym wpły­wie na śro­do­wi­sko. Nie jest tajem­ni­cą, że natu­ra nie prze­sta­je nas zadzi­wiać i nie­jed­no­krot­nie pobu­dza nasze zmy­sły. Dzię­ki tej hedo­ni­stycz­nej filo­zo­fii, sto­so­wa­nie kosme­ty­ków mar­ki gwa­ran­tu­je przy­jem­ność przy każ­dym uży­ciu. Każ­dy z zapa­chów ma swo­ją uni­kal­ną, w 100% natu­ral­ną kom­po­zy­cję, a kon­sy­sten­cje nie­mal natych­miast wta­pia­ją się w skó­rę. Już od momen­tu powsta­nia NUXE zobo­wią­za­ła się do ochro­ny przy­ro­dy, dążąc do zmniej­sze­nia wpły­wu swo­ich pro­duk­tów na śro­do­wi­sko. Aktu­al­nie, mar­ka zapew­nie odpo­wie­dzial­ny cykl życia pro­duk­tu – od for­mu­ły, aż przez opa­ko­wa­nie i recy­kling. Każ­dy ze skład­ni­ków pocho­dzi ze zrów­no­wa­żo­nych źró­deł, przy wyko­rzy­sta­niu pro­duk­tów ubocz­nych z innych branż. Co wię­cej, każ­da butel­ka i sło­iczek powsta­ły z recy­klin­go­wa­nych mate­ria­łów, for­muł bio­de­gra­do­wal­nych i łatwych do spłu­ki­wa­nia, a ich powsta­nie jest nad­zo­ro­wa­ne przez zewnętrz­ne­go eks­per­ta ds. ochro­ny śro­do­wi­ska. Linia BIO zosta­ła wypro­du­ko­wa­na we Fran­cji, z nasta­wie­niem na ogra­ni­cze­nie śla­du węglo­we­go, zuży­cia wody i zaso­bów mineralnych.

Linia NUXE BIO to praw­dzi­wa moc natu­ry ukry­ta w este­tycz­nych, a jed­no­cze­śnie przy­ja­znych dla śro­do­wi­ska opa­ko­wa­niach. Rege­ne­ru­ją­cy ole­jek na noc gwa­ran­tu­je odży­wio­ną i gład­ką cerę dzię­ki napraw­czym wła­ści­wo­ściom eks­trak­tu z ryżu w połą­cze­niu z olej­ka­mi roślin­ny­mi z awo­ka­do, seza­mu, jojo­by oraz maka­da­mia, któ­re  zapew­nia­ją skó­rze kom­fort przez całą noc i sty­mu­lu­ją jej natu­ral­ny sys­tem odżyw­czy, tak, aby zaraz po obu­dze­niu była wygła­dzo­na i roz­świe­tlo­na. Esen­cjo­nal­ne serum anty­ok­sy­da­cyj­ne posia­da sil­ne wła­ści­wo­ści prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce, dzię­ki wycią­go­wi z nasion chia i natu­ral­nie sta­bi­li­zo­wa­nej wita­mi­nie C, któ­ra poma­ga zacho­wać mło­dość skó­ry i ujaw­niać jej blask, zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie ochro­nę przed czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi. Woda mice­lar­na do dema­ki­ja­żu z  eks­trak­tem z nasion Morin­gi eli­mi­nu­je zanie­czysz­cze­nia i sebum dzię­ki w 100% natu­ral­nej bazie oczysz­czą­cej. Sku­tecz­nie usu­wa maki­jaż z twa­rzy i oczu oraz pozo­sta­wia skó­rę świe­żą i pro­mien­ną. NUXE BIO to tak­że sku­tecz­ne kre­my nawil­ża­ją­ce – roz­świe­tla­ją­cy krem o boga­tej kon­sy­sten­cji, boga­ty w wita­mi­ny, zosta­ła two­rzo­ny z myślą o skó­rze nor­mal­nej i suchej. Dzię­ki komór­kom cytru­so­wym i zmięk­cza­ją­cym olej­kom roślin­nym (arga­no­wy, maka­da­mia, olej z more­li), oży­wia i wydo­by­wa natu­ral­ny blask skó­ry. Na opu­chli­znę i cie­nie pod ocza­mi spraw­dzi się boga­ty bal­sam łączy w sobie gry­kę bre­toń­ską i natu­ral­ną wita­mi­nę E, chro­nią­cą deli­kat­ną skó­rę wokół oczu. Jego for­mu­ła sku­tecz­nie nawil­ża i kory­gu­je ozna­ki zmę­cze­nia, dzię­ki cze­mu drob­ne linie są wygła­dzo­ne, a obrzę­ki i cie­nie są wyraź­nie zmniej­szo­ne. Lek­ki, kory­gu­ją­cy, nawil­ża­ją­cy krem z wycia­giem z alg mor­skich i natu­ral­nym kwa­sem hia­lu­ro­no­wym, pozwa­la opty­ma­li­zo­wać efekt nawil­ża­ją­cy i popra­wiać jakość skó­ry każ­de­go dnia. Dzię­ki nie­zwy­kle lek­kiej kon­sy­sten­cji nada­je świe­że, mato­we wykoń­cze­nie, kory­gu­jąc nie­do­sko­na­ło­ści. Sta­pia­ją­ca się ze skó­rą kon­sy­sten­cja mul­ti – per­fek­cjo­nu­ją­ce­go kre­mu   nawil­ża­ją­ce­go dostęp­ne­go w dwóch odcie­niach: jasnym i śred­nim, zosta­ła zaś  wzbo­ga­co­na o natu­ral­ne pig­men­ty. Nawil­ża przez 24 godzi­ny, zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie ultra­na­tu­ral­ne wykoń­cze­nie przez cały dzień. Dodat­ko­wo, wygła­dza drob­ne linie i zmarszcz­ki, kory­gu­je zaczer­wie­nie­nia i roz­świe­tla cerę. 

Pie­lę­gna­cyj­ne, coty­go­dnio­we rytu­ały tak­że są nie­zbęd­ną pod­sta­wą sku­tecz­nej pie­lę­gna­cji naszej skó­ry. W tym celu w linii NUXE BIO znaj­dzie­my roz­świe­tla­ją­ca maskę detok­sy­ku­ją­cą o kon­sy­sten­cji zmy­sło­we­go żelu z olej­kiem seza­mo­wym i wycią­giem z owo­ców cytru­so­wych, któ­ra detok­sy­ku­je skó­rę i wydo­by­wa jej blask. W trak­cie apli­ka­cji i pod wpły­wem masa­żu jej for­mu­ła zmie­nia się w ole­jek, a następ­nie w mlecz­ko, aby w mgnie­niu oka zmyć pro­dukt i odświe­żać cerę. Mikro­złusz­cza­ją­ca maska oczysz­cza­ją­ca posia­da podwój­ne dzia­ła­nie złusz­cza­ją­ce – mecha­nicz­ne, za spra­wą prosz­ku z pestek owo­co­wych oraz che­micz­ne, dzię­ki w 100% roślin­ne­mu kwas owi sali­cy­lo­we­mu, oczysz­cza­jąc i złusz­cza­jąc skó­rę nie naru­sza­jąc jej natu­ral­nej równowagi.

Nasza skó­ra to nie tyl­ko twarz, ale i całe cia­ło. O jego odpo­wied­nią, natu­ral­ną pie­lę­gna­cję tak­że war­to sys­te­ma­tycz­nie i codzien­nie dbać. Inten­syw­nie zmy­sło­wy, o deli­kat­nym zapa­chu kwia­tu poma­rań­czy i nie­kle­ją­cym wykoń­cze­niu ole­jek do cia­ła, świet­nie spraw­dzi się do masa­żu. Zawar­tość olej­ków z orze­chów lasko­wych, seza­mu, kro­ko­sza bar­wier­skie­go oraz sło­necz­ni­ka, pozwa­la odży­wiać i rege­ne­ro­wać suchą skó­rę, dzię­ki cze­mu nie­mal natych­miast odzy­sku­je mięk­kość, ela­stycz­ność i komfort.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

PIĘKNIEJSZA W 60 SEKUND Z NUXE

Apli­ka­cja tych dwóch pro­duk­tów zaj­mu­je tyl­ko minu­tę. Naj­pierw skó­ra jest wygła­dzo­na, wypeł­nio­na i roz­świe­tlo­na dzię­ki NUXE Super Serum [10]. Następ­nie krem z gamy NUXE Merve­il­lan­ce LIFT zapew­nia jej natych­mia­sto­wy efekt liftin­gu i napię­cia. Natu­ral­ne dba­nie o piękno…
Więcej
Uroda

Pielęgnacja przeciwstarzeniowa podnosząca i ujędrniająca skórę - Nuxe Merveillance Lift 

Naj­now­sza, wyjąt­ko­wa gama pie­lę­gna­cji prze­ciw­sta­rze­nio­wej Nuxe Merve­il­lan­ce Lift wypeł­nia głę­bo­kie zmarszcz­ki i ujędr­nia skó­rę. Ta prze­zna­czo­na od 40 roku życia seria liftin­gu­ją­ca to ujędr­nia­ją­ca pie­lę­gna­cja, któ­ra dzia­ła toni­zu­ją­co na skó­rę, kory­gu­jąc zmarszcz­ki. Labo­ra­to­rium Nuxe odkryło…
Więcej
Uroda

Odżywia, naprawia i upiększa -  Nuxe Huile Prodigieuse® Néroli

Odkryj na nowo suchy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® o słod­kim, koją­cym zapa­chu Néro­li, przy­no­szą­cym chwi­lę wyci­sze­nia i relak­su. Ten nowy, cer­ty­fi­ko­wa­ny, orga­nicz­ny suchy ole­jek, posia­da 100% skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go i pie­lę­gnu­je skó­rę nada­jąc jej pięk­ny, promienny…
Więcej
Uroda

Antyoksydanty w kosmetykach

Warto przeczytać