Uroda

Antyoksydanty w kosmetykach

Opóźniają starzenie się skóry i chronią ją przed szkodliwym działaniem promieniowania. Po jakie antyoksydanty warto sięgnąć podczas codziennej pielęgnacji? 

Antyoksydanty w kosmetykach

Anty­ok­sy­dan­ty w kosme­ty­kach: Com­fort Zone serum z wita­mi­ną C, Oba­gi Fx Sys­tem serum z wita­mi­ną C, ZO® SKIN HEALTH serum sty­mu­lu­ją­ce, Eisen­berg nawil­ża­ją­ca, anty­ok­sy­da­cyj­na i prze­ciw­zmarszcz­ko­wa emul­sja, PCA Skin C‑Quench® serum, PAT&RUB BY KINGA RUSIN inten­syw­na kura­cja anty­ok­sy­da­cyj­na, NUXE esen­cjo­nal­ne serum anty­ok­sy­da­cyj­ne, Pau­la­’s Cho­ice serum.

Pie­lę­gna­cja twa­rzy to nie tyl­ko roz­wią­zy­wa­nie jej pro­ble­mów, ale tak­że pro­fi­lak­ty­ka prze­ciw­sta­rze­nio­wa i wycho­dze­nie naprze­ciw potrze­bom skó­ry. Choć dzia­ła­nia anty­ok­sy­dan­tów być może nie widać na pierw­szy rzut oka, war­to je sto­so­wać, by zapo­biec powsta­wa­niu zmarsz­czek, prze­bar­wień, a tak­że cho­rób skó­ry w przyszłości.

Co to są antyoksydanty?

Anty­ok­sy­dan­ty nazy­wa­ne są tak­że prze­ciw­u­tle­nia­cza­mi. Ich dobro­czyn­ne dzia­ła­nie na skó­rę pole­ga na hamo­wa­niu roz­wo­ju wol­nych rod­ni­ków. Prze­ciw­u­tle­nia­cze chro­nią komór­ki skó­ry, nie dopusz­cza­ją do naru­sze­nia ich i poja­wie­nia się przed­wcze­śnie ozna­ków sta­rze­nia. Wią­że się to z tak zwa­ny­mi uszko­dze­nia­mi oksy­da­cyj­ny­mi – czy­li uszko­dze­niem skó­ry spo­wo­do­wa­nym przez pro­mie­nio­wa­nie UV, smog czy alko­hol. Czyn­ni­ki te wpły­wa­ją bez­po­śred­nio na utle­nia­nie się skó­ry i powsta­wa­nie szko­dli­wych wol­nych rod­ni­ków. W efek­cie mamy do czy­nie­nia z powięk­szo­ny­mi naczyn­ka­mi skó­ry, prze­bar­wie­nia­mi, a tak­że zmarszczkami.

Anty­ok­sy­dan­ty usu­wa­ją wol­ne rod­ni­ki i zapo­bie­ga­ją ponow­ne­mu powsta­wa­niu. Te związ­ki che­micz­ne moż­na podzie­lić na dwie gru­py ze wzglę­du na ich rodzaj wystę­pu­ją­cy w kosmetykach:

  • anty­ok­sy­dan­ty nie­en­zy­ma­tycz­ne – to naj­czę­ściej wystę­pu­ją­ce prze­ciw­u­tle­nia­cze w kosme­ty­kach. Dzia­ła­ją na wszyst­kie wol­ne rod­ni­ki. To przede wszyst­kim wita­mi­na C, wita­mi­na A, wita­mi­na E, koen­zym Q10
  • anty­ok­sy­dan­ty enzy­ma­tycz­ne – to prze­ciw­u­tle­nia­cze selek­tyw­ne, uniesz­ko­dli­wia­ją tyl­ko wybra­ne wol­ne rod­ni­ki, są bar­dziej sku­tecz­ne, ale mniej wydaj­ne niż nie­en­zy­ma­tycz­ne. 

Antyoksydanty w kosmetykach – jakie wybrać?

Anty­ok­sy­dan­ty są nie­od­łącz­nym ele­men­tem tera­pii anti-aging. Chcąc zacząć przy­go­dę ze sto­so­wa­niem anty­ok­sy­dan­tów w codzien­nej pie­lę­gna­cji naj­le­piej się­gnąć po wita­mi­nę C i E, glu­ta­tion i koen­zym Q10. Choć są to związ­ki mało wchła­nial­ne, czę­sto nie­trwa­łe i mało foto­sta­bil­ne, to regu­lar­nie sto­so­wa­ne dają dobre efek­ty na skó­rze. Może­my spo­dzie­wać się:

  • wygła­dze­nia zmarszczek
  • zmniej­sze­nia przebarwień
  • zwięk­sze­nia nawil­że­nia cery 

Lepiej uni­kać anty­ok­sy­dan­tów syn­te­tycz­nych. Mogą podraż­niać skó­rę i powo­do­wać aler­gię. Dosko­na­łym wybo­rem są za to natu­ral­nie wystę­pu­ją­ce prze­ciw­u­tle­nia­cze. Znaj­dzie­my je w serach i kre­mach do twa­rzy z rokit­ni­kiem, szał­wią, arni­ką, roz­ma­ry­nem. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Pielęgnacja przeciwstarzeniowa podnosząca i ujędrniająca skórę - Nuxe Merveillance Lift 

Naj­now­sza, wyjąt­ko­wa gama pie­lę­gna­cji prze­ciw­sta­rze­nio­wej Nuxe Merve­il­lan­ce Lift wypeł­nia głę­bo­kie zmarszcz­ki i ujędr­nia skó­rę. Ta prze­zna­czo­na od 40 roku życia seria liftin­gu­ją­ca to ujędr­nia­ją­ca pie­lę­gna­cja, któ­ra dzia­ła toni­zu­ją­co na skó­rę, kory­gu­jąc zmarszcz­ki. Labo­ra­to­rium Nuxe odkryło…
Więcej
Uroda

Odżywia, naprawia i upiększa -  Nuxe Huile Prodigieuse® Néroli

Odkryj na nowo suchy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® o słod­kim, koją­cym zapa­chu Néro­li, przy­no­szą­cym chwi­lę wyci­sze­nia i relak­su. Ten nowy, cer­ty­fi­ko­wa­ny, orga­nicz­ny suchy ole­jek, posia­da 100% skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go i pie­lę­gnu­je skó­rę nada­jąc jej pięk­ny, promienny…
Więcej
Uroda

Kremowe nawilżenie z Nuxe Crème Fraîche® de beauté

Mar­ka zna­na szcze­gól­nie z natu­ral­nych kosme­ty­ków naj­wyż­szej jako­ści, któ­rych pro­duk­ty poko­cha­li klien­ci o róż­nych poko­le­niach na całym świe­cie powsta­ła z połą­cze­nia słów Natu­re i Luxu­ry, co ide­al­nie odwzo­ro­wu­je jej poli­ty­kę, pozwa­la­jąc na chwi­lę luk­su­su, z…
Więcej