ModaNewsroom

NUDYESS na wiosnę-lato 2020 — Chapter 7

NUDYESS, marka stworzona w 2018 roku z myślą o kobietach, której projekty powstają w lokalnych szwalniach w Warszawie, od dwóch lat konsekwentnie realizuje swoją wizję no makeup, no filter i no retouch. Projekty założycielki – Agnieszka Sołoń oraz Sandra Do Manh to odpowiedź na potrzeby każdej kobiety i niezwykle kobiecą, uniwersalną i klasyczną garderobę, odpowiednią dla każdej sylwetki. A nikt, tak jak dziewczyny z Nudyess nie potrafi zaprojektować ubrań, aby kobieca sylwetka wyglądała najlepiej. To dlatego niemal w każdej odsłonie projektów na nowy sezon znajdziemy proste, dopasowane i minimalistyczne fasony sukienek, body, topów czy bluz.  To prawdziwy ukłon w stronę ponadczasowej kobiecej klasyki i elegancji w niemal każdym odcieniu nude, szarości czy beżu. Oprócz tego nie zabraknie klasycznej czerni czy bieli. 

 

NUDYESS na wiosnę-lato 2020 — Chapter 7

W naj­now­szej odsło­nie na wio­snę-lato 2020 mar­ka nadal pozo­sta­je wier­na swo­im war­to­ściom i pro­po­nu­je ultra kobie­ce ubra­nia, ale w cha­rak­te­ry­stycz­nym dla niej sty­lu, a więc w wyda­niu mini­ma­li­stycz­nym. Suro­we zdję­cia do kam­pa­nii, któ­rej twa­rzą zosta­ła holen­der­ska model­ka o kobie­cych kształ­tach – Iris Bak­ker, sfo­to­gra­fo­wa­na przez Mar­ci­na Kemp­skie­go są praw­dzi­wym ucie­le­śnie­niem „kobie­ty NUDYESS” – kobie­ty natu­ral­nej, któ­ra przede wszyst­kim dobrze­czu­je się we wła­snym ciele.

Kolek­cja na wio­snę-lato 2020 to już siód­my z kolei roz­dział w histo­rii mar­ki. Na próż­no szu­kać w kam­pa­nii retu­szu, moc­ne­go maki­ja­żu czy upięk­sza­ją­cych fil­trów. Zamiast tego auten­tycz­ność, natu­ral­ność, kobie­cość i ener­gia. Tak jak i do tej pory, pro­jek­ty Nudy­ess to przede wszyst­kim sukien­ki, topy, bluz­ki i blu­zy stwo­rzo­ne z wyso­kiej jako­ści mode­lu­ją­cej baweł­ny, utrzy­ma­ne w beżo­wej, mono­chro­ma­tycz­nej sty­li­sty­ce, zgod­nie z filo­zo­fią mar­ki. Oprócz cha­rak­te­ry­stycz­nych, mini­ma­li­stycz­nych sukie­nek, na pierw­szy plan wycho­dzą tym razem body, leg­gin­sy i topy któ­re moż­na dowol­nie łączyć ze spód­ni­ca­mi bądź leg­gin­sa­mi, pobu­dza­jąc kre­atyw­ność i two­rząc w ten spo­sób swo­je autor­skie sty­li­za­cje. 

To, za co kocha­my NUDYESS to przede wszyst­kim fakt, że mar­ka dzia­ła nie­zwy­kle odpo­wie­dzial­nie – wszyst­kie pro­jek­ty nadal w cało­ści pro­du­ko­wa­ne są w Pol­sce i lokal­nych szwal­niach, z posza­no­wa­niem zasad fair tra­de oraz tro­ski o planetę.

NUDYESS na wiosnę-lato 2020 — Chapter 7 NUDYESS na wiosnę-lato 2020 — Chapter 7 NUDYESS na wiosnę-lato 2020 — Chapter 7 NUDYESS na wiosnę-lato 2020 — Chapter 7

Naj­now­szą kolek­cję NUDYESS na wio­snę-lato 2020 znaj­dzie­cie w sta­cjo­nar­nym buti­ku mar­ki na ul. Wiej­skiej w War­sza­wie, a tak­że na stro­nie inter­ne­to­wej nudyess.com. 

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaMust havePolecaneTrendy

Najpiękniejsze rzeczy, w które warto zainwestować tej wiosny

Prze­glą­da­jąc wio­sen­ne kolek­cje pro­jek­tan­tów moż­na dostać zawro­tu gło­wy – w tym sezo­nie mod­ne jest bowiem wszyst­ko. Wiel­kie, zna­ne sie­ciów­ki nie­mal co tydzień pro­du­ku­ją i wypusz­cza­ją nowe kolekcje.Tymczasem, w odróż­nie­niu od zna­nych na świe­cie kon­cer­nów, lokalne…
Więcej
ModaNewsroom

CHAPTER 6 – NUDYESS jesień-zima 2019/2020

Naj­now­sza kam­pa­nia pol­skiej mar­ki NUDYESS stwo­rzo­nej przez dwie kobie­ty w 2018 roku: Agniesz­kę Sołoń i San­drę Do Manh, jest zara­zem pierw­szą sesją wize­run­ko­wą mar­ki. Bez maki­ja­żu, retu­szu, pho­to­sho­pa – mini­ma­li­stycz­nie i  natu­ral­nie. To praw­dzi­wy manifest…
Więcej