Uroda

Błysk gwiezdnego pyłu – perfekcyjne prezenty z limitowanej kolekcji Jo Malone London Christmas Collection

Jo Malone London od ponad 20 lat słynie z wyważonych, eleganckich zapachów. Co roku, w okolicach świąt, marka szczególnie dba o wszystkie nasze zmysły, wychodząc na przeciw najbardziej wymagającym, proponując wyjątkowo oprawione, zaskakujące kompozycje zapachowe.

Jo Malone London

Naj­now­sza, kosmicz­na kolek­cja Jo Malo­ne Lon­don to oda do praw­dzi­wej, hucz­nej cele­bry­ci Świąt w gro­nie naj­bliż­szych. To zatem nie tyl­ko pre­zen­ty, ale tak­że miesz­czą­ce się w świą­tecz­nej skar­pe­cie drob­ne upo­min­ki, któ­re z pew­no­ścią spra­wią przy­jem­ność każ­dej obda­ro­wa­nej nimi oso­bie. Limi­to­wa­ny zapach Star­lit Man­da­rin & Honey kry­je w sobie peł­ną życia man­da­ryn­kę osło­dzo­ną mio­dem i otu­lo­ną pudro­wym cie­płem kuma­ry­ny. Cytru­so­wy zapach papro­cio­wy dostęp­ny w posta­ci Colo­gne ukry­to w nie­po­wta­rzal­nym fla­ko­nie ozdo­bio­nym  moty­wem gwiazd.

Do błysz­czą­cej, żół­tej góry man­da­ryn­ki dołą­czo­no cedrat, uzu­peł­nio­ny pikant­no­ścią man­da­ryn­ki, oraz roz­grze­wa­ją­cym any­żem. Ser­ce zapa­chu to miód – mają­cy w sobie śla­dy tyto­niu. Głę­bo­ki, boga­ty zapach przy­no­si ele­ganc­ką sło­dycz, pod­czas, gdy całość dopeł­nia­ją niu­an­se słod­kiej suszo­nej tra­wy z sia­nem i gera­nium, któ­re nada­je pudro­wej mięk­ko­ści. Ta pudro­wa mięk­kość płyn­nie prze­cho­dzi zaś do bazy z mlecz­ny­mi nuta­mi kuma­ry­ny – zmy­sło­wo cie­pły­mi, bal­sa­micz­no – orien­tal­ny­mi nuta­mi bal­sa­mu peru­wiań­skie­go i kre­mo­wo­ścią Świę­tej trawy.

Kom­po­zy­cja Star­lit Man­da­rin & Honey jest dostęp­na w wybra­nych per­fu­me­riach Douglas i na douglas.pl od listo­pa­da br.

To jed­nak nie wszyst­ko, co Jo Malo­ne przy­go­to­wa­ła na tego­rocz­ne świę­ta. W limi­to­wa­nej kolek­cji mar­ki znaj­dzie­my bowiem linię Oran­ge Bit­ters, a w niej: Colo­gne – kosmicz­ny kok­tajl z odro­bi­ną cytru­so­we­go opty­mi­zmu, soczy­stą słod­ką poma­rań­czą i eks­plo­zją świe­żej man­da­ryn­ki, wzbo­ga­co­ny gorz­ką poma­rań­czą,  aby pod­bić nutę smacz­nej suszo­nej śliw­ki oraz zmy­sło­wą bazę skom­po­no­wa­ną z akor­dów drze­wa san­da­ło­we­go i ambry; świe­ca, któ­ra stwo­rzy praw­dzi­wą, świą­tecz­ną atmos­fe­rę w wyjąt­ko­wej odsło­nie z wiecz­kiem ozdo­bio­nym moty­wem gwiaz­dy. Zapach Whi­te Moss & Snow­drop Colo­gne, przy­wo­łu­ją­cy na myśl wyzie­ra­ją­ce spod śnież­nej pie­rzyn­ki płat­ki prze­bi­śnie­gu oraz leśny mech opa­li­zu­ją­cy w zimo­wym słoń­cu. 

Z kolei, w linii Pine & Euca­lyp­tus znaj­dzie­my świe­cę, któ­ra roz­świe­tli dom jasnym i rześ­kim zapa­chem, roz­ta­cza­jąc aro­mat uosa­bia­ją­cy zapach świą­tecz­ne­go poran­ka, tak­że ozdo­bio­na wiecz­kiem z moty­wem gwiaz­dy. Spray do pomiesz­czeń pozwo­li zaś stwo­rzyć w domu praw­dzi­wą, wspa­nia­łą świą­tecz­ną atmos­fe­rę, dzię­ki jasnym,  rześ­kim zapa­chu, a dyfu­zor wypeł­ni dom świą­tecz­nym połą­cze­niem aro­ma­tycz­nej sosny i orzeź­wia­ją­ce­go eukaliptusa.

W naj­now­szej, świą­tecz­nej kolek­cji mar­ka Jo Malo­ne Lon­don przy­go­to­wa­ła tak­że świą­tecz­ną, kosmicz­ną nie­spo­dzian­kę, któ­rą war­to obda­ro­wać uko­cha­ną nam oso­bę  Chri­st­mas Crac­ker, dostęp­ną w nastę­pu­ją­cym warian­cie w wer­sji srebr­nej, któ­ra zawie­ra English Oak & Hazel­nut Colo­gne (9 ml), mydło w pły­nie Gra­pe­fru­it (15 ml) oraz krem do cia­ła Wood Sage & Sea Salt (15 ml), oraz świą­tecz­ną ozdo­bę, któ­ra pozwo­li wycza­ro­wać jesz­cze wię­cej rado­ści, a któ­ra kry­je w sobie Lime Basil & Man­da­rin Colo­gne (9 ml) oraz krem do cia­ła Black­ber­ry & Bay (15 ml).

najlepsze prezenty Jo Malone LOndon najlepsze prezenty Jo Malone LOndon najlepsze prezenty Jo Malone LOndonnajlepsze prezenty Jo Malone LOndon

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
DesignMiejsca

Magia zapachów w pierwszym wolnostojącym butiku Jo Malone London w Polsce

Jo Malo­ne Lon­don otwie­ra pierw­szy fla­go­wy butik w War­sza­wie. W ten spo­sób bry­tyj­ska mar­ka chce zapew­nić moż­li­wość bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z klien­tem. Zwłasz­cza, że zapa­chy nie tyl­ko two­rzą, ale i towa­rzy­szą naszym wspo­mnie­niom.  Dom zapa­cho­wy Jo…
Więcej
Uroda

Ponadczasowe, owocowe nuty w limitowanej edycji kolekcji English Pear & Freesia Jo Malone London

Sma­ko­wi­ta kom­po­zy­cja zain­spi­ro­wa­na wido­kiem sadów ską­pa­nych w zło­ci­stych pro­mie­niach słoń­ca, przy­wo­dzą­ca na myśl zmy­sło­wą świe­żość led­wo co doj­rza­łych gru­szek, otu­lo­na bukie­tem rado­snych, bia­łych fre­zji, któ­rych wyjąt­ko­we kwia­ty roz­ta­cza­ją wokół aurę nie­win­no­ści i rześ­kiej delikatności –…
Więcej
Uroda

Kwintesencja lata zamknięta w butelce -  nowa kolekcja zapachów Jo Malone London

Nowa limi­to­wa­na, nostal­gicz­na kolek­cja Jo Malo­ne Lon­don to pięć roz­kosz­nych zapa­chów inspi­ro­wa­nych tęsk­no­tą za tra­dy­cja­mi z prze­szło­ści i słod­ki­mi, kon­fi­tu­ro­wy­mi marze­nia­mi. Kam­pa­nia zapa­chów two­rzy iście siel­ski, bez­tro­ski, rodzin­ny i cie­pły kli­mat: wiej­skie­mu festy­no­wi towa­rzy­szy niezwykle…
Więcej