Smakowita kompozycja zainspirowana widokiem sadów skąpanych w złocistych promieniach słońca, przywodząca na myśl zmysłową świeżość ledwo co dojrzałych gruszek, otulona bukietem radosnych, białych frezji, których wyjątkowe kwiaty roztaczają wokół aurę niewinności i rześkiej delikatności – to jeden z cieszących się największą popularnością zapachów Jo Malone London w nowej, limitowanej edycji.

Ponadczasowe, owocowe nuty w limitowanej edycji kolekcji English Pear & Freesia Jo Malone London  Smakowita kompozycja zainspirowana widokiem sadów skąpanych w złocistych promieniach słońca, przywodząca na myśl zmysłową świeżość ledwo co dojrzałych gruszek, otulona bukietem radosnych, białych frezji, których wyjątkowe kwiaty roztaczają wokół aurę niewinności i rześkiej delikatności - to jeden z cieszących się największą popularnością zapachów Jo Malone London w nowej, limitowanej edycji. 	 Łagodności dodaje całości ambra, paczula i nuty drzewne, zaś wśród nut zapachowych dominują: Głowa — gruszka bonkreta Williamsa; Serce — frezja oraz Baza — paczula. 	Słodkie, soczyste i wiszące na konarze gruszki są gotowe do zbiorów u samego schyłku lata i jesienią, kiedy rozkwitają w późnym upale popołudnia. Zapach English Pear & Freesia natychmiast przeniesie Cię do sadu, w którym soczyste owoce mieszają się z kwiatami w pełnym rozkwicie. Takie połączenie kluczowych składników jest zaskakujące,  ale jednocześnie eleganckie i świeże.  	W ramach specjalnej kolekcji Jo Malone London odnajdziemy limitowane edycje Cologne oraz świece wyróżniające się prążkowanym szkłem wykorzystanym w projekcie ich opakowań, a także mydła w płynie w dużej pojemności 500 ml, które dzięki zawartości nasion Limnanthes alba (rośliny potocznie zwanej „łąkową pianą”) delikatnie oczyszcza skórę, pozostawiając ją odżywioną i delikatną w dotyku. W ofercie kolekcji English Pear & Freesia, tuż obok tej kultowej kompozycji znajdziemy również dwie inne, stanowiące dla niej idealne uzupełnienie w ramach łączenia zapachów. Złociste ciepło przepysznych gruszek zabierzemy na smagane wiatrem wybrzeże łącząc English Pear & Freesia z Wood Sage & Sea Salt, dzięki czemu otrzymamy kompozycję świeżą i owocową. Piękno wiejskich krajobrazów będziemy celebrować łącząc ją z Wild Bluebell, otrzymując rześki, kwiatowy zapach. 	Najnowsza kolekcja produktów do nakładania warstw zapachu English Pear & Freesia (Layering Collection) zawiera Cologne w ozdobnym flakonie o pojemności 30 ml oraz mydło w płynie 500 ml. Można je nakładać warstwami na skórę podczas wyjątkowego rytuału relaksacyjnego. 	Limitowane edycje produktów z kolekcji English Pear & Freesia są dostępne w Perfumeriach Douglas oraz na douglas.pl od września 2021 roku.

Zapach JO MALONE LONDON English Pear & Freesia

Łagod­no­ści doda­je cało­ści ambra, paczu­la i nuty drzew­ne, zaś wśród nut zapa­cho­wych domi­nu­ją: Gło­wa — grusz­ka bon­kre­ta Wil­liam­sa; Ser­ce — fre­zja oraz Baza — paczula.

Słod­kie, soczy­ste i wiszą­ce na kona­rze grusz­ki są goto­we do zbio­rów u same­go schył­ku lata i jesie­nią, kie­dy roz­kwi­ta­ją w póź­nym upa­le popo­łu­dnia. Zapach English Pear & Fre­esia natych­miast prze­nie­sie Cię do sadu, w któ­rym soczy­ste owo­ce mie­sza­ją się z kwia­ta­mi w peł­nym roz­kwi­cie. Takie połą­cze­nie klu­czo­wych skład­ni­ków jest zaska­ku­ją­ce,  ale jed­no­cze­śnie ele­ganc­kie i świe­że. 

W ramach spe­cjal­nej kolek­cji Jo Malo­ne Lon­don odnaj­dzie­my limi­to­wa­ne edy­cje Colo­gne oraz świe­ce wyróż­nia­ją­ce się prąż­ko­wa­nym szkłem wyko­rzy­sta­nym w pro­jek­cie ich opa­ko­wań, a tak­że mydła w pły­nie w dużej pojem­no­ści 500 ml, któ­re dzię­ki zawar­to­ści nasion Lim­nan­thes alba (rośli­ny potocz­nie zwa­nej „łąko­wą pia­ną”) deli­kat­nie oczysz­cza skó­rę, pozo­sta­wia­jąc ją odży­wio­ną i deli­kat­ną w doty­ku. W ofer­cie kolek­cji English Pear & Fre­esia, tuż obok tej kul­to­wej kom­po­zy­cji znaj­dzie­my rów­nież dwie inne, sta­no­wią­ce dla niej ide­al­ne uzu­peł­nie­nie w ramach łącze­nia zapa­chów. Zło­ci­ste cie­pło prze­pysz­nych gru­szek zabie­rze­my na sma­ga­ne wia­trem wybrze­że łącząc English Pear & Fre­esia z Wood Sage & Sea Salt, dzię­ki cze­mu otrzy­ma­my kom­po­zy­cję świe­żą i owo­co­wą. Pięk­no wiej­skich kra­jo­bra­zów będzie­my cele­bro­wać łącząc ją z Wild Blu­ebell, otrzy­mu­jąc rześ­ki, kwia­to­wy zapach.

Naj­now­sza kolek­cja pro­duk­tów do nakła­da­nia warstw zapa­chu English Pear & Fre­esia (Lay­ering Col­lec­tion) zawie­ra Colo­gne w ozdob­nym fla­ko­nie o pojem­no­ści 30 ml oraz mydło w pły­nie 500 ml. Moż­na je nakła­dać war­stwa­mi na skó­rę pod­czas wyjąt­ko­we­go rytu­ału relaksacyjnego.

Limi­to­wa­ne edy­cje pro­duk­tów z kolek­cji JO MALONE Lon­don English Pear & Fre­esia są dostęp­ne w Per­fu­me­riach Douglas oraz na douglas.pl od wrze­śnia 2021 roku.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Błysk gwiezdnego pyłu - perfekcyjne prezenty z limitowanej kolekcji Jo Malone London Christmas Collection

Jo Malo­ne Lon­don od ponad 20 lat sły­nie z wywa­żo­nych, ele­ganc­kich zapa­chów. Co roku, w oko­li­cach świąt, mar­ka szcze­gól­nie dba o wszyst­kie nasze zmy­sły, wycho­dząc na prze­ciw naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym, pro­po­nu­jąc wyjąt­ko­wo opra­wio­ne, zaska­ku­ją­ce kom­po­zy­cje zapachowe.…
Więcej
Uroda

Kwintesencja lata zamknięta w butelce -  nowa kolekcja zapachów Jo Malone London

Nowa limi­to­wa­na, nostal­gicz­na kolek­cja Jo Malo­ne Lon­don to pięć roz­kosz­nych zapa­chów inspi­ro­wa­nych tęsk­no­tą za tra­dy­cja­mi z prze­szło­ści i słod­ki­mi, kon­fi­tu­ro­wy­mi marze­nia­mi. Kam­pa­nia zapa­chów two­rzy iście siel­ski, bez­tro­ski, rodzin­ny i cie­pły kli­mat: wiej­skie­mu festy­no­wi towa­rzy­szy niezwykle…
Więcej
Uroda

Kolorowy sen na jawie - nowa, wiosenna kolekcja zapachów Jo Malone London

Wygrze­waj się w wio­sen­nym słoń­cu na egzo­tycz­nych wybrze­żach oby­wa­nych fala­mi, przy deli­kat­nym odgło­sie trze­po­czą­cych na wie­trze płat­ków kwia­tów, dzię­ki naj­now­szej, wio­sen­nej i kolo­ro­wej kolek­cji Jo Malo­ne Lon­don Blos­soms. To zapa­chy inspi­ro­wa­ne  bia­ły­mi lub paste­lo­wy­mi kwiatami…
Więcej