Uroda

Nowy produkt na porost paznokci od REEBOK

ODKRYJ NIEOCZEKIWANE Z MARKĄ REEBOK, KTÓRA PREZENTUJE NOWY PRODUKT NA POROST PAZNOKCI “NAILED IT”. 

PRODUKT NA POROST PAZNOKCI “NAILED IT”

  • Żel­ki “Nailed It” spra­wią, że Wasze paznok­cie nie tyl­ko bły­ska­wicz­nie uro­sną, ale sta­ną się mocniejsze.
  • Nailed It’ od mar­ki Reebok to nie­zwy­kły pro­dukt, któ­ry zmie­ni Wasze paznokcie. 

Reebok idzie o krok dalej w swo­jej kam­pa­nii ‘Sport The Une­xpec­ted’ i pre­zen­tu­je nowy pro­dukt ‘Nailed It’, ide­al­ny na bły­ska­wicz­ny porost paznok­ci, któ­ry zapew­ni, że Wasz mani­cu­re będzie nie­po­wta­rzal­ny. 

Przez deka­dy, Reebok dbał o nasze sto­py, a teraz mar­ka na prze­kór posta­no­wi­ła zatrosz­czyć się o… dło­nie. Tyl­ko naj­od­waż­niej­si z nas nie boją się wyra­żać sie­bie poprzez eks­tra­wa­ganc­ki mani­cu­re, a ‘Nailed It’ każ­de­mu pomo­że to osią­gnąć i zamie­nić zwy­kłe paznok­cie w zakrę­co­ne pazu­ry. Nowość od mar­ki Reebok w posta­ci słod­ko tru­skaw­ko­wych żel­ków ‘Nailed It’ doda naszym paznok­ciom extra siły i cha­rak­te­ru. Jedy­ne co musisz zro­bić to spróbować!

Nowy pro­dukt to nowy kie­ru­nek w histo­rii mar­ki Reebok, któ­ra chce zaska­ki­wać nie­spo­dzie­wa­nym poprzez odważ­ne oraz nie­stan­dar­do­we kam­pa­nie, któ­re prze­ła­mu­ją kon­wen­cje. Dla­te­go ‘Nailed It’ to kolej­ny krok w świe­cie, w któ­rym wyznacz­ni­kiem jest wyra­ża­nie siebie.

Reebok nigdy nie bał się wyzna­czać nowych szla­ków. ‘Nailed It’ nie jest stan­dar­do­wym pro­duk­tem, któ­re­go moż­na się spo­dzie­wać, ale na tym pole­ga urok Sport The Une­xpec­ted. Pro­dukt dba­ją­cy o nasze paznok­cie to krok w roz­wo­ju mar­ki, któ­ra sku­pia się na wydaj­no­ści oraz inno­wa­cji na każ­dym polu. Mak­si­mum siły, bły­ska­wicz­ny wzrost i pozy­tyw­ne nasta­wie­nie. Każ­dy będzie zacie­rać ręce, aby go zdo­być!”, powie­dział przed­sta­wi­ciel mar­ki Reebok. 

Daj swo­im paznok­ciom nowe życie, dzię­ki ‘Nailed It’.

Wię­cej infor­ma­cji na  www.reebok.pl/sporttheunexpected

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Nailed It pod znakiem tęczy - Together in Pride

Nailed It, dla któ­re­go nie ist­nie­ją jakie­kol­wiek podzia­ły, od zawsze wyzna­je, że każ­dy – bez wzglę­du na płeć, wyzna­nie czy kolor skó­ry jest rów­ny i ma pra­wo do miło­ści. Tym samym, dziew­czy­ny posta­no­wi­ły stwo­rzyć niezwykłą…
Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja Reebok MYT

Od euro­pej­skie­go pod­zie­mia klu­bo­we­go po nagłów­ki świa­to­wych maga­zy­nów – nowa kolek­cja Reebok MYT to hołd zło­żo­ny wszyst­kim, któ­rzy nie boją się iść pod prąd. Uni­wer­sal­na i ory­gi­nal­na kolek­cja MYT powsta­ła z myślą o odważ­nych, peł­nych energii…
Więcej
ModaNewsroom

Reebok Aztrek 93 – model z lat 90 powraca w wielkim stylu!

Reebok Clas­sic się­ga do swo­ich korze­ni sta­wia­jąc na model sne­aker­sów Aztrek. Buty, któ­re zade­biu­to­wa­ły w 1993 roku jako tere­no­we bie­gów­ki, powra­ca­ją w odświe­żo­nym wyda­niu, jed­no­cze­śnie zacho­wu­jąc swój ory­gi­nal­ny, vin­ta­ge styl pod nazwą… Aztrek 93! Osobą,…
Więcej