ModaNewsroom

Reebok Aztrek 93 – model z lat 90 powraca w wielkim stylu!

Reebok Classic sięga do swoich korzeni stawiając na model sneakersów Aztrek. Buty, które zadebiutowały w 1993 roku jako terenowe biegówki, powracają w odświeżonym wydaniu, jednocześnie zachowując swój oryginalny, vintage styl pod nazwą… Aztrek 93! 

Reebok_Aztrek 93_Cardi B

Oso­bą, któ­ra przy­czy­ni­ła się do powsta­nia tego kul­to­we­go mode­lu jest Chri­stian Tres­ser, były pił­karz i jeden z naj­bar­dziej zna­nych desi­gne­rów lat 90. Aztre­ki były pierw­szy­mi buta­mi, któ­re zapro­jek­to­wał. Zarów­no wte­dy, jak i dziś buty wyróż­nia­ją się funk­cjo­nal­no­ścią i wyra­zi­stym sty­lem.

Ponad ćwierć wie­ku od swo­jej pre­mie­ry, buty Aztrek 93 pozo­sta­ją w dal­szym cią­gu reali­za­cją spor­to­wej wizji w sty­lu retro. Zre­de­fi­nio­wa­na wer­sja mode­lu to przede wszyst­kim seria przy­ku­wa­ją­cych oko, efek­tow­nych, jaskra­wych kolo­ry­styk, któ­re są kwin­te­sen­cją lat 90. Róż, poma­rańcz, jasna zie­leń czy błę­kit to tyl­ko część kolo­rów, w jakich dostęp­ny jest nowy model. 

Aztrek 93 w nowej odsło­nie potwier­dza ponad­cza­so­we zami­ło­wa­nie do mie­sza­nia sty­lu spor­to­we­go w sytu­acjach dnia codzien­ne­go. To but dla wszyst­kich, któ­rzy nie boją się prze­ła­my­wać sche­ma­tów i robić rze­czy po swo­je­mu, rede­fi­niu­jąc to, co powszech­nie zna­ne.

https://youtu.be/cA4IV3MmSKk

Z oka­zji pre­mie­ry nowe­go mode­lu powsta­ło rów­nież video z glo­bal­ny­mi amba­sa­do­ra­mi mar­ki: Car­di B oraz z Futu­re. To gorą­ce nazwi­ska, któ­re pod wspól­nym mia­now­ni­kiem Reebok doda­ją nowe­go, świe­że­go spoj­rze­nia na lata 90 i nowy model wywo­dzą­cy się z tra­dy­cji bie­ga­czy – Aztrek 93! 

Mode­le Aztrek 93 dostęp­ne wyłącz­nie w salo­nach i na e‑sizeer.com

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Nowa kolekcja Reebok MYT

Od euro­pej­skie­go pod­zie­mia klu­bo­we­go po nagłów­ki świa­to­wych maga­zy­nów – nowa kolek­cja Reebok MYT to hołd zło­żo­ny wszyst­kim, któ­rzy nie boją się iść pod prąd. Uni­wer­sal­na i ory­gi­nal­na kolek­cja MYT powsta­ła z myślą o odważ­nych, peł­nych…
Więcej
Uroda

Nowy produkt na porost paznokci od REEBOK

ODKRYJ NIEOCZEKIWANE Z MARKĄ REEBOK, KTÓRA PREZENTUJE NOWY PRODUKT NA POROST PAZNOKCI “NAILED IT”.  Żel­ki “Nailed It” spra­wią, że Wasze paznok­cie nie tyl­ko bły­ska­wicz­nie uro­sną, ale sta­ną się moc­niej­sze. ‘Nailed It’ od mar­ki Reebok to…
Więcej