Styl życia

Nailed It pod znakiem tęczy – Together in Pride

Nailed It, dla którego nie istnieją jakiekolwiek podziały, od zawsze wyznaje, że każdy – bez względu na płeć, wyznanie czy kolor skóry jest równy i ma prawo do miłości. Tym samym, dziewczyny postanowiły stworzyć niezwykłą akcję, która nagłaśnia i wspiera istotę sprawy oraz problemów, z jakimi na co dzień mierzy się społeczność LBGTQ+.

JOANNA MUDROWSKA

JOANNA MUDROWSKA

Od kil­ku­dzie­się­ciu lat czer­wiec nazy­wa­ny jest tęczo­wym mie­sią­cem – to bowiem mie­siąc, w któ­rym corocz­nie odby­wa się Para­da Rów­no­ści. Czer­wiec nie jest tu jed­nak zupeł­nie przy­pad­ko­wy i został wybra­ny przez pierw­szych orga­ni­za­to­rów mar­szu rów­no­ści w hoł­dzie demon­stra­cjom, któ­re odby­ły się wła­śnie w czerw­cu 1969 roku. To wte­dy, w 28 dniu mie­sią­ca nowo­jor­ska poli­cja zro­bi­ła nalot na popu­lar­ny w Sta­nach gejow­ski klub Sto­ne­wall Iinn i to ten incy­dent roz­po­czął pierw­sze w histo­rii mani­fe­sta­cje spo­łecz­no­ści LGBTQ+, jed­no­cze­śnie dając począ­tek pierw­szym wspie­ra­ją­cym je orga­ni­za­cjom. Pierw­szy w histo­rii marsz rów­no­ści odbył się już rok póź­niej, bo w 1970 roku w Nowym Jor­ku, w ślad za któ­rym poszły tak­że kolej­ne kra­je. W  Pol­sce, w War­sza­wie Marsz Rów­no­ści odby­wa się już od 20 lat. Mając na wzglę­dzie aktu­al­ną sytu­ację na świe­cie i fakt, że ludzie wal­czą­cy o pra­wa spo­łecz­no­ści LBGTQ+ nie będą mogli wyjść w tym roku na uli­ce War­sza­wy, Nailed It stwo­rzył nie­zwy­kłą akcję, któ­ra wes­prze jed­no ze sto­wa­rzy­szeń dzia­ła­ją­cych na rzecz tej kolo­ro­wej spo­łecz­no­ści, a tym samym nagło­śni isto­tę spra­wy i zwró­ci uwa­gę na jej problemy.

Akcja sku­pia wokół sie­bie mło­dych, uta­len­to­wa­nych arty­stów, któ­rzy spe­cjal­nie z tej oka­zji stwo­rzy­li stwo­rzy­li inspi­ro­wa­ne spo­łecz­no­ścią LGBTQ+ dedy­ko­wa­ne gra­fi­ki, ilu­stra­cje oraz hasła inspi­ro­wa­ne. Na aukcje swo­je pra­ce odda­li Joan­na Mudrow­ska, Ewa Dudek, Nat Gadom­ska i Mate­usz Moj­zych, a wyjąt­ko­wą wysta­wę może­cie zoba­czyć w salo­nie Nailed It przy uli­cy Ole­an­drów. Oprócz wysta­wy zosta­ły tak­że uru­cho­mio­ne aukcje cha­ry­ta­tyw­ne, dzię­ki któ­rym będzie moż­na zaku­pić pra­ce zdol­nych arty­stów, a do każ­dej aukcji salon Nailed It doda­je voucher na spe­cjal­ne, tęczo­we mani. Akcja jest wspie­ra­na nie tyl­ko przez arty­stów, ale tak­że przy­ja­ciół salo­nu z uli­cy Ole­an­drów, a więc KOPI, Me Me Cafe, MOD, Bet­ty Q czy Safrip­sti Vin­ta­ge Shop, któ­rzy do aukcji doda­dzą tak­że swo­je gifty, a dochód z ich sprze­da­ży zosta­nie prze­zna­czo­ny na STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA – poza­rzą­do­wą orga­ni­za­cję dzia­ła­ją­ca na rzecz wpro­wa­dze­nia rów­no­ści mał­żeń­skiej dla par osób tej samej płci oraz budo­wa­nia spo­łecz­no­ści LGBT+ w Polsce.

Aukcje potrwa­ją całe dwa tygo­dnie, a każ­da z nich będzie pre­zen­to­wa­na na kana­łach social media Nailed It – Insta­gra­mie oraz Face­bo­oku. Gorą­co zachę­ca­my do śle­dze­nia, ale przede wszyst­kim wzię­cia udzia­łu w aukcji, co z pew­no­ścią pomo­że odmie­niać i uczy­ni nasz świat lep­szym. 

EWA DUDEK

EWA DUDEK

Mayo plakat

Mayo pla­kat

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Gra­fi­ki: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Nowy produkt na porost paznokci od REEBOK

ODKRYJ NIEOCZEKIWANE Z MARKĄ REEBOK, KTÓRA PREZENTUJE NOWY PRODUKT NA POROST PAZNOKCI “NAILED IT”.  Żel­ki “Nailed It” spra­wią, że Wasze paznok­cie nie tyl­ko bły­ska­wicz­nie uro­sną, ale sta­ną się moc­niej­sze. ‘Nailed It’ od mar­ki Reebok to…
Więcej