NewsroomUroda

Nowość La Mer: dobrze nawilżona i jędrna skóra z The Reparative Body Lotion

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska, mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, huffingtonpost.com

Clients|La Mer

The Repa­ra­ti­ve Body Lotion to luk­su­so­wy pro­dukt do pie­le­gna­cji cia­ła mar­ki La Mer, któ­ry bły­ska­wicz­nie odmła­dza, ujędr­nia i wygła­dza skó­rę. Boga­ty w skład­ni­ki odżyw­cze The Mirac­le Broth™, a tak­że The Repa­ra­ti­ve Fer­ment i wyjąt­ko­wy Mari­ne Fer­ment poma­ga w widocz­ny spo­sób ujędr­nić i oży­wić skó­rę.

Klu­czo­we skład­ni­ki:

 • The Mirac­le Broth™ boga­ty w skład­ni­ki odżyw­cze, dro­go­cen­ny kom­pleks, któ­ry sta­no­wi ser­ce linii kosme­ty­ków La Mer. Poma­ga łago­dzić podraż­nie­nia i zaczer­wie­nie­nia, dzia­ła koją­co, jed­no­cze­śnie nawil­ża­jąc i zmięk­cza­jąc skó­rę
 • The Repa­ra­ti­ve Fer­ment to sil­nie dzia­ła­ją­ca sub­stan­cja, będą­ca rezul­ta­tem sta­ran­ne­go pro­ce­su bio-fer­men­ta­cji alg o wła­ści­wo­ściach roz­ja­śnia­ją­cych (Aspa­ra­gop­sis Arma­ta i Asco­phyl­lum Nodo­sum), mor­skich pep­ty­dów oraz kopru mor­skie­go, któ­ra ma za zada­nie przy­spie­szać natu­ral­ne pro­ce­sy odno­wy skó­ry, jed­no­cze­śnie optycz­nie zmniej­sza­jąc ozna­ki uszko­dzeń i sta­rze­nia się. Algi poma­ga­ją roz­ja­śnić skó­rę, wyrów­nać kolo­ryt i optycz­nie zmniej­szyć prze­bar­wie­nia. Pep­ty­dy mor­skie mają dzia­ła­nie wygła­dza­ją­ce bruz­dy i zmarszcz­ki. Koper mor­ski – rośli­na zna­na ze swo­ich wła­ści­wo­ści złusz­cza­ją­cych podob­nych do reti­no­lu, zwięk­sza wymia­nę komó­rek, dzię­ki cze­mu skó­ra uzy­sku­je wyjąt­ko­wą gład­kość
 • The Mari­ne Fer­ment ten boga­ty w lipi­dy suple­ment to głę­bo­ko odżyw­czy fer­ment, któ­ry poma­ga zapo­bie­gać dehy­dra­cji i wzmac­niać barie­rę wil­go­ci w skórze.The Mari­ne Fer­ment pozy­ski­wa­ny z mor­skich mikro­or­ga­ni­zmów któ­re znaj­du­ją się w komi­nach hydro­ter­micz­nych wul­ka­nów na dnie morza i prze­trwa­ły eks­tre­mal­ne zmia­ny tem­pe­ra­tur, poma­ga stwo­rzyć ochron­ną tar­czę, jed­no­cze­śnie popra­wia­jąc inte­gral­ność skó­ry
 • The Reple­ni­shing Water to opa­ten­to­wa­ne Decon­struc­ted Waters™ , któ­re pozy­sku­je się ze zwap­nia­łych bru­nat­nych alg (Padi­na Pavo­ni­ca), któ­re wni­ka­ją głę­bo­ko w powierzch­nię skó­ry, by zapew­nić komór­kom nie­zbęd­ne nawil­że­nie. Zawar­te w nich jony wap­nia pozwa­la­ją zop­ty­ma­li­zo­wać zapa­sy wil­go­ci w skó­rze i uła­twia­ją swo­bod­ną dys­try­bu­cję wody w skó­rze.

Spo­sób uży­cia: Pro­dukt nale­ży roz­pro­wa­dzić na skó­rze i deli­kat­nie wma­so­wać. Sto­so­wać rano i wie­czo­rem.

Pojem­ność: 200 ml
Cena: 475 PLN

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  Uroda

  Podwójna moc kultowego La Mer The Concentrate

  Nie ma już wąt­pli­wo­ści, że obec­nie pod­sta­wo­wą przy­czy­ną przed­wcze­sne­go sta­rze­nia się skó­ry jest prze­wle­kły stan zapal­ny, naj­czę­ściej powo­do­wa­ny na sku­tek oddzia­ły­wa­nia czyn­ni­ków zewnętrz­nych, m.in. wol­nych rod­ni­ków czy innych, śro­do­wi­sko­wych czyn­ni­ków draż­nią­cych. Takie sta­ny zapal­ne mogą…
  Więcej
  Uroda

  Jak dbać o skórę latem?

  Każ­da pora roku ina­czej wpły­wa na kon­dy­cję naszej skó­ry. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby dosto­so­wać codzien­ną pie­lę­gna­cję do panu­ją­cych warun­ków. Lato to suche powie­trze od kli­ma­ty­za­cji i moc­ne pro­mie­nio­wa­nie UV. Jak pie­lę­gno­wać skó­rę pod­czas cie­płych…
  Więcej
  NewsroomUrodaVers24 favorites

  Krem pod oczy -  jaki wybrać?

  Pie­lę­gna­cja skó­ry pod ocza­mi jest wyma­ga­ją­ca, dla­te­go wybie­ra­jąc naj­lep­szy dla niej kosme­tyk, war­to zwró­cić uwa­gę na kil­ka aspek­tów. Dzię­ki odpo­wied­nim pro­duk­tom opóź­nia­my pro­ce­sy sta­rze­nia stre­fy pod ocza­mi. Obce nam będą tak­że zasi­nie­nia i prze­su­sze­nia. W…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *