Nowe kolekcje wiosennych lakierów do paznokci

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Nowa kolek­cja wio­sen­nych lakie­rów do paznok­ci Coral Satin Can­dy
Wio­sna to pora roku, w któ­rej znu­że­ni zimo­wą sza­ro­ścią potrze­bu­je­my solid­nej daw­ki kolo­ru. Tak­że mani­cu­re zgod­ny z wio­sen­ny­mi tren­da­mi to peł­nia słod­kich, paste­lo­wych i inten­syw­nych tona­cji. Nowa linia Coral Satin Can­dy od Delia Cosme­tics to kolek­cja 8 kolo­rów w cukier­ko­wych odcie­niach. Zato­pio­ne mie­nią­ce się dro­bin­ki i saty­no­we wykoń­cze­nia pozwa­la­ją stwo­rzyć słod­ki i rado­sny mani­cu­re na każ­dą oka­zję. Kolo­ro­we ema­ile zosta­ły zamknię­te w nowej butel­ce z trój­wy­mia­ro­wym, głę­bo­kosz­li­fo­wa­nym, pła­skim pędzel­kiem, któ­ry dosko­na­le roz­pro­wa­dza lakier po płyt­ce paznok­cia.

collage 1

Nowa odsło­na linii Coral
Linia pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji i sty­li­za­cji Coral, będą­ca jed­ną z linii pro­duk­to­wych fir­my Delia Cosme­tics prze­szła refre­shing. Zmie­nio­ny, nowo­cze­sny, wyra­zi­sty logo­typ w kształ­cie lite­ry „C” będzie zna­kiem roz­po­znaw­czym wszyst­kich pro­duk­tów z linii. Nowa odsło­na Coral to odżyw­ki do paznok­ci, zmy­wa­cze i przed wszyst­kim 96 kolo­rów ema­lii do paznok­ci, któ­re poko­cha­ły kobie­ty w ponad 40 kra­jach na całym świe­cie, w nowych opa­ko­wa­niach i z nowym, trój­wy­mia­ro­wym, głę­bo­kosz­li­fo­wa­nym pła­skim pędzel­kiem, któ­ry dosko­na­le roz­pro­wa­dza lakier po płyt­ce paznok­cia.

Collage2

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy