NewsroomUroda

Nowe kolekcje wiosennych lakierów do paznokci

Tekst: mate­ria­ły prasowe

Nowa kolek­cja wio­sen­nych lakie­rów do paznok­ci Coral Satin Candy
Wio­sna to pora roku, w któ­rej znu­że­ni zimo­wą sza­ro­ścią potrze­bu­je­my solid­nej daw­ki kolo­ru. Tak­że mani­cu­re zgod­ny z wio­sen­ny­mi tren­da­mi to peł­nia słod­kich, paste­lo­wych i inten­syw­nych tona­cji. Nowa linia Coral Satin Can­dy od Delia Cosme­tics to kolek­cja 8 kolo­rów w cukier­ko­wych odcie­niach. Zato­pio­ne mie­nią­ce się dro­bin­ki i saty­no­we wykoń­cze­nia pozwa­la­ją stwo­rzyć słod­ki i rado­sny mani­cu­re na każ­dą oka­zję. Kolo­ro­we ema­ile zosta­ły zamknię­te w nowej butel­ce z trój­wy­mia­ro­wym, głę­bo­kosz­li­fo­wa­nym, pła­skim pędzel­kiem, któ­ry dosko­na­le roz­pro­wa­dza lakier po płyt­ce paznokcia.

collage 1

Nowa odsło­na linii Coral
Linia pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji i sty­li­za­cji Coral, będą­ca jed­ną z linii pro­duk­to­wych fir­my Delia Cosme­tics prze­szła refre­shing. Zmie­nio­ny, nowo­cze­sny, wyra­zi­sty logo­typ w kształ­cie lite­ry „C” będzie zna­kiem roz­po­znaw­czym wszyst­kich pro­duk­tów z linii. Nowa odsło­na Coral to odżyw­ki do paznok­ci, zmy­wa­cze i przed wszyst­kim 96 kolo­rów ema­lii do paznok­ci, któ­re poko­cha­ły kobie­ty w ponad 40 kra­jach na całym świe­cie, w nowych opa­ko­wa­niach i z nowym, trój­wy­mia­ro­wym, głę­bo­kosz­li­fo­wa­nym pła­skim pędzel­kiem, któ­ry dosko­na­le roz­pro­wa­dza lakier po płyt­ce paznokcia.

Collage2

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  NewsroomUroda

  JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

  Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
  Więcej
  Wydarzenia

  Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

  Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
  Więcej
  FilmKultura

  Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

  Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Rozsiądźmy…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *