ModaNewsroom

Nowa kolekcja ZAQUAD AW 2016 / 2017

ZAQUAD to marka stworzona dla nowoczesnych kobiet, które doskonale znają modę. Główna idea i misja ZAQUAD? Tworzyć doskonale skrojone ubrania z precyzyjną dbałością co do najmniejszego szczegółu, które wpisującą się w najnowsze trendy prosto ze światowych wybiegów. Kolekcje tworzone przez Annę Banaczek powstają w pracowni krawieckiej marki przy pomocy najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie krawiectwa, a materiały kupowane są od stałych dostawców z Włoch, Francji, Indii. Co więcej, printy znajdujące się na ubraniach są tworzone wyłącznie dla marki ZAQUAD. Taka dbałość o szczegóły daje poczucie luksusu i wyjątkowości. To marka dla indywidualistek, które nie boją się eksperymentować.

Nowa kolekcja ZAQUAD

Tych zało­żeń ZAQUAD trzy­ma się tak­że w sezo­nie jesień – zima 2016/ 2017. Jaka więc jest nowa kolek­cja? To połą­cze­nie kla­sy­ki i ory­gi­nal­no­ści w jed­nym. Naj­wyż­szej kla­sy mate­ria­ły, jak: szla­chet­na weł­na; jedwab­ne koron­ki oraz sza­le­nie mod­ne aksa­mit i welur zosta­ły ukształ­to­wa­ne tak, żeby pod­kre­ślić naj­pięk­niej­sze atu­ty kobie­co­ści. Wśród róż­no­rod­nej gamy skła­da­ją­cej się z 60 mode­li, swój wyma­rzo­ny znaj­dzie nawet naj­bar­dziej wybred­na znaw­czy­ni tren­dów. Kwie­ci­ste prin­ty, kla­sycz­na kra­ta w awan­gar­do­wej odsło­nie, głę­bo­kie czer­wie­nie i deli­kat­ne paste­le – to must have tego sezo­nu.

Kolek­cja jesień – zima 2016/2017 to eks­po­no­wa­nie kobie­co­ści i sub­tel­na gra zmy­słów: sukien­ki z odkry­ty­mi ramio­na­mi, deli­kat­ne fal­ba­ny, sek­sow­ne kom­bi­ne­zo­ny oraz odsła­nia­ją­ce ple­cy sukien­ki.

Nowa kolek­cja jest dostęp­na od grud­nia 2016, w war­szaw­skim buti­ku przy uli­cy Koszy­ko­wej 35 oraz w skle­pie inter­ne­to­wym. Ceny poszcze­gól­nych mode­li kształ­tu­ją się mię­dzy 450 a 1000 zło­tych.

Nowa kolekcja ZAQUAD

Mar­ka ZAQUAD ist­nie­je na ryn­ku od 2014 roku. Dzię­ki naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów i wyra­zi­ste­go dizaj­nu pro­jek­ty mar­ki doce­nia­ją naj­więk­sze pol­skie gwiaz­dy, w tym: Nata­lia Siwiec, Pau­li­na Smaszcz Kurza­jew­ska, Kin­ga Rusin, Mar­ce­li­na Zawadz­ka, Justy­na Stecz­kow­ska, Ewa Woj­cie­chow­ska, Kata­rzy­na Zie­liń­ska, Mał­go­rza­ta Roze­nek Agniesz­ka Jastrzęb­ska, Iza­be­la Miko, Iza­be­la Jana­chow­ska, Karo­li­na Maili­now­ska, Klau­dia Halej­cio, Pau­li­na Draż­ba, Syl­wia Nowak, Julia Kamiń­ska, Pau­li­na Sykut, Agniesz­ka Cegiel­ska.

Nowa kolekcja ZAQUAD Nowa kolekcja ZAQUAD Nowa kolekcja ZAQUAD Nowa kolekcja ZAQUAD Nowa kolekcja ZAQUAD Nowa kolekcja ZAQUAD Nowa kolekcja ZAQUAD

Zdję­cia: Łukasz Puko­wiec

Video: Piotr Dęb­ski

Model­ka: Emi­lia Nawa­rec­ka / D’Vision

Sty­list­ka: Karo­li­na Gru­szec­ka

Pro­duk­cja: Anna Rybus / Pro­spe­ro Pro­duc­tion

Set design: Piotr Sta­chur­ski

Make-up: Wil­son / War­saw Cre­ati­ves

Wło­sy: Michał Bie­lic­ki / War­saw Cre­ati­ves

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Kampania ZAQUAD AW 2018/19

Sezon jesień-zima 2018/19 w odsło­nie ZAQUAD to eklek­tycz­ny powrót do lat 80-tych. Intry­gu­ją­cy, z wyra­zi­sty­mi looka­mi. Kreu­je przed nami tajem­ni­czy obraz kobie­ty, o sil­nej oso­bo­wo­ści. Boha­ter­ką kam­pa­nii ZAQUAD na sezon jesień-zima 2018/19 jest kobie­ta. Pew­na…
Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja ZAQUAD x The Blonde Salad jest już dostępna

Pol­ska mar­ka łączy siły z The Blon­de Salad, inter­ne­to­wą plat­for­mą stwo­rzo­ną przez modo­wą influ­en­cer­kę pocho­dzą­cą z Włoch, Chia­rę Fer­ra­gni. Razem two­rzą eks­klu­zyw­ną, limi­to­wa­ną kolek­cję kap­su­ło­wą. Ubra­nia kon­cep­tu modo­we­go ZAQUAD, zało­żo­ne­go przez Annę Bana­czek, któ­ra peł­ni…
Więcej