Nowa kolekcja ZAQUAD AW 2016 / 2017

ZAQUAD to mar­ka stwo­rzo­na dla nowo­cze­snych kobiet, któ­re dosko­na­le zna­ją modę. Głów­na idea i misja ZAQUAD? Two­rzyć dosko­na­le skro­jo­ne ubra­nia z pre­cy­zyj­ną dba­ło­ścią co do naj­mniej­sze­go szcze­gó­łu, któ­re wpi­su­ją­cą się w naj­now­sze tren­dy pro­sto ze świa­to­wych wybie­gów. Kolek­cje two­rzo­ne przez Annę Bana­czek powsta­ją w pra­cow­ni kra­wiec­kiej mar­ki przy pomo­cy naj­wyż­szej kla­sy spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie kra­wiec­twa, a mate­ria­ły kupo­wa­ne są od sta­łych dostaw­ców z Włoch, Fran­cji, Indii. Co wię­cej, prin­ty znaj­du­ją­ce się na ubra­niach są two­rzo­ne wyłącz­nie dla mar­ki ZAQUAD. Taka dba­łość o szcze­gó­ły daje poczu­cie luk­su­su i wyjąt­ko­wo­ści. To mar­ka dla indy­wi­du­ali­stek, któ­re nie boją się eks­pe­ry­men­to­wać.

13

Tych zało­żeń ZAQUAD trzy­ma się tak­że w sezo­nie jesień – zima 2016/ 2017. Jaka więc jest nowa kolek­cja? To połą­cze­nie kla­sy­ki i ory­gi­nal­no­ści w jed­nym. Naj­wyż­szej kla­sy mate­ria­ły, jak: szla­chet­na weł­na; jedwab­ne koron­ki oraz sza­le­nie mod­ne aksa­mit i welur zosta­ły ukształ­to­wa­ne tak, żeby pod­kre­ślić naj­pięk­niej­sze atu­ty kobie­co­ści. Wśród róż­no­rod­nej gamy skła­da­ją­cej się z 60 mode­li, swój wyma­rzo­ny znaj­dzie nawet naj­bar­dziej wybred­na znaw­czy­ni tren­dów. Kwie­ci­ste prin­ty, kla­sycz­na kra­ta w awan­gar­do­wej odsło­nie, głę­bo­kie czer­wie­nie i deli­kat­ne paste­le – to must have tego sezo­nu.

Kolek­cja jesień – zima 2016/2017 to eks­po­no­wa­nie kobie­co­ści i sub­tel­na gra zmy­słów: sukien­ki z odkry­ty­mi ramio­na­mi, deli­kat­ne fal­ba­ny, sek­sow­ne kom­bi­ne­zo­ny oraz odsła­nia­ją­ce ple­cy sukien­ki.

Nowa kolek­cja jest dostęp­na od grud­nia 2016, w war­szaw­skim buti­ku przy uli­cy Koszy­ko­wej 35 oraz w skle­pie inter­ne­to­wym. Ceny poszcze­gól­nych mode­li kształ­tu­ją się mię­dzy 450 a 1000 zło­tych.

4

Mar­ka ZAQUAD ist­nie­je na ryn­ku od 2014 roku. Dzię­ki naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów i wyra­zi­ste­go dizaj­nu pro­jek­ty mar­ki doce­nia­ją naj­więk­sze pol­skie gwiaz­dy, w tym: Nata­lia Siwiec, Pau­li­na Smaszcz Kurza­jew­ska, Kin­ga Rusin, Mar­ce­li­na Zawadz­ka, Justy­na Stecz­kow­ska, Ewa Woj­cie­chow­ska, Kata­rzy­na Zie­liń­ska, Mał­go­rza­ta Roze­nek Agniesz­ka Jastrzęb­ska, Iza­be­la Miko, Iza­be­la Jana­chow­ska, Karo­li­na Maili­now­ska, Klau­dia Halej­cio, Pau­li­na Draż­ba, Syl­wia Nowak, Julia Kamiń­ska, Pau­li­na Sykut, Agniesz­ka Cegiel­ska.

15 12 11 10 9 7 5

Zdję­cia: Łukasz Puko­wiec

Video: Piotr Dęb­ski

Model­ka: Emi­lia Nawa­rec­ka / D’Vision

Sty­list­ka: Karo­li­na Gru­szec­ka

Pro­duk­cja: Anna Rybus / Pro­spe­ro Pro­duc­tion

Set design: Piotr Sta­chur­ski

Make-up: Wil­son / War­saw Cre­ati­ves

Wło­sy: Michał Bie­lic­ki / War­saw Cre­ati­ves

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy