ModaNewsroom

Kampania ZAQUAD AW 2018/19

Sezon jesień-zima 2018/19 w odsło­nie ZAQUAD to eklek­tycz­ny powrót do lat 80-tych. Intry­gu­ją­cy, z wyra­zi­sty­mi looka­mi. Kreu­je przed nami tajem­ni­czy obraz kobie­ty, o sil­nej oso­bo­wo­ści.

Boha­ter­ką kam­pa­nii ZAQUAD na sezon jesień-zima 2018/19 jest kobie­ta. Pew­na sie­bie i domi­nu­ją­ca. Moty­wem prze­wod­nim linii jest awan­gar­da w wer­sji sau­te i moc­no uni­ka­to­we kro­je. Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia kolek­cji sta­ły się iko­ny sty­lu lat 80-tych. Bez­kom­pro­mi­so­we, nie­za­leż­ne, wyzwo­lo­ne.


“Naj­now­szą linię dedy­ku­je kobie­tom odważ­nym, cenią­cym wyra­zi­sty styl. Stwo­rzy­łam ją w opar­ciu o lata 80-te. Chcia­łam też, aby linia ta była reali­za­cją modo­wych marzeń. Tych, zwią­za­nych z chę­cią posia­da­nia ubrań naj­wyż­szej jako­ści, któ­re świet­nie mode­lu­ją talię i pod­kre­śla­ją atu­ty syl­wet­ki.” – komen­tu­je zało­ży­ciel­ka i głów­na pro­jek­tant­ka mar­ki ZAQUAD, Anna Bana­czek.

 

Power shoulders i podkreślona talia

Jak jest więc powsta­ła kolek­cja? To mozai­ka sty­lu lat 80-tych z nawią­za­niem do naj­go­ręt­szych tren­dów sezo­nu. Domi­nu­ją sukien­ki z wyraź­nie pod­kre­ślo­ną syl­wet­ką. Są tak­że puchów­ki. Dostęp­ne w odcie­niu soczy­ste­go bakła­ża­nu oraz ogni­stej czer­wie­ni. Choć to dopie­ro począ­tek!

Jesien­no-zimo­we pro­po­zy­cje ZAQUAD to tak­że waria­cje na temat gar­ni­tu­ru, nawią­zu­ją­ce do ery power dres­sin­gu. Moc­no kobie­ce­go szny­tu kolek­cji nada­ją mary­nar­ki z pokre­ślo­ny­mi ramio­na­mi w musz­tar­do­wym odcie­niu, zesta­wy w duże gro­chy oraz prze­ska­lo­wa­ne żakie­ty w kra­tę z mini spód­ni­ca­mi.
The power of flash
W linii domi­nu­je mie­nią­ce się zło­to, atra­men­to­wa czerń, trans­pa­rent­na biel. Choć tak­że kha­ki, czer­wień czy rudy brąz. Jeśli inspi­ra­cją sta­ją się lata 80-te, nie mogło zabrak­nąć w kolek­cji zaba­wy moty­wem disco. Są rów­nież super mod­ne czar­ne cent­ki i atra­men­to­we koron­ki.
Materials are the clue
ZAQUAD przy­wra­ca do łask takie tka­ni­ny jak: organ­ty­nę czy wisko­zę ze zło­tą nit­ką. Jest tak­że lateks. Choć bazą kolek­cji sta­ły się takie mate­ria­ły jak ele­ganc­ki aksa­mit, szla­chet­na weł­na i zwiew­ne szy­fo­ny.
Kolek­cja na sezon jesień-zima 2018/19 dostęp­na onli­ne oraz w buti­ku przy ul. Moko­tow­skiej 41/2.
Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Kolekcja ZAQUAD x The Blonde Salad jest już dostępna

Pol­ska mar­ka łączy siły z The Blon­de Salad, inter­ne­to­wą plat­for­mą stwo­rzo­ną przez modo­wą influ­en­cer­kę pocho­dzą­cą z Włoch, Chia­rę Fer­ra­gni. Razem two­rzą eks­klu­zyw­ną, limi­to­wa­ną kolek­cję kap­su­ło­wą. Ubra­nia kon­cep­tu modo­we­go ZAQUAD, zało­żo­ne­go przez Annę Bana­czek, któ­ra peł­ni…
Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja ZAQUAD AW 2016 / 2017

ZAQUAD to mar­ka stwo­rzo­na dla nowo­cze­snych kobiet, któ­re dosko­na­le zna­ją modę. Głów­na idea i misja ZAQUAD? Two­rzyć dosko­na­le skro­jo­ne ubra­nia z pre­cy­zyj­ną dba­ło­ścią co do naj­mniej­sze­go szcze­gó­łu, któ­re wpi­su­ją­cą się w naj­now­sze tren­dy pro­sto ze…
Więcej