ModaNewsroom

Kolekcja ZAQUAD x The Blonde Salad jest już dostępna

Pol­ska mar­ka łączy siły z The Blon­de Salad, inter­ne­to­wą plat­for­mą stwo­rzo­ną przez modo­wą influ­en­cer­kę pocho­dzą­cą z Włoch, Chia­rę Fer­ra­gni. Razem two­rzą eks­klu­zyw­ną, limi­to­wa­ną kolek­cję kapsułową.

Ubra­nia kon­cep­tu modo­we­go ZAQUAD, zało­żo­ne­go przez Annę Bana­czek, któ­ra peł­ni rolę głów­nej pro­jek­tant­ki, noszo­ne są przez takie gwiaz­dy jak Maf­fa­shion, Anna Lewan­dow­ska, Anna Sku­ra, Mał­go­rza­ta Roze­nek, Pau­li­na Sykut-Jeży­na czy San­dra Kubic­ka. Mar­ka uwiel­bia­na jest tak­że przez sty­li­stów, cze­go prze­ja­wem są licz­ne sesje w takich maga­zy­nach, jak: Elle, Harper’s Baza­ar czy VIVA!

Współ­pra­ca z The Blon­de Salad jest nie­zwy­kle waż­nym punk­tem w roz­wo­ju mar­ki ZAQUAD. Wła­ści­ciel­ka ser­wi­su – Chia­ra Fer­ra­gni, jak poda­je maga­zyn For­bes, jest bowiem naj­bar­dziej wpły­wo­wą influ­en­cer­ką modo­wą na świecie.

W 2016 roku ser­wis The Blon­de Salad wpro­wa­dził inno­wa­cyj­ną plat­for­mę e‑commerce, któ­ra współ­pra­cu­je ze sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ny­mi mar­ka­mi, two­rząc kolek­cje ubrań i akce­so­riów w limi­to­wa­nych edy­cjach. Co waż­ne, pro­jek­ty te są dostęp­ne tyl­ko i wyłącz­nie na www.theblondsalad.com. Do tej pory plat­for­ma może pochwa­lić się kola­bo­ra­cja­mi z taki­mi bran­da­mi, jak: Rebec­ca Min­koff, Eli­za­beth Arden, Super­ga czy nawet Giu­sep­pe Zanot­ti. Dziś do tego gro­na zali­cza się tak­że pol­ska mar­ka ZAQUAD!

ZAQUAD x TBS przed­sta­wia nam limi­to­wa­ną kolek­cję dla kobiet. Jest ona błysz­czą­ca i uro­cza, a przy tym wno­si powiew świe­żo­ści, w nie­zwy­kły spo­sób pod­kre­śla­jąc mło­dość. Skła­da się z trzech sukie­nek: siat­ko­wa­nej z hafta­mi w gwiaź­dzi­sty wzór, dostęp­nej w dwóch kolo­rach: atra­men­to­wej czer­ni i deli­kat­nej bie­li oraz poły­sku­ją­cej mini z cekinami.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Kampania ZAQUAD AW 2018/19

Sezon jesień-zima 2018/19 w odsło­nie ZAQUAD to eklek­tycz­ny powrót do lat 80-tych. Intry­gu­ją­cy, z wyra­zi­sty­mi looka­mi. Kreu­je przed nami tajem­ni­czy obraz kobie­ty, o sil­nej oso­bo­wo­ści. Boha­ter­ką kam­pa­nii ZAQUAD na sezon jesień-zima 2018/19 jest kobie­ta. Pewna…
Więcej
ModaNewsroom

MELISSA x THE BLONDE SALAD

Melis­sa przed­sta­wia naj­now­szą współ­pra­cę z The Blon­de Salad. Po kul­to­wych koope­ra­cjach z Com­me des Garçons, Vivien­ne Westwo­od, Kar­lem Lager­fel­dem i Jere­mym Scot­tem, mar­ka jest goto­wa na spe­cjal­ną współ­pra­cę. Nawią­za­ła ją z plat­for­mą zało­żo­ną przez jedną…
Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja ZAQUAD AW 2016 / 2017

ZAQUAD to mar­ka stwo­rzo­na dla nowo­cze­snych kobiet, któ­re dosko­na­le zna­ją modę. Głów­na idea i misja ZAQUAD? Two­rzyć dosko­na­le skro­jo­ne ubra­nia z pre­cy­zyj­ną dba­ło­ścią co do naj­mniej­sze­go szcze­gó­łu, któ­re wpi­su­ją­cą się w naj­now­sze tren­dy pro­sto ze…
Więcej