ModaNewsroom

Nowa kolekcja ZAQUAD AW 2016 / 2017

ZAQUAD to mar­ka stwo­rzo­na dla nowo­cze­snych kobiet, któ­re dosko­na­le zna­ją modę. Głów­na idea i misja ZAQUAD? Two­rzyć dosko­na­le skro­jo­ne ubra­nia z pre­cy­zyj­ną dba­ło­ścią co do naj­mniej­sze­go szcze­gó­łu, któ­re wpi­su­ją­cą się w naj­now­sze tren­dy pro­sto ze…

Więcej