ModaNewsroom

Kampania ZAQUAD AW 2018/19

Sezon jesień-zima 2018/19 w odsło­nie ZAQUAD to eklek­tycz­ny powrót do lat 80-tych. Intry­gu­ją­cy, z wyra­zi­sty­mi looka­mi. Kreu­je przed nami tajem­ni­czy obraz kobie­ty, o sil­nej oso­bo­wo­ści. Boha­ter­ką kam­pa­nii ZAQUAD na sezon jesień-zima 2018/19 jest kobie­ta. Pewna…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja ZAQUAD x The Blonde Salad jest już dostępna

Pol­ska mar­ka łączy siły z The Blon­de Salad, inter­ne­to­wą plat­for­mą stwo­rzo­ną przez modo­wą influ­en­cer­kę pocho­dzą­cą z Włoch, Chia­rę Fer­ra­gni. Razem two­rzą eks­klu­zyw­ną, limi­to­wa­ną kolek­cję kap­su­ło­wą. Ubra­nia kon­cep­tu modo­we­go ZAQUAD, zało­żo­ne­go przez Annę Bana­czek, któ­ra pełni…

Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja ZAQUAD AW 2016 / 2017

ZAQUAD to mar­ka stwo­rzo­na dla nowo­cze­snych kobiet, któ­re dosko­na­le zna­ją modę. Głów­na idea i misja ZAQUAD? Two­rzyć dosko­na­le skro­jo­ne ubra­nia z pre­cy­zyj­ną dba­ło­ścią co do naj­mniej­sze­go szcze­gó­łu, któ­re wpi­su­ją­cą się w naj­now­sze tren­dy pro­sto ze…

Więcej