ModaNewsroom

Nowa kolekcja Wrangler wiosna-lato 2017 r.

Wran­gler ma za sobą dłu­gą histo­rię inno­wa­cji w dzie­dzi­nie deni­mu i nic nie wska­zu­je na to, by przy­szłość mar­ki mia­ła wyglą­dać ina­czej. W roku 2017 fir­ma obcho­dzi swo­je 70. uro­dzi­ny, a naj­now­sza kolek­cja na wio­snę i lato dowo­dzi, że zami­ło­wa­nie do deta­li od wie­lu lat pozo­sta­je jed­ną z wyróż­nia­ją­cych się cech mar­ki. W kolek­cji wio­sna-lato 2017 Wran­gler prze­pro­wa­dza praw­dzi­wą rewo­lu­cję w kwe­stii dam­skich kro­jów i roz­mia­rów, roz­sze­rza­jąc swój kon­cept Body Bespo­ke. Mar­ka nie tyl­ko wpro­wa­dza nowe faso­ny jak Super Skin­ny, ale rów­nież nowe nazew­nic­two, by uła­twić zna­le­zie­nie ide­al­nej pary dżinsów.

Nowe podej­ście do kro­jów i roz­mia­rów oraz zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gie w posta­ci Sha­pe Ready i Xtra Stretch 360 dają nam 100% pew­ność, że nasze spodnie są naj­lep­szym pro­duk­tem na ryn­ku”, mówi Sean Gorm­ley, dyrek­tor arty­stycz­ny Wran­gler. „Zain­we­sto­wa­li­śmy dużo wysił­ku w udo­sko­na­le­nie kro­jów i nada­nie im nowo­cze­sne­go wyglą­du za pomo­cą sub­tel­niej­szych prze­szyć oraz nowych guzi­ków i nitów”.

Wrangler

Tym razem po inspi­ra­cje Wran­gler się­ga do lat 70. Hafty w kow­boj­skim sty­lu, naszyw­ki, wystrzę­pio­ne nogaw­ki oraz spło­wia­łe odcie­nie nie­bie­skie­go i cie­nio­wa­nia kolo­ru indy­go naj­le­piej opi­su­ją to, co zawie­ra kolek­cja. Ducha tam­tych lat dodat­ko­wo pod­kre­śla­ją wzór ban­da­ny paisley oraz kul­to­we duże kra­ty drwa­la, któ­re są wyko­rzy­sta­ne w koszu­lach i kurt­kach w sty­lu bom­ber. Na gorą­ce let­nie dni mar­ka przy­go­to­wa­ła szor­ty, dżin­sy nad kost­kę i luź­ne topy uszy­te z natu­ral­nych struk­tu­ral­nych tka­nin w neu­tral­nych odcie­niach kości sło­nio­wej, bla­do­nie­bie­skie­go i jasne­go beżu. Deta­le w sty­lu vin­ta­ge – postrzę­pio­ne brze­gi, roz­dar­cia i inne efek­ty nada­ją­ce dżin­som zno­szo­ny wygląd – spra­wia­ją, że każ­da para wyglą­da jak ulu­bio­ne spodnie noszo­ne od wie­lu lat. Pla­ża jest popu­lar­nym miej­scem odpo­czyn­ku pod­czas let­nich wakacji.

Wrangler

Nie­po­wta­rzal­na atmos­fe­ra tego miej­sca rów­nież zna­la­zła swo­je odzwier­cie­dle­nie w pro­po­zy­cjach Wran­gler. O waka­cyj­nym duchu przy­po­mi­na­ją inte­re­su­ją­co wykoń­czo­ne powierzch­nie tka­nin jak far­bo­wa­nia typu tie dye czy batik oraz odbar­wie­nia, któ­re zasto­so­wa­no na koszul­kach, spodniach i kom­bi­ne­zo­nach. Tka­ni­ny z lnu i baweł­ny oraz dzia­ni­ny wzbo­ga­co­no przę­dzą Lurex® i srebr­ną nicią, któ­re wpro­wa­dzi­ły do paste­lo­wej pale­ty spo­rą por­cję energii.

Wrangler Wrangler Wrangler

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Kolekcja Wrangler ICONS

Dreszcz emo­cji, pod­eks­cy­to­wa­ny tłum, potę­ga muzy­ki. Histo­ria Wran­gler od zawsze prze­pla­ta­ła się z naj­więk­szy­mi arty­sta­mi sce­ny muzycz­nej. Zain­spi­ro­wa­ni ich twór­czo­ścią i cha­ry­zmą stwo­rzy­li­śmy kolek­cję ICONS, a w niej sześć legen­dar­nych faso­nów w nowo­cze­snej odsło­nie. Londyn,…
Więcej
ModaMust have

Kurtka jeansowa – must have tej wiosny

Kurt­ka jean­so­wa jest jed­nym z tych ele­men­tów gar­de­ro­by, któ­re powin­ny zna­leźć się w każ­dej kobie­cej sza­fie. Jest wygod­na, ide­al­na na wio­sen­ne tem­pe­ra­tu­ry a przy tym może być nie­zwy­kle kobie­ca i sty­lo­wa. Zawsze była obec­na w…
Więcej
ModaMust have

Match denim - najmodniejsze typy jeansów

Tego lata cofa­my się w cza­sie – pro­sto do lat 90, w któ­rych prym wiódł spor­to­wy styl dziew­czyn ze Spi­ce Girls i grun­ge, a wraz z nim… denim. Za duże kurt­ki jean­so­we, poszar­pa­ne spodnie z dziurami…
Więcej