WRANGLER – ZAPOWIEDŹ KOLEKCJI WIOSNA-LATO 2019

Kolek­cja wio­­sna-lato 2019, któ­ra zade­biu­tu­je już w listo­pa­dzie, umoc­ni sta­tus Wran­gle­ra jako kul­to­wej ame­ry­kań­skiej mar­ki deni­mo­wej. Wszyst­ko dzię­ki ubra­niom, któ­re odda­ją cześć i nawią­zu­ją este­tycz­nie…

Wrangler. Kolekcja Blue & Yellow.

Kolek­cja Blue & Yel­low to barw­na retro­spek­cja lat 80. i 90., pod­czas któ­rych mło­dzień­cza ener­gia i odważ­ne logo domi­no­wa­ły w modzie. Nie­­bie­­sko-żół­te kolo­ry­stycz­ne duo od dzie­się­cio­le­ci…

Nowa kolekcja Wrangler wiosna-lato 2017 r.

Wran­gler ma za sobą dłu­gą histo­rię inno­wa­cji w dzie­dzi­nie deni­mu i nic nie wska­zu­je na to, by przy­szłość mar­ki mia­ła wyglą­dać ina­czej. W roku 2017…