ModaNewsroom

Kolekcja Wrangler ICONS

Dreszcz emocji, podekscytowany tłum, potęga muzyki. Historia Wrangler od zawsze przeplatała się z największymi artystami sceny muzycznej. Zainspirowani ich twórczością i charyzmą stworzyliśmy kolekcję ICONS, a w niej sześć legendarnych fasonów w nowoczesnej odsłonie.

Nowa kolekcja WRANGLER

Lon­dyn, Austin, Bang­kok, San­tia­go de Chi­le oraz Buenos Aires będą gospo­da­rza­mi pierw­szej glo­bal­nej kam­pa­nii rekla­mo­wej Wran­gler. Jej inte­gral­ną czę­ścią jest film, będą­cy praw­dzi­wym hoł­dem zło­żo­nym wybit­nym muzy­kom, któ­ry pre­zen­tu­je wpływ kul­to­wej mar­ki deni­mo­wej jaką jest Wran­gler na świa­to­wą sce­nę muzycz­ną. Od roc­ka przez hip-hop po bli­skie ser­cu Wran­gler ryt­my muzy­ki coun­try – kam­pa­nia sku­pia się na kre­atyw­no­ści, miło­śni­kach muzy­ki oraz pamięt­nych momen­tach zapi­sa­nych w jej historii.

Ścież­ka dźwię­ko­wa jest remik­sem utwo­ru „Ato­mic” zespo­łu Blon­die przy­go­to­wa­nym przez bry­tyj­skie­go pro­du­cen­ta i woka­li­stę Lil Silvę. To rów­nież ukłon w stro­nę Deb­bie Har­ry, któ­ra w latach 70. była wiel­ką miło­śniczk deni­mu Wran­gler. Nie ona jed­na! Legen­dy sce­ny muzycz­nej takie jak Mick Jag­ger, John Len­non czy Bob Mar­ley rów­nież mie­li swo­je ulu­bio­ne ubra­nia Wran­gler. Kul­to­we faso­ny mar­ki, trzy dla kobiet i trzy dla męż­czyzn, poja­wią się teraz w nowej odsłonie.

Kolek­cja Wran­gler ICONS zosta­ła uszy­ta z baweł­ny w 20% pocho­dzą­cej z recy­klin­gu. Znaj­dzie­cie w niej mię­dzy inny­mi kurt­kę 124MJ, uzna­wa­ną za pier­wo­wzór kurt­ki deni­mo­wej, oraz koszu­lę western 27MW, stwo­rzo­ną z myślą o kow­bo­jach, któ­ra szyb­ko pod­bi­ła ser­ca gwiazd roc­ka. Poja­wią się rów­nież dżin­sy 11MWZ – pierw­szy ory­gi­nal­ny fason slim stwo­rzo­ny spe­cjal­nie dla kow­bo­jów. Przy­go­to­wa­li­śmy rów­nież nową odsło­nę mode­lu z lat 50. dla kobiet, któ­ry przy­po­mni o uro­ku Mari­lyn Mon­roe i przy­wo­ła ducha tam­tych kolo­ro­wych lat.

Kolekcja Wrangler ICONS

To wła­śnie dzię­ki tym faso­nom Wran­gler zyskał sta­tus kul­to­wej mar­ki deni­mo­wej. Kolek­cja ICONS przy­wo­ła ich dłu­gą histo­rię oraz arty­stów, któ­rzy roz­sła­wi­li je na całym świecie.

Od ponad 70 lat Wran­gler jest syno­ni­mem bun­tow­ni­cze­go sty­lu. Jego korze­nie się­ga­ją roku 1904, kie­dy to zaist­niał jako fir­ma pro­du­ku­ją­ca odzież robo­czą. Mar­ka Wran­gler naro­dzi­ła się w roku 1947 w odpo­wie­dzi na potrze­by ryn­ku odzie­ży dla kow­bo­jów. Kolej­ne dwie deka­dy to czas rewo­lu­cji kul­tu­ro­wej, w któ­rej Wran­gler miał swój udział. Prak­tycz­na odzież robo­cza szyb­ko zyska­ła popu­lar­ność w gro­nie mło­dych ludzi. Stwo­rzo­ne dla jeźdź­ców rodeo i ran­cze­rów ubra­nia o auten­tycz­nym ame­ry­kań­skim cha­rak­te­rze pod­bi­ły ser­ca pio­nie­rów i gwiazd muzy­ki roc­ko­wej, by z cza­sem wyzna­czyć nie­po­wta­rzal­ny styl.

Kolek­cja ICONS jest ukło­nem w stro­nę dzie­dzic­twa mar­ki, ale jed­no­cze­śnie patrzy w przy­szłość i odpo­wia­da na aktu­al­ne potrze­by klien­tów dzię­ki zasto­so­wa­nym wykoń­cze­niom i inno­wa­cjom. Syl­wet­ki są bar­dziej dopa­so­wa­ne i zgrab­ne, ale pozo­sta­ją wier­ne ory­gi­na­łom. Zaawan­so­wa­ne meto­dy far­bo­wa­nia pozwo­li­ły nato­miast uzy­skać auten­tycz­nie wyglą­da­ją­ce efek­ty kil­ku­let­nie­go zno­sze­nia w ponad­cza­so­wym stylu.

Kolek­cja ICONS to ubra­nia, któ­rych poszu­ku­ją praw­dzi­wi entu­zja­ści deni­mo­wych pere­łek. Faso­ny, któ­re mają za sobą dłu­gą histo­rię i były noszo­ne przez naj­więk­sze legen­dy. Od teraz są dostęp­ne dla każ­de­go – zapro­jek­to­wa­ne tak, by spro­stać aktu­al­nym tren­dom i trwać w dosko­na­łym sta­nie przez lata.

Kolekcja Wrangler ICONS jeans

 Noś. Kochaj. Dziel się.

IKONY ŻYJĄ WIECZNIE!

 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Nowa kolekcja Wrangler wiosna-lato 2017 r.

Wran­gler ma za sobą dłu­gą histo­rię inno­wa­cji w dzie­dzi­nie deni­mu i nic nie wska­zu­je na to, by przy­szłość mar­ki mia­ła wyglą­dać ina­czej. W roku 2017 fir­ma obcho­dzi swo­je 70. uro­dzi­ny, a naj­now­sza kolek­cja na wiosnę…
Więcej