ModaMust have

Kurtka jeansowa – must have tej wiosny

Kurtka jeansowa jest jednym z tych elementów garderoby, które powinny znaleźć się w każdej kobiecej szafie. Jest wygodna, idealna na wiosenne temperatury a przy tym może być niezwykle kobieca i stylowa. Zawsze była obecna w modzie, ale w tym roku można ją było zaobserwować na co drugim zdjęciu street style podczas tygodni mody. Jeśli jeszcze nie posiadacie takiej kurtki, mamy nadzieję, że nasza lista i inspiracje zmotywują Was do poszukania modelu dla siebie. 

Jaki model wybrać?

Nie ukry­wa­my, że naj­le­piej posia­dać kla­sycz­ny model, bez fal­ban, naszyć i ceki­nów. Jest to takie nakry­cie, któ­re będzie nam słu­ży­ło przez kil­ka sezo­nów co naj­mniej. A jak dobrze wie­my tren­dy się zmie­nia­ją, dla­te­go nie­za­leż­nie od tego co jest teraz mod­ne, war­to się przede wszyst­kim zaopa­trzyć w pro­stą jean­so­wą kurt­kę bez ozdób. 

Jeże­li jed­nak roz­glą­da­cie się za czymś tyl­ko na ten sezon, bądź kla­sycz­ny model już posia­da­cie, mamy dla Was rów­nież kil­ka bar­dziej uroz­ma­ico­nych pro­po­zy­cji wybra­nych zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi w tym sezo­nie trendami.

Z czym nosić?

Jean­so­wa kurt­ka ma tę zale­tę, że pasu­je nie­mal­że do wszyst­kie­go. Wyjąt­kiem są oka­zje for­mal­ne, ale to zda­je się być oczy­wi­ste. Będzie wyglą­dać dobrze zarów­no w zesta­wie­niu z let­nią sukien­ką w kwiat­ki, jak i z kla­sycz­ny­mi czar­ny­mi spodnia­mi i bia­łym pod­ko­szul­kiem. Kom­bi­na­cji jest mnó­stwo, wszyst­ko zale­ży od tego jaki efekt chce­cie uzyskać. 

Naj­mod­niej­sze w tym sezo­nie są wer­sje do pasa, któ­re pięk­nie pod­kre­śla­ją talię. Jeśli jed­nak nie lubi­cie takiej dłu­go­ści, może­cie ewen­tu­al­nie się­gnąć po dłuż­szą wersję. 

Jeśli cho­dzi o odcień jean­su, obo­wią­zu­je zupeł­na dowol­ność, kie­ruj­cie się wła­sny­mi preferencjami.

Na każdą kieszeń

Z najwyższej półki

 

Tekst: Julia Szułdrzyńska
Kola­że: Lau­ra Osakowicz

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Nowa kolekcja Wrangler wiosna-lato 2017 r.

Wran­gler ma za sobą dłu­gą histo­rię inno­wa­cji w dzie­dzi­nie deni­mu i nic nie wska­zu­je na to, by przy­szłość mar­ki mia­ła wyglą­dać ina­czej. W roku 2017 fir­ma obcho­dzi swo­je 70. uro­dzi­ny, a naj­now­sza kolek­cja na wiosnę…
Więcej
ModaMust have

Match denim - najmodniejsze typy jeansów

Tego lata cofa­my się w cza­sie – pro­sto do lat 90, w któ­rych prym wiódł spor­to­wy styl dziew­czyn ze Spi­ce Girls i grun­ge, a wraz z nim… denim. Za duże kurt­ki jean­so­we, poszar­pa­ne spodnie z dziurami…
Więcej
ModaNewsroom

Levi's® prezentuje kolekcję na sezon jesień-zima 2015

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Na sezon jesień-zima 2015 mar­ka Levi’s® pre­zen­tu­je kolek­cję inspi­ro­wa­ną natu­ral­nym kra­jo­bra­zem Pół­noc­nej Kali­for­nii. Bru­nat­ne odcie­nie roz­le­głych lasów sekwo­jo­wych, muśnię­te słoń­cem wzgó­rza i szkla­ne pla­że roz­cią­ga­ją­ce się wzdłuż wybrze­ża Lost Coast to motywy…
Więcej