Kurtka jeansowa – must have tej wiosny

Kurtka jeansowa jest jednym z tych elementów garderoby, które powinny znaleźć się w każdej kobiecej szafie. Jest wygodna, idealna na wiosenne temperatury a przy tym może być niezwykle kobieca i stylowa. Zawsze była obecna w modzie, ale w tym roku można ją było zaobserwować na co drugim zdjęciu street style podczas tygodni mody. Jeśli jeszcze nie posiadacie takiej kurtki, mamy nadzieję, że nasza lista i inspiracje zmotywują Was do poszukania modelu dla siebie.

Jaki model wybrać?

Nie ukry­wa­my, że naj­le­piej posia­dać kla­sycz­ny model, bez fal­ban, naszyć i ceki­nów. Jest to takie nakry­cie, któ­re będzie nam słu­ży­ło przez kil­ka sezo­nów co naj­mniej. A jak dobrze wie­my tren­dy się zmie­nia­ją, dla­te­go nie­za­leż­nie od tego co jest teraz mod­ne, war­to się przede wszyst­kim zaopa­trzyć w pro­stą jean­so­wą kurt­kę bez ozdób.

Jeże­li jed­nak roz­glą­da­cie się za czymś tyl­ko na ten sezon, bądź kla­sycz­ny model już posia­da­cie, mamy dla Was rów­nież kil­ka bar­dziej uroz­ma­ico­nych pro­po­zy­cji wybra­nych zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi w tym sezo­nie tren­da­mi.

Z czym nosić?

Jean­so­wa kurt­ka ma tę zale­tę, że pasu­je nie­mal­że do wszyst­kie­go. Wyjąt­kiem są oka­zje for­mal­ne, ale to zda­je się być oczy­wi­ste. Będzie wyglą­dać dobrze zarów­no w zesta­wie­niu z let­nią sukien­ką w kwiat­ki, jak i z kla­sycz­ny­mi czar­ny­mi spodnia­mi i bia­łym pod­ko­szul­kiem. Kom­bi­na­cji jest mnó­stwo, wszyst­ko zale­ży od tego jaki efekt chce­cie uzy­skać.

Naj­mod­niej­sze w tym sezo­nie są wer­sje do pasa, któ­re pięk­nie pod­kre­śla­ją talię. Jeśli jed­nak nie lubi­cie takiej dłu­go­ści, może­cie ewen­tu­al­nie się­gnąć po dłuż­szą wer­sję.

Jeśli cho­dzi o odcień jean­su, obo­wią­zu­je zupeł­na dowol­ność, kie­ruj­cie się wła­sny­mi pre­fe­ren­cja­mi.

Na każdą kieszeń

Z najwyższej półki

 

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy