ModaMust have

Match denim – najmodniejsze typy jeansów

Tego lata cofamy się w czasie – prosto do lat 90, w których prym wiódł sportowy styl dziewczyn ze Spice Girls i grunge, a wraz z nim… denim.

Za duże kurtki jeansowe, poszarpane spodnie z dziurami i naszywkami, wysokim stanem, skinny, „mom jeans”, a wszystko najlepiej w wersji total look. Nie musisz być mistrzynią w noszeniu i zestawianiu ze sobą odważnie koloru blue, ale w tym sezonie po prostu nie wypada nie znać najmodniejszych typów jeansów. Poznaj najlepsze trzy typy według redakcji Vers. Który wybierasz Ty?

najmodniejsze typy jeansów

1. Zara, 2. Vete­ments, 3. Ste­ve J & Yoni P , 4. H&M, 5 I Love Fri­day Jeans

  1. Łączone materiały

Chcesz nadać swo­jej sty­li­za­cji luź­niej­szy, grunge’owy look? Jeśli czę­sto nie możesz się zde­cy­do­wać- jasny czy ciem­ny denim, w tym sezo­nie ten dyle­mat już Cię nie doty­czy. Śmia­ło możesz nosić je oba. I to jed­no­cze­śnie! Świet­nym roz­wią­za­niem będą jean­sy z łączo­nych mate­ria­łów, z doszy­ty­mi, wyraź­ny­mi pozio­my­mi pasa­mi z ciem­niej­sze­go deni­mu po zewnętrz­nej stro­nie noga­wek. Taki krój świet­nie współ­gra z krót­szym, lek­ko postrzę­pio­nym dołem i jest tak wyra­zi­sty, że do dopeł­nie­nia sty­li­za­cji cza­sem wystar­czy tyl­ko zwy­kły t‑shirt.

Rada: A jeśli dwa rodza­je jean­su to dla Cie­bie wciąż mało, w skle­pach możesz poszu­kać tak­że jeans łączo­ny z prin­tem moro lub innych materiałów.

najmodniejsze typy jeansów

1. Maison Scotch, 2. Rec­la­imed Vin­ta­ge, 3. Guc­ci, 4. Zara

  1. Aplikacje

Szał na kwia­to­we prin­ty i apli­ka­cje roz­po­czął Ales­san­dro Miche­le umiesz­cza­jąc je w nowych kolek­cjach domu mody Guc­ci nie­mal wszę­dzie- od akce­so­riów, po toreb­ki, aż po jean­so­we kata­ny i kurt­ki bom­ber­ki. Jeśli jesteś jed­ną z tych oso­ób, któ­ra lubi się wyróż­niać i chcesz spra­wić, by model Two­ich spodni był nie­po­wta­rzal­ny, spró­buj kupić goto­wy lub… zrób to sama! O czym mowa? Tego lata podą­ża­jąc za wybie­go­wy­mi tren­da­mi nie­zwy­kle mod­ne są apli­ka­cje- hafty, naszyw­ki i przy­pin­ki. Bez pro­ble­mu dosta­niesz je w każ­dej pasman­te­rii albo możesz zamó­wić w skle­pie inter­ne­to­wym. Ory­gi­nal­ność gwarantowana!

najmodniejsze typy jeansów

1. ASOS, 2. J BRAND, 3. Weekday

  1. Średni stan z krótkimi nogawkami

Model ze śred­nim sta­nem i krót­ki­mi nogaw­ka­mi jest uwiel­bia­ny i naj­czę­ściej w tym sezo­nie wybie­ra­my przez gwiaz­dy (Oli­via Paler­mo, Ken­dall Jen­ner). W prze­ci­wień­stwie do mode­li low, któ­re raczej spłasz­cza­ją poślad­ki i czy­nią naszą syl­wet­kę bar­dziej męską, mid-rise świet­nie osa­dza się w talii pod­kre­śla­jąc figu­rę oraz wydłu­ża­jąc nogi. Nie bój się tutaj eks­pe­ry­men­to­wać z nogaw­ka­mi! Wręcz pożą­da­ne są te sze­ro­kie, wystrzę­pio­ne czy nawet nad­szar­pa­ne. Z ramo­ne­ską stwo­rzą roc­ko­wy look, a gdy zało­żysz je do luź­nej bluz­ki boho z dłu­gi­mi ręka­wa­mi będą świet­nym powro­tem do lat ‘70.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: asos.com, zara.com, net-a-porter.com, matchesfashion.com

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaMust have

Kurtka jeansowa – must have tej wiosny

Kurt­ka jean­so­wa jest jed­nym z tych ele­men­tów gar­de­ro­by, któ­re powin­ny zna­leźć się w każ­dej kobie­cej sza­fie. Jest wygod­na, ide­al­na na wio­sen­ne tem­pe­ra­tu­ry a przy tym może być nie­zwy­kle kobie­ca i sty­lo­wa. Zawsze była obec­na w…
Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja Wrangler wiosna-lato 2017 r.

Wran­gler ma za sobą dłu­gą histo­rię inno­wa­cji w dzie­dzi­nie deni­mu i nic nie wska­zu­je na to, by przy­szłość mar­ki mia­ła wyglą­dać ina­czej. W roku 2017 fir­ma obcho­dzi swo­je 70. uro­dzi­ny, a naj­now­sza kolek­cja na wiosnę…
Więcej
ModaNewsroom

Levi's® prezentuje kolekcję na sezon jesień-zima 2015

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Na sezon jesień-zima 2015 mar­ka Levi’s® pre­zen­tu­je kolek­cję inspi­ro­wa­ną natu­ral­nym kra­jo­bra­zem Pół­noc­nej Kali­for­nii. Bru­nat­ne odcie­nie roz­le­głych lasów sekwo­jo­wych, muśnię­te słoń­cem wzgó­rza i szkla­ne pla­że roz­cią­ga­ją­ce się wzdłuż wybrze­ża Lost Coast to motywy…
Więcej