Moda

Styl sportowy lat 90. – ATHLEISURE od NAGO

Polska marka NAGO nieustannie zaskakuje. Oprócz ubrań szytych w Polsce z  z certyfikowanych, wysokiej jakości materiałów, które są przyjazne dla skóry i środowiska, NAGO szczególną uwagę zwraca na jakość i praktyczność ubrań, dzięki czemu można się nimi cieszyć przez wiele sezonów. 

Styl sportowy lat 90. - ATHLEISURE od NAGO

Tym razem na warsz­tat NAGO wzię­ło ubra­nia do ćwi­czeń, two­rząc wyjąt­ko­wą kolek­cję ATHLEISURE, osa­dzo­ną w sty­lu lat 90. To eko ubra­nia prze­zna­czo­ne do wszel­kich spor­to­wych aktyw­no­ści – od jogi, pila­te­su, aż po ćwi­cze­nia na siłow­ni. Mode­le ide­al­nie spraw­dzą się tak­że jako alter­na­ty­wa dla kla­sycz­ne­go dre­su. Nikt nie ma bowiem wąt­pli­wo­ści, że obec­nie dre­sy, topy i leg­gin­sy na sta­łe osa­dzi­ły się w modzie i zakła­da­my je nie tyl­ko do ćwi­czeń w domu czy na siłow­ni – sta­ły się po pro­stu nie­od­łącz­ną czę­ścią naszej codzien­nie gar­de­ro­by, a gra­ni­ca pomię­dzy siłow­nią, modą ulicz­ną, a domo­wą wygo­dą od daw­na moc­no się zacie­ra. Ostat­ni­mi cza­sy nie ma bowiem nic istot­niej­sze­go, niż wygo­da i  niczym nie­skrę­po­wa­ne ruchy.

Naj­now­sza, spor­to­wa i sty­lo­wa kolek­cja mar­ki prze­no­si nas w sza­lo­ne lata dzie­więć­dzie­sią­te, się­ga­jąc jed­no­cze­śnie po spraw­dzo­ne mate­ria­ły. NAGO zauwa­ży­ła, że obec­nie pozwa­la­my sobie na więk­szą swo­bo­dę w modzie, odważ­niej­sze połą­cze­nia i eks­pe­ry­men­ty, stop­nio­wo wpro­wa­dza­jąc do swo­jej gar­de­ro­by nowe, mod­ne ele­men­ty. A prze­cież zaba­wa modą, to jed­na wiel­ka, nie­koń­czą­ca się przy­go­da! Tym więk­sza jest przy­jem­ność, gdy doda­my do tego  dba­łość o naj­wyż­szej jako­ści cer­ty­fi­ko­wa­ne mate­ria­ły, kra­jo­wą pro­duk­cję i final­ny efekt mięk­kiej, nie­po­draż­nia­ją­cej skó­ry bawełny.

ATHLEISURE to przede wszyst­kim krót­kie topy, obszer­ne dre­sy, leg­gin­sy z gum­ką, mod­ne bike­ry i sze­ro­kie blu­zy. Całość w mik­sie zła­ma­nych kolo­rów, z któ­rych sły­nie NAGO: nie mogło zabrak­nąć więc czer­ni, fio­le­tu, lila, bur­gun­du i całej gamy odcie­ni nude oraz brą­zów. Linia dedy­ko­wa­na głów­nie ćwi­cze­niom i stwo­rzo­na w iście spor­to­wym cha­rak­te­rze, wca­le nie wyklu­cza jed­nak nosze­nia jej na co dzień.

Styl sportowy lat 90. - ATHLEISURE od NAGO sportowe ubrania NAGO sportowe ubrania NAGO sportowe ubrania NAGO sportowe ubrania NAGO sportowe ubrania NAGO lata 90 sportowe ubrania NAGO lata 90 sportowe ubrania NAGO lata 90 sportowe ubrania NAGO lata 90 sportowe ubrania NAGO lata 90 sportowe ubrania NAGO lata 90 sportowe ubrania NAGO lata 90 sportowe ubrania NAGO lata 90 sportowe ubrania NAGO

Sesja zdję­cio­wa do naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki NAGO zosta­ła zre­ali­zo­wa­na w kli­ma­cie lat 90-tych, a za arty­stycz­ną wizję odpo­wia­da foto­graf­ka Micha­ela Mete­so­vá. Przy­jem­ne dla oka zdję­cia to ukłon w stro­nę fanów foto­gra­fii sprzed trzech dekad: niczym nie­skrę­po­wa­ne ruchy i dziew­czę­ca spon­ta­nicz­ność, to coś, co defi­niu­je naj­now­szą kolek­cję marki.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Świadomość ciała już od najmłodszych lat - od kobiet, dla kobiet, czyli najnowsza akcja marki NAGO

Pol­ska mar­ka NAGO nie­mal od same­go począt­ku swo­je­go ist­nie­nia w szcze­gól­ny spo­sób trosz­czy się nie tyl­ko o pla­ne­tę, dba­jąc o uni­wer­sal­ność i two­rząc ubra­nia w opar­ciu o filo­zo­fię zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, ale tak­że o ludzi. NAGO…
Więcej
Moda

Kilka kroków do minimalistycznej garderoby

Basic, kla­sy­ki, baza – bez wzglę­du na to, jak je nazwiesz, te kil­ka klu­czo­wych ele­men­tów sta­no­wi solid­ny fun­da­ment każ­dej mini­ma­li­stycz­nej gar­de­ro­by. Począ­tek 2021 roku to naj­lep­szy czas, aby raz jesz­cze przej­rzeć swo­ją sza­fę i na…
Więcej
Moda

Jesienne niezbędniki w Twojej garderobie

Sezon jesien­no – zimo­wy w peł­ni, a to naj­lep­sza wia­do­mość dla tych, któ­rzy kocha­ją war­stwy. W tym roku jest to sezon szcze­gól­ny i abso­lut­nie wyjąt­ko­wy – z pew­no­ścią więk­szość z nas pla­nu­je bowiem zakup dobrej…
Więcej