Moda

Świadomość ciała już od najmłodszych lat – od kobiet, dla kobiet, czyli najnowsza akcja marki NAGO

Polska marka NAGO niemal od samego początku swojego istnienia w szczególny sposób troszczy się nie tylko o planetę, dbając o uniwersalność i tworząc ubrania w oparciu o filozofię zrównoważonego rozwoju, ale także o ludzi. NAGO tworzona dla kobiet, przez kobiety, doskonale zdaje sobie sprawę z problemów, z jakimi zmagają się współcześnie nie tylko dziewczynki, ale i dorosłe już kobiety. Nic więc dziwnego, że są im szczególnie bliskie. Naturalnie przyszła także chęć pomocy, edukacji i szerzenia przez markę świadomości własnego ciała już od najmłodszych lat. Jednocześnie, założycielka NAGO podkreśla, jak ważna jest walka o prawa i równość kobiet, w ostatnim czasie szczególnie w naszym kraju.

Sztucz­nie kre­owa­ny świat social mediów, pogoń za pięk­nem i mło­do­ścią spra­wia, że wie­le dziew­czy­nek jesz­cze na wcze­snym eta­pie życia doświad­cza pre­sji tego, by być pięk­ną. Zda­jąc sobie spra­wę ze ska­li pro­ble­mu samo­ak­cep­ta­cji wśród dziew­czy­nek, mar­ka NAGO posta­no­wi­ła aktyw­nie zaan­ga­żo­wać się w prze­ciw­dzia­ła­nie wszech­obec­nej pre­sji wyglą­du, prze­zna­cza­jąc część przy­cho­du z mar­co­wej sprze­da­ży na rzecz Fun­da­cji Kosmos dla Dziew­czy­nek, któ­rej celem jest m.in. ich wzmac­nia­nie, tak­że poprzez poka­zy­wa­nie im, że ich cia­ła są mądre, funk­cjo­nal­ne i zasłu­gu­ją na sza­cu­nek. 

Celem Fun­da­cji Kosmos dla Dziew­czy­nek jest „zepchnię­cie” kwe­stii wyglą­du na dal­szy plan, tak, aby nie patrzy­ły one na sie­bie przez pry­zmat oce­nia­ją­cych z zewnątrz obser­wa­to­rów, ale czer­pa­ły ze swo­jej fizycz­no­ści radość i siłę do codzien­ne­go dzia­ła­nia i reali­zo­wa­nia marzeń. Wizja ta jest nie­zwy­kle spój­na z prze­sła­niem mar­ki NAGO, któ­ra od same­go począt­ku sku­pia­ła się na pro­jek­to­wa­niu i two­rze­niu ubrań, w któ­rych każ­da kobie­ta będzie czu­ła się dobrze – nie­za­leż­nie od wzro­stu, figu­ry czy wie­ku. Nie od dziś wia­do­mo, że per­fek­cyj­nie skro­jo­ne ubra­nia są niczym dru­ga skó­ra, a ich ide­al­ne dopa­so­wa­nie nie krę­pu­je ruchów, jed­no­cze­śnie sub­tel­nie pod­kre­śla­jąc kobie­ce kształ­ty, a tym samym – poma­ga­ją poznać i zaprzy­jaź­nić się z wła­snym cia­łem. 

W naj­now­szej kolek­cji bie­li­zny znaj­dzie­my dwa, zupeł­nie nowe mode­le maj­tek wyko­na­ne z wyso­kiej jako­ści, przy­ja­znej dla skó­ry baweł­ny orga­nicz­nej. Ich przy­jem­ny w doty­ku mate­riał i wykoń­cze­nie w pasie ozdob­ną gum­ką spra­wia, że ide­al­nie dopa­so­wu­ją się do każ­de­go typu syl­wet­ki, deli­kat­nie pod­kre­śla­jąc kształ­ty. Dodat­ko­wo, model z wyso­kim sta­nem posia­da sub­tel­ny detal w posta­ci dwóch cięć z przo­du, nawią­zu­jąc tym samym do kro­ju męskiej bie­li­zny, a model z niż­szym sta­nem wykoń­czo­no deli­kat­ną meresz­ką, któ­ra nie krę­pu­je ruchów i spra­wia, że bie­li­zna jest nie­zwy­kle mięk­ka i wygod­na. Każ­dy z mode­li dostęp­ny jest w 5 wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: basalt, bran­dy rose, mint, deep pur­ple i onyx black.

Świadomość ciała już od najmłodszych lat - od kobiet, dla kobiet, czyli najnowsza akcja marki NAGO

NAGO regu­lar­nie anga­żu­je się w dzia­ła­nie orga­ni­za­cji pro­ko­bie­cych. To nie pierw­sza (i zapew­ne nie ostat­nia) taka akcja mar­ki, któ­ra jesie­nią 2020 roku na znak soli­dar­no­ści z orga­ni­za­tor­ka­mi pro­te­stów prze­ciw­ko zaostrze­niu usta­wy anty­abor­cyj­nej wypro­du­ko­wa­ła i wpro­wa­dzi­ła do sprze­da­ży koszul­ki z bły­ska­wi­cą. Cały dochód ze sprze­da­ży ponad 200 egzem­pla­rzy koszu­lek prze­zna­czo­no wów­czas na wspar­cie Ogól­no­pol­skie­go Straj­ku Kobiet. Ponad­to, NAGO wspie­ra tak­że wal­kę z ubó­stwem men­stru­acyj­nym w kra­jach afry­kań­skich, prze­ka­zu­jąc ścin­ki z pro­duk­cji oraz prób­ki mate­ria­łów na rzecz pro­jek­tu Sewing Toge­ther, gdzie w stwo­rzo­nym nie­daw­no stu­diu w Mom­ba­sie mło­de dziew­czy­ny uczą się jak samo­dziel­nie uszyć pod­pa­ski wie­lo­krot­ne­go użyt­ku. Oprócz eko­lo­gicz­nych korzy­ści, akcja ta ma na celu przede wszyst­kim wypo­sa­że­nie kobiet w siłę i nie­za­leż­ność, a tak­że prze­ko­na­nie, że men­stru­acja nigdy nie powin­na być dla żad­nej kobie­ty powo­dem do wsty­du czy rezy­gna­cji z edukacji.

Świadomość ciała już od najmłodszych lat - od kobiet, dla kobiet, czyli najnowsza akcja marki NAGO

Tym razem z oka­zji wyjąt­ko­we­go świę­ta, jakim jest Dzień Kobiet posta­no­wi­ła prze­zna­czyć 10% przy­cho­du ze sprze­da­ży całej kolek­cji bie­li­zny na rzecz Fun­da­cji Kosmos dla Dziew­czy­nek. Wła­ści­ciel­ka mar­ki jest prze­ko­na­na, ze dziew­czyn­ki to przy­szłość, pod­czas, gdy z dru­giej stro­ny od począt­ku muszą mie­rzyć się z pre­sją doty­czą­cą ich cia­ła i wyglą­du, co odbie­ra im pew­ność siebie.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Styl sportowy lat 90. - ATHLEISURE od NAGO

Pol­ska mar­ka NAGO nie­ustan­nie zaska­ku­je. Oprócz ubrań szy­tych w Pol­sce z  z cer­ty­fi­ko­wa­nych, wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów, któ­re są przy­ja­zne dla skó­ry i śro­do­wi­ska, NAGO szcze­gól­ną uwa­gę zwra­ca na jakość i prak­tycz­ność ubrań, dzię­ki cze­mu można…
Więcej
Moda

Kilka kroków do minimalistycznej garderoby

Basic, kla­sy­ki, baza – bez wzglę­du na to, jak je nazwiesz, te kil­ka klu­czo­wych ele­men­tów sta­no­wi solid­ny fun­da­ment każ­dej mini­ma­li­stycz­nej gar­de­ro­by. Począ­tek 2021 roku to naj­lep­szy czas, aby raz jesz­cze przej­rzeć swo­ją sza­fę i na…
Więcej
Moda

Jesienne niezbędniki w Twojej garderobie

Sezon jesien­no – zimo­wy w peł­ni, a to naj­lep­sza wia­do­mość dla tych, któ­rzy kocha­ją war­stwy. W tym roku jest to sezon szcze­gól­ny i abso­lut­nie wyjąt­ko­wy – z pew­no­ścią więk­szość z nas pla­nu­je bowiem zakup dobrej…
Więcej