NewsroomUroda

M·A·C Cosmetics x Światowy Dzień Walki z AIDS

1 grud­nia 2018 – jak co roku, M·A·C Cosme­tics uczest­ni­czy w akcji cha­ry­ta­tyw­nej wspie­ra­ją­cej Świa­to­wy Dzień Wal­ki z AIDS. W tym roku mija 10 lat od momen­tu włą­cze­nia się w wolon­ta­riat na rzecz orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nych, które…

Więcej
NewsroomUroda

NOWA KOLEKCJA MAC COSMETICS: CINDERELLA

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Ponad­cza­so­wa i odważ­na, naj­bar­dziej zna­na księż­nicz­ka Disney’a inspi­ru­je bajecz­ny­mi kolo­ra­mi. Ta magicz­na, limi­to­wa­na kolek­cja MAC speł­ni wszyst­kie naj­skryt­sze pra­gnie­nia. Kocha­na od poko­leń za dobre ser­ce i umysł, któ­ry podą­żał za marze­nia­mi. Kop­ciu­szek przewidział…

Więcej
NewsroomUroda

TALEDO by Mac Cosmetics

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Naj­bar­dziej mod­na i roman­tycz­na para: Isa­bel i Ruben Tole­do zna­ni i wie­lo­krot­nie nagra­dza­ni w dzie­dzi­nie pro­jek­to­wa­nia  mody i ilu­stra­cji. Ta wyjąt­ko­wa współ­pra­ca z M·A·C łączy w sobie zmy­sło­we zami­ło­wa­nie Isa­bel do kolo­ru oraz…

Więcej
NewsroomUroda

RED, RED, RED by Mac Cosmetics

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Nastaw się na żywio­ło­we uwo­dze­nie wraz z pale­tą ogni­stych odcie­ni w kolo­rze RED, RED, RED. Pozbądź się wszel­kich zaha­mo­wań i daj się ponieść fali gorą­cych czer­wie­ni. Oczy pokry­je gama kolo­rów: od deli­kat­ne­go różu do soczy­ste­go bur­gun­da, pod­czas gdy na…

Więcej
NewsroomUroda

MAC PRZEDSTAWIA KOLEKCJĘ LIGHTNESS OF BEING

Tekst, zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Poetyc­kie kolo­ry w mistrzow­skiej odsło­nie nowej, wital­nej zimo­wej kolek­cji, prze­peł­nio­nej odcie­nia­mi muska­ją­cy­mi twarz niczym wol­ny duch inspi­ro­wa­ny kapry­sem fan­ta­zji. Uwol­nij się od ciem­nych kolo­rów i wyko­naj ruch w kie­run­ku mroź­nej lawen­dy, per­ło­we­go szampana…

Więcej