Nowa kolekcja HIBOU

Pięk­ne sny nie bio­rą się zni­kąd. Wie­rzy­my, że two­rzy je odpo­wied­nia opra­wa. Dla­te­go pro­jek­ty HIBOU spra­wia­ją, że kobie­ty czu­ją się wyjąt­ko­wo – nawet kie­dy śpią. 

HIBOU Sle­epwe­ar to przede wszyst­kim przy­ja­zne dla cia­ła ubra­nia i uro­cze dla oka akce­so­ria.

Nowa, kap­su­ło­wa kolek­cja to pod­sta­wa zimo­wej gar­de­ro­by domo­wej.

Szor­ty w kra­tę, cie­płe blu­zy z kokar­dą na ple­cach i gru­be skar­pet­ki, a wszyst­ko oscy­lu­je w bar­wach czer­wie­ni, gra­na­tu i sza­ro­ści.

Nowo­ścią w mar­ce jest linia HIBOU Essen­tials – wyso­kiej jako­ści ubra­nia basic, któ­re są esen­cją każ­de­go sty­lu. Mar­ka sta­wia na nie­za­wod­ną pro­sto­tę, ale nie zapo­mi­na o nie­sza­blo­no­wych pomy­słach w pro­jek­to­wa­niu. Linia Essen­tials to głów­nie blu­zy, koszul­ki i long­sle­eve­’y.

Wszyst­kie pro­duk­ty mar­ki wyko­ny­wa­ne są w Pol­sce, z naj­wyż­szej jako­ści natu­ral­nych mate­ria­łów.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy