ModaNewsroom

Nowa kolekcja HIBOU

Pięk­ne sny nie bio­rą się zni­kąd. Wie­rzy­my, że two­rzy je odpo­wied­nia opra­wa. Dla­te­go pro­jek­ty HIBOU spra­wia­ją, że kobie­ty czu­ją się wyjąt­ko­wo – nawet kie­dy śpią. 

HIBOU Sle­epwe­ar to przede wszyst­kim przy­ja­zne dla cia­ła ubra­nia i uro­cze dla oka akce­so­ria.

Nowa, kap­su­ło­wa kolek­cja to pod­sta­wa zimo­wej gar­de­ro­by domo­wej.

Szor­ty w kra­tę, cie­płe blu­zy z kokar­dą na ple­cach i gru­be skar­pet­ki, a wszyst­ko oscy­lu­je w bar­wach czer­wie­ni, gra­na­tu i sza­ro­ści.

Nowo­ścią w mar­ce jest linia HIBOU Essen­tials – wyso­kiej jako­ści ubra­nia basic, któ­re są esen­cją każ­de­go sty­lu. Mar­ka sta­wia na nie­za­wod­ną pro­sto­tę, ale nie zapo­mi­na o nie­sza­blo­no­wych pomy­słach w pro­jek­to­wa­niu. Linia Essen­tials to głów­nie blu­zy, koszul­ki i long­sle­eve­’y.

Wszyst­kie pro­duk­ty mar­ki wyko­ny­wa­ne są w Pol­sce, z naj­wyż­szej jako­ści natu­ral­nych mate­ria­łów.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust havePolecaneTrendy

Najpiękniejsze rzeczy, w które warto zainwestować tej wiosny

Prze­glą­da­jąc wio­sen­ne kolek­cje pro­jek­tan­tów moż­na dostać zawro­tu gło­wy – w tym sezo­nie mod­ne jest bowiem wszyst­ko. Wiel­kie, zna­ne sie­ciów­ki nie­mal co tydzień pro­du­ku­ją i wypusz­cza­ją nowe kolekcje.Tymczasem, w odróż­nie­niu od zna­nych na świe­cie kon­cer­nów, lokal­ne…
Więcej
Exclusive

Jak wyjątkowo śnić, czyli Katarzyna Kander – Wojnicka w ogniu pytań – wywiad z założycielką marki HIBOU

Katarzyna Kander-Wojnicka – niezwykle skromna i kreatywna założycielka polskiej  marki HIBOU znanej z przyjaznych dla ciała i uroczych ubrań  oraz akcesoriów do spania, dzięki którym będziesz się czuła wyjątkowo nawet wtedy, kiedy śpisz. W jedynym takim wywiadzie Kasia opowiedziała nam nie tylko o swojej marce, ale przede wszystkim o swojej pasji do mody, sukcesie i rodzinie.
Więcej
ModaNewsroom

Hibou nowa kolekcja wiosna-lato 2019

Mar­ka HIBOU to przede wszyst­kim dobrze skro­jo­ne ubra­nia oraz piża­my, któ­re są nie­zbęd­ną czę­ścią gar­de­ro­by. Uszy­te ręcz­nie w Pol­sce, z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów bez­piecz­nych dla zdro­wia, są esen­cją codzien­nych sty­li­za­cji.  W tym sezo­nie mar­ka kła­dzie…
Więcej