Nowa kolekcja EDITED Summer Dreaming

Długie dni, krótkie noce i wielkie marzenia – kolekcja EDITED Summer Dreaming idealnie oddaje magiczny charakter gorącego lata. Romantyczne i swobodne kroje sprawią, że upalne dni staną się jeszcze bardziej beztroskie. Kolekcja będzie dostępna już od 08.04.2019 na stronie EDITED.pl.

Edited kolekcja na lato

Over­si­zo­we ubra­nia stwo­rzo­ne z lek­kich mate­ria­łów ide­al­nie spraw­dzą się w dni peł­ne słoń­ca. Tak samo jak topy z cien­ki­mi ramiącz­ka­mi oraz krót­kie szor­ty, dzię­ki któ­rym gorą­ce popo­łu­dnia będą przy­jem­no­ścią. Wzo­ry w paski oraz w kwia­ty zosta­ły połą­czo­ne z natu­ral­ny­mi odcie­nia­mi bie­li i kolo­ra­mi zie­mi. Mod­ne­go akcen­tu doda­ją deli­kat­ne koron­ko­we deta­le i sze­ro­kie ręka­wy z mięk­ki­mi dra­po­wa­nia­mi. Co wię­cej, war­to zwró­cić uwa­gę na sukien­kę z powra­ca­ją­cym ostat­nio do łask wzo­rem paisley.

Look­bo­ok został stwo­rzo­ny w Cape Town. Mia­sto zain­spi­ro­wa­ło Dyrek­tor­kę Mar­ki Fran­zi­skę Nel­les­sen i zespół pro­duk­cyj­ny do uchwy­ce­nia dusz­ne­go kli­ma­tu Połu­dnio­wej Afry­ki. Sesja ide­al­nie odda­je sie­lan­ko­wą atmos­fe­rę upal­nych dni. Kolek­cja zosta­ła zapro­jek­to­wa­na przez Dyrek­tor­kę Kre­atyw­ną Cla­ris­sę Labin i jej zespół w Ber­li­nie.

Kolek­cja Sum­mer Dre­aming dostęp­na jest rów­nież w skle­pach sta­cjo­nar­nych EDITED w Ber­li­nie, Ham­bur­gu, Frank­fur­cie, Mona­chium oraz Wied­niu i na stro­nie inter­ne­to­wej www.edited.pl.

Nowa kolekcja EDITED Summer Dreaming, długa spódnica, biały top Nowa kolekcja EDITED Summer Dreaming Nowa kolekcja EDITED Summer Dreaming, granatowa długa sukienka Nowa kolekcja EDITED Summer Dreaming, romantyczna sukienka Nowa kolekcja EDITED Summer Dreaming, biała boho sukienka Nowa kolekcja EDITED Summer Dreaming, granatowa sukienka Nowa kolekcja EDITED Summer Dreaming Nowa kolekcja EDITED Summer Dreaming Nowa kolekcja EDITED Summer Dreaming Nowa kolekcja EDITED Summer Dreaming Nowa kolekcja EDITED Summer Dreaming, brązowa sukienka Nowa kolekcja EDITED Summer Dreaming Nowa kolekcja EDITED Summer Dreaming Nowa kolekcja EDITED Summer Dreaming, krótka spódnica Nowa kolekcja EDITED Summer Dreaming

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy