Nowa kampania zmysłowej bielizny Charlotte Rouge

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

Charlotte Rouge_Barcelona

Naj­now­sza kam­pa­nia bie­li­zny Char­lot­te Rouge to tajem­ni­cza i inspi­ru­ją­ca podróż do wnę­trza jed­ne­go z miesz­kań poło­żo­nych w samym cen­trum sło­necz­nej Bar­ce­lo­ny. Zdję­cia utrzy­ma­ne są w cha­rak­te­ry­stycz­nym dla mar­ki mini­ma­li­stycz­nym i suro­wym kli­ma­cie, pod­kre­śla­ją­cym este­ty­kę jej pro­duk­tów. W rolę model­ki wcie­li­ła się Ola z agen­cji Blow, za zdję­cia oraz sty­li­za­cję odpo­wie­dzial­na jest Nata­lia Kon­trak­te­wicz. Domi­nu­ją­cy­mi kolo­ra­mi kolek­cji Char­lot­te Rouge jest nie­za­wod­na czerń, biel i pudro­wy róż – nie­od­łącz­ne bar­wy mar­ki. Koron­ko­we zesta­wy, szy­fo­ny i deli­kat­ne wykoń­cze­nia, to pro­po­zy­cje dla każ­dej kobie­ty, któ­ra pra­gnie pod­kre­ślić swo­ją wyjąt­ko­wość.

Moja bielizna subtelnie przyciąga uwagę i eksponuje Twoją kobiecość .Wystarczy jeden element garderoby od Charlotte Rouge by czuć się pewną siebie i zbierać komplementy – mówi założycielka marki Natalia Kontraktewicz.

Mięk­ka i deli­kat­na bie­li­zna Char­lot­te Rouge ide­al­nie dopa­so­wu­je się do każ­de­go typu syl­wet­ki i roz­mia­ru. Bez dys­kom­for­tu i nie­wy­god­nych zapięć.

Charlotte Rouge_Barcelona1 Charlotte Rouge_Barcelona2 Charlotte Rouge_Barcelona3

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CHARLOTTE ROUGE O INSPIRACJACH, PRACY MARZEŃ I POLSKIM RYNKU MODY
OTWARCIE CHARLOTTE ROUGE VARSOVIE BOUTIQUEKomentarze

komen­ta­rzy