ModaNewsroom

Nowa kampania zmysłowej bielizny Charlotte Rouge

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje prasowe

Charlotte Rouge_Barcelona

Naj­now­sza kam­pa­nia bie­li­zny Char­lot­te Rouge to tajem­ni­cza i inspi­ru­ją­ca podróż do wnę­trza jed­ne­go z miesz­kań poło­żo­nych w samym cen­trum sło­necz­nej Bar­ce­lo­ny. Zdję­cia utrzy­ma­ne są w cha­rak­te­ry­stycz­nym dla mar­ki mini­ma­li­stycz­nym i suro­wym kli­ma­cie, pod­kre­śla­ją­cym este­ty­kę jej pro­duk­tów. W rolę model­ki wcie­li­ła się Ola z agen­cji Blow, za zdję­cia oraz sty­li­za­cję odpo­wie­dzial­na jest Nata­lia Kon­trak­te­wicz. Domi­nu­ją­cy­mi kolo­ra­mi kolek­cji Char­lot­te Rouge jest nie­za­wod­na czerń, biel i pudro­wy róż – nie­od­łącz­ne bar­wy mar­ki. Koron­ko­we zesta­wy, szy­fo­ny i deli­kat­ne wykoń­cze­nia, to pro­po­zy­cje dla każ­dej kobie­ty, któ­ra pra­gnie pod­kre­ślić swo­ją wyjątkowość.

Moja bielizna subtelnie przyciąga uwagę i eksponuje Twoją kobiecość .Wystarczy jeden element garderoby od Charlotte Rouge by czuć się pewną siebie i zbierać komplementy – mówi założycielka marki Natalia Kontraktewicz.

Mięk­ka i deli­kat­na bie­li­zna Char­lot­te Rouge ide­al­nie dopa­so­wu­je się do każ­de­go typu syl­wet­ki i roz­mia­ru. Bez dys­kom­for­tu i nie­wy­god­nych zapięć.

Charlotte Rouge_Barcelona1 Charlotte Rouge_Barcelona2 Charlotte Rouge_Barcelona3

For Vers-24, Warsaw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CHARLOTTE ROUGE O INSPIRACJACH, PRACY MARZEŃ I POLSKIM RYNKU MODY
OTWARCIE CHARLOTTE ROUGE VARSOVIE BOUTIQUE

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Charlotte Rouge otwiera kobiety na miłość

Nie­zwy­kły, poru­sza­ją­cy, natu­ral­ny, po pro­stu pięk­ny, a przede wszyst­kim na wskroś praw­dzi­wy… taki jest naj­now­szy film o wymow­nym tytu­le „Let the love in”, pro­mu­ją­cy mar­kę Nata­lii Kon­trak­te­wicz, zało­ży­ciel­ki Char­lot­te Rouge i autor­ki jed­nej z najbardziej…
Więcej
ModaNewsroom

Charlotte Rouge – wiosenna kolekcja bielizny i swetrów

Komen­ta­rze komentarzy
Więcej
ModaNewsroom

Charlotte Rouge Holiday Collection '15

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we 1. grud­nia w sprze­da­ży poja­wi się naj­now­sza kolek­cja bie­li­zny Char­lot­te Rouge. Krót­ka świą­tecz­na seria skła­da się z 10 wyjąt­ko­wych mode­li sta­ni­ków bez zapięć, metek i fisz­bi­nów. To koron­ko­we marze­nie każ­dej kobie­ty. W…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *