ModaNewsroom

Charlotte Rouge Holiday Collection ’15

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Charlotte_Rouge_Holiday_collection_03

1. grud­nia w sprze­da­ży poja­wi się naj­now­sza kolek­cja bie­li­zny Char­lot­te Rouge. Krót­ka świą­tecz­na seria skła­da się z 10 wyjąt­ko­wych mode­li sta­ni­ków bez zapięć, metek i fisz­bi­nów. To koron­ko­we marze­nie każ­dej kobie­ty. W chłod­ne, zimo­we wie­czo­ry popra­wi humor i będzie ide­al­nym świą­tecz­nym prezentem.

Zima to okres, kie­dy cho­wa­my swo­je cia­ła pod gru­by­mi swe­tra­mi i war­stwa­mi tka­nin. Pierw­sza z nich, ta naj­bli­żej naszej skó­ry decy­du­je o naszym nastro­ju i pew­no­ści sie­bie – mówi Nata­lia Kon­trak­te­wicz, pro­jek­tant­ka mar­ki. Char­lot­te Rouge dba o to, by każ­da kobie­ta czu­ła się sek­sow­nie zimą dzię­ki roman­tycz­nej, koron­ko­wej bie­liź­nie. Świą­tecz­na kolek­cja jest peł­na ozdob­nych ele­men­tów jak cien­kie paski, frędz­le i fal­ban­ki. Domi­nu­je kolor czar­ny, dostęp­ny jest tak­że ulu­bio­ny odcień mar­ki – brud­ny róż. Zimo­wy nastrój daje śnież­na biel i sza­rość. Każ­dy model ma wyjąt­ko­wy kształt i jest wyko­na­ny z innej koron­ki. Dzię­ki temu klient­ki uwiel­bia­ją­ce wygo­dę mogą dobrać ide­al­ny krój do swo­jej sylwetki.

Charlotte_Rouge_Holiday_collection_12

Sta­ni­ki pro­jek­to­wa­ne przez Nata­lię Kon­trak­te­wicz, wyróż­nia­ją się na tle innych mini­ma­li­zmem. Brak zapięć i metek daje swo­bo­dę w odkry­wa­niu cia­ła bez ryzy­ka, że widocz­ny będzie nie­ele­ganc­ki ele­ment bie­li­zny. Odkry­te ple­cy, głę­bo­kie dekol­ty czy prze­zro­czy­sto­ści nie sta­no­wią już pro­ble­mu i nabie­ra­ją nowe­go zna­cze­nia. Ramiącz­ka w sta­ni­kach Char­lot­te Rouge są rucho­me a ich dłu­gość nie musi być regu­lo­wa­na dodat­ko­wy­mi pla­sti­ko­wy­mi ele­men­ta­mi. Misecz­ki mają róż­no­rod­ne kształ­ty, nie są usztyw­nia­ne dru­ta­mi ani dodat­ko­wy­mi war­stwa­mi mate­ria­łu. Sta­ni­ki te są lek­kie, mięk­kie, nie­mal­że nie­od­czu­wal­ne. Uza­leż­nia­ją wygo­dą i uczą miło­ści do wła­sne­go ciała.

Charlotte_Rouge_Holiday_collection_02

Charlotte_Rouge_Holiday_collection_01

Charlotte_Rouge_Holiday_collection_18

Charlotte_Rouge_Holiday_collection_13

Charlotte_Rouge_Holiday_collection_14

Charlotte_Rouge_Holiday_collection_19

For Vers-24, Warsaw

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Charlotte Rouge otwiera kobiety na miłość

Nie­zwy­kły, poru­sza­ją­cy, natu­ral­ny, po pro­stu pięk­ny, a przede wszyst­kim na wskroś praw­dzi­wy… taki jest naj­now­szy film o wymow­nym tytu­le „Let the love in”, pro­mu­ją­cy mar­kę Nata­lii Kon­trak­te­wicz, zało­ży­ciel­ki Char­lot­te Rouge i autor­ki jed­nej z najbardziej…
Więcej
ModaNewsroom

Charlotte Rouge – wiosenna kolekcja bielizny i swetrów

Komen­ta­rze komentarzy
Więcej
ModaNewsroom

SHOW OFF YOUR BRA od Charlotte Rouge

SHOW OFF YOUR BRA to pro­po­zy­cja od Char­lot­te Rouge dla wszyst­kich kobiet, któ­re cenią sobie wygod­ne kro­je i kom­fort nosze­nia bie­li­zny bez fisz­bin. Naj­now­sza kolek­cja biu­sto­no­szy to roman­tyzm w czy­stej posta­ci i sze­ro­ki wybór materiałów…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *